ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΊΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τα- χύτερα και αποτελε- σματικότερα

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

Στον ευρύτατο τομέα της βιομηχανίας, στον οποίο στηρίζεται το μέλλον μας, δεσμευόμαστε να καλλιεργήσουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία που προστατεύει τους πόρους μας, διαφο- ροποιεί τις προμήθειές μας, διασφαλίζει τις στρατηγικές μας επιχειρήσεις και προωθεί τον θεμιτό ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο.

Έτσι, για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από μια μικρή ομάδα προμηθευτριών χωρών, θα επιλέξουμε να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εφοδιασμού μας και θα διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους. Ταυτόχρονα, θα θεσπίσουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς επαναχρησι- μοποίησης και ανακύκλωσης για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών και οικονομικών συ- νεπειών της εξόρυξης των πόρων αυτών.

Επιπλέον, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην απειλή της οικονομικής κατασκοπείας. Με την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων επιτήρησης και την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων προστασίας, θα ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας έναντι αυτής της αυξανόμενης απειλής.

Εντούτοις, δεν υπάρχει αυτονομία χωρίς μεταφορές. Σε αυτόν τον τομέα, υιοθετώντας ψηφι- ακές τεχνολογίες και νέες μορφές ενέργειας, δεσμευόμαστε να επενδύσουμε σε ένα αποτελε- σματικό δίκτυο σιδηροδρομικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, καθώς και αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η βελτίωση των υποδομών θα διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις και θα προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με την ανά- πτυξη των μεταφορών, και ιδίως των δημόσιων μεταφορών, θα αυξήσουμε το εμπόριο, θα ενθαρρύνουμε τον ενδοευρωπαϊκό τουρισμό και θα διευκολύνουμε την κινητικότητα των πολιτών.

Επιπλέον, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη, θα εφραμόσουμε απλουστευμένες και διαφανείς διαδικασίες. Υποστηρίζοντας την πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ, θα τονώσουμε τη δημιουργικότητα, θα προωθήσουμε την γέννηση νέων ιδεών και θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευ- ρώπης στην παγκόσμια σκηνή.

Θα θεσπίσουμε πολιτικές και κίνητρα και θα ενθαρρύνουμε τη μετατροπή των αποτελε- σμάτων της έρευνας σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, με στόχο να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθηθεί η ανάπτυξη και να παραμείνει η Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας. Τέλος, είμαστε πεπεισμένοι ότι οι επενδύσεις στον διαστημικό τομέα είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης. Εντούτοις, θα προω- θήσουμε υπεύθυνες πρακτικές στην εξερεύνηση του διαστήματος και θα θεσπίσουμε κανό- νες ασφαλείας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών της στο διάστημα.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

 • Αύξηση της κυκλικότητας των υλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ανάπτυξης της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης σπάνιων υλικών, με την ολοκληρωμέ- νη παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού και την προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού.
 • Ανάπτυξη της βιώσιμης εκμετάλλευσης των στρατηγικών πρώτων υλών στην Ευ- ρωπαϊκή Ένωση και περαιτέρω διαφοροποίηση των εισαγωγών μας.
 • Καλύτερος έλεγχος της εξαγωγής στρατηγικών αγαθών και τεχνολογιών.
 • Στενότερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση της οικονομικής κατασκοπείας από ξένους παράγοντες.
 • Διευκόλυνση του θεμιτού ανταγωνισμού σε διεθνή κλίμακα και υποστήριξη των στρατηγικών μας βιομηχανιών, σχεδιάζοντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τα- μείου για την προστασία των στρατηγικών βιομηχανιών από πρακτικές επιβολής ή απόπειρες εξαγοράς από χώρες εκτός της Ένωσης.


ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ

 • Απαίτηση συμμόρφωσης με τα επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προκειμένου να βελτιωθεί η διασυνοριακή συνδεσιμό- τητα μέσω ενός ευρωπαϊκού δικτύου σιδηροδρομικών συνδέσεων υψηλής ταχύτη- τας, καθώς και αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων.
 • Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και της οικολογικής μετάβασης του τομέα των με- ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ ταφορών και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, έξυπνου και ευρωπαϊκού συστήματος κινητι- κότητας.
 • Στήριξη της παραγωγής συσσωρευτών και της αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανάπτυξης υποδομών εφοδια- σμού με εναλλακτικά καύσιμα.
 • Πρόταση του εορτασμού ενός Ευρωπαϊκού Έτους Ποδηλασίας.
 • Εδραίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ηγέτη στην αεροπορία μηδενικών εκπομπών.
 • Ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών, ιδίως με την απλούστευση της χρήσης τους μέσω κοι- νών συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων.
 • Ανάπτυξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, ενός βασικού στοιχείου για την αποτελεσμα- τικότητα των αερομεταφορών και τη μείωση των εκπομπών.


ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ

 • Απλούστευση της πρόσβασης στα κονδύλια της ΕΕ για την έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως για τις μι- κρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ερευνητές.
 • Προώθηση της εμπορευματοποίη- σης και της διείσδυσης στην αγορά νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΔΙΆ ΣΤΗΜΑ


SPACE

 • Αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διά- στημα, ιδίως για να διασφαλιστεί η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένω- σης στο διάστημα και η ανάπτυξη των δορυφορικών αστερισμών της (Galileo, Copernicus, IRIS 2).
 • Πρόταση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Διοίκησης Διαστήμα- τος, για την καλύτερη προστασία των ευρωπαϊκών διαστημικών πόρων και των πόρων των κρα- τών μελών.
 • Υποστήριξη της εκτόξευσης δημό- σιων και εμπορικών δορυφόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναθεώρηση των Συνθηκών, με την οποία θα δίνεται μεγαλύτε- ρος ρόλος στους κανονισμούς για το διάστημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Να αναθεωρήσει τις Συνθήκες για να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερο ρόλο στη ρύθμιση του διαστήματος.
elΕλληνικά