450 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ

Walking people top view

Στην καρδιά της ευρωπαϊκής ενιαίας αγο- ράς βρίσκεστε εσείς, οι καταναλωτές, που καθοδηγείτε τη δέσμευσή μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου τα δικαιώματά σας είναι προστατευμένα και τα συμφέροντά σας χαίρουν εκτίμησης.

Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσου- με τους νόμους που έχουν εγκριθεί και τις πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν από το 2019 και αποσκοπούν στην επίτευξη μιας συνετής ισορροπίας μεταξύ των εταιρικών ευθυνών και της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος της ασφάλειας και της ευημερίας των κατα- ναλωτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα υπερασπιστούμε σθεναρά την πεποίθη- ση ότι όλα όσα θεωρούνται παράνομα στον πραγματικό κόσμο πρέπει, επίσης, να θεω- ρούνται παράνομα στο διαδίκτυο. Οι παρα- βιάσεις των δικαιωμάτων των καταναλωτών, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και οι παρα- βιάσεις της εμπιστευτικότητας δεν πρέπει να βρίσκουν καταφύγιο στην ήπειρό μας.

Ως εκ τούτου, καθώς η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς ισορροπημένο και συνεπή κανονιστικό έλεγ- χο στο διαδίκτυο, δεσμευόμαστε να εφαρ- μόσουμε επιμελώς αυτούς τους νόμους και να συνεργαστούμε στενά με τις επιχειρήσεις, ώστε να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε τις ευθύνες που προκύπτουν από τις ψηφια- κές τους δραστηριότητες.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου κάθε κατανα- λωτής θα μπορεί να αγοράζει, να πωλεί και να επιδιορθώνει τα αγαθά του με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι τα δικαιώματα και η ασφά- λειά του θα προστατεύονται.

Θέλουμε να προωθήσουμε το επιχειρηματι- κό μας μοντέλο παγκοσμίως, συνεργαζόμε- νοι με άλλες οικονομίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία, ενθαρρύνοντας, πα- ράλληλα, τη δημιουργία ενός νέου παγκό- σμιου ψηφιακού συμφώνου προς υποστήρι- ξη των Ηνωμένων Εθνών.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΕΝΌΣ ΝΈΟΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΣΥΜΦΏΝΟΥ

  • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ψηφιακούς κανονισμούς.
  • Δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα για την παρακολούθηση και την επαλήθευση της διαλειτουργικότητας των ψηφιοποιημένων δημόσιων υπηρεσιών, διατηρώντας, παράλληλα, την προστασία των δεδομένων και την επικουρικότητα.
  • Ενθάρρυνση της βιωσιμότητας και της δυνατότητας επισκευής και απα- γόρευση των πρακτικών προγραμματισμένης αχρήστευσης.
  • Ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά τα δικαιώματα που σχετίζο- νται με τα βιώσιμα προϊόντα και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

 

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΝΌΣ ΣΑΦΟΎΣ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

  • Απαίτηση γνωστοποίησης των πηγών χρηματοδότησης και των μεθό- δων στόχευσης.
  • Καθιέρωση αυστηρών κυρώσεων για απόπειρες ξένων παρεμβάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες, με παράλληλη προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.

 

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΆΘΕ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΊΑΣ ΑΓΟΡΆΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΜΕΑΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

  • Δημιουργία μηχανισμών διαβούλευσης με τους συντελεστές του κλάδου και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάπτυξη κανόνων προσαρμοσμέ- νων σε κάθε τομέα.

 

ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΏΡΟ

  • Ενίσχυση της οδηγίας για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (Network and Information Systems Directive) με την οργά- νωση τακτικών αξιολογήσεων των κρίσιμων συστημάτων πληροφοριών.
  • Συνεργασία με παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των δεδομένων των καταναλωτών.
  • Δημιουργία μιας πλατφόρμας αναφοράς συμβάντων ασφάλειας στον κυ- βερνοχώρο για την ταχεία και συντονισμένη αντιμετώπιση των απειλών.