ÜHISTE AVALIKE HÜVEDE RAHASTAMINE

Euroopa Liit peab tegutsema kiiremini ja tõhusamalt

Euroopa Demokraatlik Partei

On aeg rääkida rahandusest. Esile kerkib keskne küsimus: kuidas leida Euroopa Liidule uusi omavahendeid meie ühiste ambitsioonide toetamiseks?

2022. aasta novembris andis parlament küll rohelise tule komisjoni ettepanekule võtta kasutusele kolm uut omavahendit (laiendatud mehhanism heitkogustega kauplemiseks, piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism ja osa väga suurte rahvusvaheliste ettevõtete ümberjaotatud kasumist*), vaatame meie aga veelgi kaugemale ette.

Oleme veendunud, et Euroopa majanduse elavdamiseks on hädavajalik otserahastamise tugevdamine, vähendades samal ajal selle sõltuvust riikide osamaksudest või kodanikele kehtestatud maksudest. Euroopa kodanike maksustamine ei tule sellisena kõne alla. Pigem tuleb nende eesmärkide saavutamiseks panna tööle suured saastavad ettevõtted ja digihiiud, kes kasutavad palju allhanget, kuid lõikavad ühtsest turust kasu.

Selline lähenemine võimaldab meile uute taristuprojektide, teadusuuringute ning rohe- ja digipöörde rahastamise, seeläbi ühtegi liikmesriiki liialt koormamata.

Selle lähenemise olulisus seisneb selles, et ükski liikmesriik ei saa vahendeid hankida omaette. Seismisel silmitsi eesseisvate väljakutsetega, ei tule selles osas kujutada endale ette ressursside lihtviisilist ülekandmist ühest riigist teise, vaid näha pigem ette EL-i kollektiivne vastus.

Meie eesmärgiks on tegutsemine Euroopa tasandil kõikidel juhtudel, kus üksikud riigid seda eraldi tõhusalt teha ei saa. See on see, mida me nimetame subsidiaarsuseks. Need uued ressursid eraldatakse otstarbekohaselt projektidele, kus vahendite ühendamine on mõttekas. Sellisena on meie prioriteediks tehisintellekti toetamine, investeerimine homsesse majandusse (eeskätt tööstuse digiteerimisse) ning taastuvate energiaallikate ja tulevikutehnoloogiate alaste teadusuuringute edendamine.

(*) Ressursid, mis tulenevad heitkoguste kvootidega kauplemise süsteemist (ETS), süsinikdioksiidi piiride kohandamise mehhanismist (CBAM) ja suurte rahvusvaheliste ettevõtete kasumiosast.

PRIORITEETSET TEGEVUST

OMAVAHENDID

  • Ettevõtete maksustamiskava väljatöötamine eesmärgiga ühtlustada ettevõtete maksubaasi EL raames.
  • Krüptovaluutade maksustamiskava kehtestamine, kuna see on halvasti reguleeritud sektor, mis kasutab ära maksusüsteemide erinevusi erinevate liikmesriikide vahel.
  • Maksu kehtestamine digihiidudele, et kõik osalised maksaksid oma õiglase osa, sest nende maksukoormus on Euroopas võrdluses tavapäraste ettevõtetega poole väiksem.
  • Suurte rahvusvaheliste ettevõtete, eeskätt märkimisväärse keskkonnamõjuga ettevõtete jälgimine oma jalajäljele proportsionaalse panuse andmise osas.
  • Nende uute ressursside genereerimise tagamine õiglasel


MAJANDUSE ELAVDAMINE

  • Uute taristu- ja uurimisprojektide toetamine ning töökohtade loomine ja meie konkurentsivõime tugevdamine maailmas


ROHE-, DIGI- JA HARIDUSPÖÖRE

  • Eraldada märkimisväärne osa uutest omavahenditest projektidele, mis on seotud taastuvenergia, tulevikutehnoloogiate uurimise ning tööstuse, kultuuri ja Erasmuse digiteerimise projektidega.KONKURENTSIVÕIME

  • Euroopa Liidu ebasoodsasse konkurentsiolukorda mittesattumise tagamine.
  • Kodanike osaluse edendamine nendest vahenditest rahastatavate projektide määratlemisel, tagades seeläbi demokraatliku ja läbipaistva lähenemise.VÄÄRTUSTE LIIT

  • Euroopa Liidu suutlikkuse tugevdamine kodanikuühiskonna või kohalike omavalitsuste otsefinantseermisel finantssanktsioonide kehtestamisel õigusriigi põhimõtte rikkumise eest Euroopa Liidu valitsusele, soodustades aruka eelarve tingimuslikkuse rakendamist ja andes Euroopa Liidule võimaluse rahastada Renew Europe poolt väljapakutud viisil.
etEesti