GROEI OVERZEES

macrofotografie van groen blad

De ecologische transitie biedt een ongekende ontwikkelingskans voor overzeese regio’s, en we zijn ervan overtuigd dat ze een enorm po-tentieel hebben om innovatiehubs te worden.

Wij geloven dat het essentieel is om een ster-ke ondernemersdynamiek te ontwikkelen door het stimuleren van de oprichting van be-drijven, het ondersteunen van lokale onderne-mers en het bevorderen van innovatie. In Ma-yotte, waar de werkloosheid 30% is, een van de hoogste in Europa, plaatsen we de regio in een dynamiek van endogene ontwikkeling en doen we er alles aan om de economie te sti-muleren.

Daarnaast zullen we overstappen op lokale productie om milieuvriendelijke landbouw-praktijken te ontwikkelen. Overzeese regio’s zullen zo hun voedselzekerheid versterken en hun afhankelijkheid van invoer verminderen. Toerisme is natuurlijk een belangrijke sector voor de ultraperifere regio’s. We zullen de ont-wikkeling ervan ondersteunen met, wederom, innovatieve, duurzame en veerkrachtige in-vesteringen.

We zetten ons natuurlijk in om de economi-sche ontwikkeling van de ultraperifere regio’s te ondersteunen door de impact van Europese fondsen en programma’s te maximaliseren en tegelijkertijd in te spelen op de specifieke be-hoeften van elk gebied.

We willen de economie van de overzeese re-gio’s versterken en de levenskwaliteit van hun inwoners verbeteren. Om dit te bereiken, stel-len we voor om administratieve procedures te vereenvoudigen, bevoegdheden van de autori-teiten te versterken en een betere coördinatie tussen de verschillende betrokken spelers te bevorderen.

Daarnaast zullen we maatregelen voorstellen om het Europees burgerschap te verwezenlijken, door het onderwijs te verster-ken en regionale integratie aan te moedigen.

Omdat de jeugd de toekomst van de Europe-se Unie is, zullen we alle beschikbare midde-len inzetten om opleiding, mobiliteit en dus de emancipatie van ultraperifere jongeren te bevorderen.

Door de Europese strategie voor bestrijding van braindrain toe te passen is deze jeugd klaar om de uitdagingen aan te gaan en zo deel te nemen aan de ontwikkeling van de overzeese gebieden. Natuurlijk zullen we, om connectiviteit en digitale ontwikkeling te bevorderen, de bouw van een supersnel in-ternetnetwerk ondersteunen. Ten slotte zullen we oplossingen voorstellen voor een passen-de vertegenwoordiging van de ultraperifere regio’s in het Comité van de Regio’s, om er-voor te zorgen dat hun belangen en zorgen ten volle in aanmerking worden genomen bij Europese beslissingen.

PRIORITAIRE ACTIES

ECONOMIE

 • De ondernemersdynamiek in de overzeese gebieden ontwikkelen door beschikbare Eu-ropese fondsen en programma’s te mobiliseren, met name het Europees Sociaal Fonds (ESF+).
 • Zelfvoorziening in voedsel bereiken.
 • Alle overzeese gebieden in maatschappelijke vrijhandelszones plaatsen om de koopkracht te versterken, de werkloosheid te bestrijden, het aannemen van personeel aan te moedi-gen en vaardigheden te ontwikkelen.
 • Het luchtvervoer sturen met overeenkomsten over intracommunautaire luchthavenbelas-tingen voor Europese luchtvaartmaatschappijen om de tarieven voor consumenten te ver-lagen en de Europese territoriale continuïteit te versterken door directe verbindingen met andere Europese landen.
 • Financieringsmechanismen voor de oprichting van nieuwe bedrijven door jonge Europe-anen ontwikkelen en bekendheid geven op specifieke gebieden van lokale ontwikkeling.
 • Flexibelere staatssteunregelingen voor overzeese regio’s invoeren, met name op het ge-bied van landbouw, territoriale continuïteit en energietransitie.
 • Toerisme ontwikkelen met innovatieve, duurzame en veerkrachtige investeringen om de duurzame ontwikkeling van deze strategische sector in overzeese regio’s te ondersteunen..

 

ECOLOGISCHE TRANSITIE

 • Van overzeese regio’s laboratoria voor klimaatoplossingen maken door te vertrouwen op hun expertise in het licht van klimaatverandering, hun rijke biodiversiteit en de hulpbron-nen die in deze gebieden aanwezig zijn.
 • Een energieprestatiediagnose creëren die is aangepast aan overzeese regio’s en oplossin-gen voor hernieuwbare energie ontwikkelen die zijn aangepast aan elke overzeese regio (zonne-energie, geothermische energie, biomassa, getijdenenergie, wind, enz.).
 • Onderzoek van bodemsoorten beschermen met octrooien. Soorten zijn endemisch en met octrooien kunnen lokale financiële initiatieven nieuwe investeringen doen en prioriteit ge-ven bij de toegang tot hun octrooien aan Europese laboratoria.
 • Bij de uitvoering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie rekening houden met de overzeese regio’s om maatregelen ter voorkoming van natuurrampen te financieren en de uitwisseling van kennis tussen de overzeese regio’s en hun regionale buren te bevorderen.
 • De missie “EU Cities” publiceren om samenwerking te bevorderen, door de uitwisseling van goede praktijken en stedenbanden tussen steden in overzeese regio’s om voor 2033 het netwerk “Smart Cities” te ontwikkelen.
 • Educatieve trajecten over de groene vaardigheden van de Europese Unie promoten, die het bewustzijn van de waarde en de impact van duurzame keuzes voor de economische ontwikkeling van gebieden bevorderen.
 • GE-EU-programma (Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe) en het bevorderen van macroregio's.
 • De uitwisseling van lokale goede praktijken op EU-niveau aanmoedigen en concreet bewijs leveren aan EU-besluitvormers en kunstmatige intelligentie gebruiken om de toegang tot EU-fondsen te vergemakkelijken.
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van het netwerk EU Councillors van het Comité van de Europese Regio’s, dat kan helpen de band tussen de Unie en haar burgers te versterken.

PRIORITAIRE ACTIES

VERBRUIK VAN EUROPESE FONDSEN

 • Zorgen voor het volledige gebruik van Europese fondsen, de relatie versterken die wordt gecreëerd tussen projectleiders en fondsbeheerders en de procedures voor Europese fond-sen en programma’s vereenvoudigen, die ten koste gaan van een goede uitvoering ervan.
 • Er alles aan doen om de bevoegde personen in de autoriteiten van de overzeese regio’s op te leiden.
 • Uitwisselingsprogramma’s opzetten tussen overheidsdiensten, met name die welke ver-antwoordelijk zijn voor Europese fondsen, en de mobiliteit van ambtenaren en burgers ontwikkelen om de EU meer bekendheid te geven.
 • Uitwisselingsprogramma’s starten over EU-bestuur, beleidsontwikkeling en beheer van EU-fondsen.

 

EUROPEES BURGERSCHAP VERSTERKEN

 • Verbindingsbureaus van de Europese Commissie en Huizen van Europa opzetten in de overzeese regio’s om uitwisselingspunten en contactpunten in de gebieden te creëren.
 • Uitwisselingsprogramma’s ontwikkelen die mobiliteit bevorderen om de Europese Unie meer bekendheid te geven.
 • Invoeren van een Europese identiteitskaart en paspoort. Vrij verkeer van middelen – met waarborgen natuurlijk –, faciliteiten om in Europa te wonen en te werken.

 

ONDERWIJS

 • Het niveau van investeringen in schoolinfrastructuur, bouw en renovatie van scholen handhaven, om de opvang van studenten te verbeteren, schoolrotaties in de eerste graad te stoppen en alle kinderen in de schoolleeftijd te huisvesten door de uitrusting voor schoolgymnastiek te versterken
 • De ontwikkeling van hoogwaardige pedagogische en educatieve projecten ter ondersteu-ning van Erasmus+ stimuleren.
 • Een Europese Caribische universiteit oprichten om Europa in West-Indië en Frans-Guyana te promoten en de opkomst te stimuleren van een centrum van uitmuntend onderzoek, met name tegen de effecten van klimaatverandering, voor het behoud van biodiversiteit, met name mangroven, en voor de strijd tegen bruinwier.
 • Een echt taalbeleid ontwikkelen door meertaligheid vanaf de basisschool te bevorderen met taaluitwisselingen in elk regionaal gebied en richting Europa

 

DIGITALE TRANSITIE

 • Een supersnel internetnetwerk ontwikkelen, onderzeese kabels vernieuwen en satellieten inzetten.
 • Een actieplan opstellen om een hoogwaardig netwerk voor iedereen aan te bieden door een maximumprijs op te leggen.
nl_NLNederlands