CULTURELE RIJKDOM EN DIVERSITEIT

kinderen op brug

Geconfronteerd met de opkomst van extre-misme en verlies van identiteit, fenomenen die de sociale cohesie van de Europese Unie bedreigen, zullen we investeren in de bevor-dering van culturele en artistieke diversiteit, Europese kunstenaars ondersteunen, het Eu-ropese culturele erfgoed behouden en talent aanmoedigen.

Meertaligheid zal centraal staan in ons project (*). We zullen vastberaden werken om finan-ciële steun voor dit initiatief te garanderen. We zullen culturele en taalkundige diversiteit bevorderen om een inclusieve samenleving te waarborgen. Dit omvat het ondersteunen van minderheidstalen en het stimuleren van culturele en artistieke samenwerking tussen landen binnen de Europese Unie.

Het budget dat momenteel aan cultuur wordt besteed vertegenwoordigt slechts 0,2% van het Europese budget, en we streven ernaar dit cijfer met 10 te vermenigvuldigen.

Daarnaast creëren we een Europese status voor kunstenaars die hen erkenning, mobiliteit en toegang tot sociale rechten garande-ren. We zijn ervan overtuigd dat een Europese strategie voor de bescherming van strategisch cultureel erfgoed het Europese culturele erf-goed voor toekomstige generaties kan behou-den.

We zullen een Europees cultureel paspoort opzetten om alle jonge Europeanen gratis of met korting toegang te geven tot cultuur-goederen in heel Europa. Door een strategie te ontwikkelen voor de bescherming en ver-sterking van het regionale erfgoed willen we lokale tradities behouden en sociale cohesie versterken.

Ten slotte zullen we een dynamische strategie ontwikkelen ten gunste van Europese video-games en zullen we de erkenning van de sport zowel op professioneel als op amateurniveau consolideren. Deze aanpak moet Europees talent koesteren en stimuleren, en tegelijker-tijd collectieve waarden zoals teamcohesie en sportethiek bevorderen.

PRIORITAIRE ACTIES

 • Het budget dat aan cultuur wordt toegewezen met 10 vermenigvuldi-gen.

  Meertaligheid in de communicatie van Europese instellingen standaar-diseren.

  Ervoor zorgen dat alle officiële digitale inhoud voldoet aan een wettelij-ke verplichting om meertaligheid te respecteren.

  Overeenkomsten met grote technologiebedrijven bevorderen, zodat zoekmachines, algoritmen en browsers niet discrimineren op basis van taal wanneer zoekopdrachten afkomstig zijn van gebruikers die ze in minderheidstalen opstellen.

  Taalkundige diversiteit stimuleren, vooral van regionale talen.

  Minderheidstalen ondersteunen.

  In de in aanmerking komende acties van het programma Creatief Euro-pa en in de pro-digitalisatie-initiatieven van het herstel- en veerkracht-plan steun opnemen voor de ontwikkeling van alle soorten platforms voor de productie, groepering en verspreiding van inhoud in minder-heids- of regionale talen die bijdragen aan de versterking en ontwikke-ling van een digitale identiteit voor deze culturen. Ervoor zorgen dat ze aanwezig zijn op de belangrijkste inhoudplatforms.

  Zorgen voor voldoende middelen voor vertalingen naar regionale talen in het kader van Creatief Europa.

  Een kader creëren voor een Europese status van kunstenaars en zorgen voor erkenning, mobiliteit en toegang tot sociale rechten.

  De duurzaamheid behouden van alle artistieke en culturele uitingen.

  Ons cultureel erfgoed en onze strategische cultuurgoederen bescher-men.

  De overname van onze grote spelers voorkomen.

  De Europese culturele identiteit versterken.

  Een Europees paspoort voorstellen en gratis of met korting toegang aanbieden tot cultuurgoederen en voorstellingen in heel Europa.

  De culturele mobiliteit van jonge Europeanen bevorderen.

nl_NLNederlands