BOGACTWO I RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA

dzieci stojące na moście

W obliczu narastającego ekstremizmu i izolacjonizmu tożsamościowego, zjawisk zagrażających spójności społecznej Unii Europejskiej, będziemy inwestować w promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej, wspierać europejskich artystów, chronić europejskie dziedzictwo kulturowe i zachęcać do rozwijania talentów.

W centrum naszego projektu znajdzie się wielojęzyczność*. Będziemy intensywnie pracować nad zapewnieniem wsparcia finansowego dla tej inicjatywy. Będziemy promować różnorodność kulturową i językową, aby tworzyć społeczeństwo integracyjne.

Obejmie to także wspieranie języków mniejszości oraz stymulowanie współpracy kulturalnej i artystycznej między narodami w Unii Europejskiej.

I chociaż wydatki na kulturę stanowią obecnie zaledwie 0,2% europejskiego budżetu, mamy nadzieję pomnożyć tę kwotę dziesięciokrotnie. Opracujemy również europejski statut artystów, gwarantujący im uznanie, mobilność i dostęp do praw socjalnych. Jesteśmy przekonani, że europejska inicjatywa ochrony strategicznych dóbr kultury pozwoli zachować europejskie dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.

Wprowadzimy europejski paszport kulturalny, który umożliwi wszystkim młodym Europejczykom bezpłatny lub ulgowy dostęp do dóbr kultury w całej Europie. Opracowując strategię ochrony i umacniania dziedzictwa regionalnego, dążymy do zachowania lokalnych tradycji i wzmocnienia spójności społecznej.

Wreszcie, będziemy rozwijać dynamiczną strategię dla europejskiego rynku gier wideo i umacniać uznanie dla e-sportu zarówno na poziomie zawodowym, jak i amatorskim. Takie podejście pozwoli pielęgnować i stymulować europejskie talenty, jednocześnie promując wspólne wartości, takie jak zespołowość i etyka sportowa.

Działania priorytetowysh

 • Zwiększyć dziesięciokrotnie budżet przeznaczony na kulturę.

  Ustandaryzować wielojęzyczność w komunikacji w instytucjach europejskich.

  Zapewnić, że wszystkie oficjalne treści cyfrowe będą zgodne z regulacyjnym obowiązkiem poszanowania wielojęzyczności.

  Promować umowy z głównymi firmami technologicznymi w celu zapewnienia, że wyszukiwarki, algorytmy i przeglądarki nie będą dyskryminować ze względu na język, gdy zapytania będą składane przez użytkowników w językach mniejszości.

  Promować różnorodność językową, zwłaszcza w odniesieniu do języków regionalnych.

  Wspierać języki mniejszości.

  Uwzględniać w ramach odpowiednich działań programu Kreatywna Europa oraz w inicjatywach na rzecz cyfryzacji w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności wsparcie dla rozwoju wszelkiego rodzaju platform służących do produkcji, agregacji i rozpowszechniania treści w językach mniejszości lub regionalnych, które przyczyniają się do wzmocnienia i rozwoju tożsamości cyfrowej tych kultur. Zapewnić ich obecność na najważniejszych platformach treści.

  Zapewnić odpowiednie finansowanie tłumaczeń na języki regionalne w ramach programu Kreatywna Europa.

  Stworzyć ramy dla europejskiego statusu artystów oraz zagwarantować uznanie, mobilność i dostęp do praw socjalnych.

  Zachować trwałość wszelkiej ekspresji artystycznej i kulturowej.

  Chronić nasze dziedzictwa i strategiczne zasoby kulturowe.

  Zapobiegać przejęciom naszych największych aktorów.

  Wzmacniać europejską tożsamość kulturową.

  Zaoferować paszport europejski i zapewnić bezpłatny lub ulgowy dostęp do dóbr kultury i imprez kulturalnych w całej Europie.

  Promować mobilność kulturową młodych Europejczyków.

pl_PLPolski