Manifest

Na rzecz Europy silnej i zjednoczonej w działaniu

Europejska Partia Demokratyczna Głosuj!

Fundamentem naszych systemów demokratycznych są wybory. W związku z wyborami europejskimi, które będą odbywać się w dniach od 6 do 9 czerwca 2024 r., mamy bezprecedensową okazję do wypełnienia tego obywatelskiego obowiązku: oddania swojego głosu.

Dlaczego jest to tak ważne?

Po pierwsze dlatego, że możliwość wyboru naszych posłów do Parlamentu Europejskiego odróżnia nas od reszty świata. Dzięki powszechnym, bezpośrednim wyborom możemy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu zgromadzenia reprezentującego cały kontynent.

Po drugie, głosowanie w wyborach do ponadnarodowego parlamentu daje władzę każdemu obywatelowi Europy.

Ze świadomością znaczenia oraz istotnego wpływu Twojego głosu nasz ruch przedstawia przejrzysty manifest zawierający pomysły, priorytety i działania w celu obrony i promowania demokratycznego wyrażania opinii, reprezentacji obywateli i rozpowszechniania idei politycznych na szczeblu europejskim.

Pragniemy stworzyć Europę bardziej zaangażowaną, sprzyjającą integracji społecznej i dobrobytowi, Europę, w której obywatele zajmują centralne miejsce w procesie podejmowania decyzji.

W tej fazie poważnych zmian społecznych nasza demokracja musi przyjąć swoją logikę. Dlatego chcemy zbudować Europę, w której obywatele aktywnie uczestniczą w życiu politycznym. Naszym celem jest przybliżyć instytucje europejskie do obywateli. Walczymy o to, bymogli oni wybierać prawdziwego prezydenta Unii Europejskiej, tak jak wybierają włodarzy swoich miast i gmin; by mogli bezpośrednio głosować na europejskie ugrupowania polityczne w taki sam sposób, jak czynią to na szczeblu lokalnym i krajowym. Dlatego dyskusja dotycząca polityki ponadnarodowej jest nieunikniona. Uważamy, że przy wyborze naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego koniecznie musimy patrzeć ponad podziałami. Zamiast 27 debat krajowych w wyborach europejskich potrzebujemy prawdziwie europejskiej debaty i polityki. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie stawić czoła największym wyzwaniom, wspólnie podejmować decyzje i kształtować naszą przyszłość z mocniejszą legitymacją i większą skutecznością.

Jesteśmy głęboko przekonani o wewnętrznej wartości każdej jednostki, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Z naszym przesłaniem pragniemy trafić do wszystkich zwolenników humanistycznej, silniejszej, bardziej suwerennej i demokratycznej Europy, chcących przezwyciężyć podziały, fragmentacje i szczeliny, w które populiści i nacjonaliści próbują się wślizgnąć, by podważyć nasze europejskie wartości. Unia Europejska naszych wyobrażeń to przestrzeń, w której każdy i bez jakichkolwiek ograniczeń może rozwijać swój potencjał, może w pełni korzystać ze swojego europejskiego obywatelstwa, bez względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek i różnice pokoleniowe, pochodzenie społeczne, etniczne i narodowe, religię lub wyznanie, czy też zdolności fizyczne i umysłowe.

Chcemy bardziej zaangażowanej, inkluzywnej i dostatniej Europy, w której obywatele są w centrum procesu decyzyjnego. Od gminy do Unii Europejskiej.

Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej poczyniła znaczne postępy na przestrzeni dziesięcioleci, ale nie została jeszcze w pełni osiągnięta – w tej kwestii jest wciąż dużo do zrobienia. Musimy zapewnić, że kobiety i mężczyźni osiągną całkowitą i znaczącą równość we wszystkich aspektach życia – tak szybko, jak tylko to możliwe. Musimy również wykorzenić przemoc ze względu na płeć. Jest to nadal poważny problem w Europie.

Nasza wizja różnorodności nie ogranicza się do walki z dyskryminacją: walczymy o stworzenie społeczeństwa, w którym odmienność jest nie tylko akceptowana, ale również doceniana. Uznanie i poszanowanie powszechnych praw człowieka są integralną częścią naszej europejskiej kultury. Będziemy dążyć do usunięcia wszelkich przeszkód w budowaniu w pełni integracyjnego społeczeństwa.

Jak widać, nasz ruch pragnie wzmocnić Europę rozwiązań, która zapewni konkretne odpowiedzi oraz stworzy liczne możliwości dla naszych regionów i ich obywateli.

Ruch Renew Europe nie czekał jednak na ten termin, aby podjąć działania. Od roku 2019 nasza grupa polityczna jest jednym z kluczowych graczy w Parlamencie Europejskim. Dzięki zbiorowej inteligencji i naszym sojuszom pod przewodnictwem Emmanuela Macrona wcieliliśmy nasze obietnice w życie, ożywiając fundamenty dynamicznej i silnej Europy, jednocześnie nadając priorytet konkretnym i pragmatycznym działaniom.

Jesteśmy dumni z wymiernych rezultatów osiągniętych podczas tej kadencji. Chociaż niektóre fundamenty, na których zbudowano nasze społeczeństwo, ujawniły pewne słabości i uwypukliły ograniczenia starych założeń dotyczących wolnego handlu, otwartości bez wzajemności i pewnej naiwności w odniesieniu do głównych kwestii handlowych, możemy pochwalić się kilkoma znaczącymi sukcesami.

Razem kształtujmy lepszą przyszłość, w której wartości wolności, demokracji, równości i solidarności będą w pełni realizowane.

Należą do nich nowe warunki dotyczące praworządności, które zapobiegają przyznawaniu funduszy państwom nieprzestrzegającym europejskich wartości.

Wspieraliśmy również kluczowe inicjatywy, na przykład Zielony Ład, nowe przepisy dotyczące usług cyfrowych i rynku cyfrowego, szczepienia przeciwko COVID-19, plan odbudowy, porozumienie w sprawie azylu i migracji, wprowadzenie list ponadnarodowych oraz zorganizowanie konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Konferencja ta była pierwszym tego typu wydarzeniem w historii Europy, umożliwiającym bezpośredni udział obywateli z całego kontynentu. Głęboko wierzymy, że europejska suwerenność i strategiczna autonomia są niezbędne do zachowania naszych swobód. Nadszedł czas, aby jasno określić naszą wizję Europy.

Naszym celem jest walka o strategię kontynentalną dostosowaną do nowych wyzwań i wymagań. Musimy kierować się zasadą wspólnego życia jako Europejczycy, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, rozwoju i współpracy na naszym kontynencie.

Razem możemy kształtować lepszą przyszłość, w której wartości wolności, demokracji, równości i solidarności zostaną w pełni osiągnięte.

Mając to na względzie, popieramy propozycję utworzenia europejskiej wspólnoty politycznej. Jej misją będzie wzmocnienie więzi między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, krajami kandydującymi w procesie akcesji oraz krajami europejskimi, które postanowiły pozostać poza Unią. W ramach tej nowej architektury współpracy kontynentalnej i bezpieczeństwa zasadnicze znaczenie ma zapewnienie spójności działań i promowanie poczucia przynależności do jednej wspólnoty.

W takim kontekście zrozumiałe jest, że Unia Europejska, w obecnym kształcie swojej struktury instytucjonalnej, nie jest gotowa do odgrywania tej nowej geopolitycznej roli, ani do przyjmowania nowych członków. Aby sprostać wyzwaniom, musimy przeprowadzić reformy, nie traktując żadnej kwestii jako nienaruszalnej. Musimy zreorganizować Europę i – wymieniając główne reformy – ustanowić unię obronną i unię energetyczną, eliminując prawo weta, ułatwiając inicjatywy narodów i państw pragnących przyspieszyć ich unię polityczną, tworząc nowe zasoby własne, wzmacniając Parlament Europejski przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby komisarzy. Konieczna jest rewizja traktatów w celu wprowadzenia tych zasadniczych zmian i kontynuowania zjednoczenia kontynentu. Musimy dążyć do suwerennej Europy, która pozwoli nam odzyskać prawdziwą kontrolę nad naszą przyszłością.

Unia Europejska została stworzona z myślą o wzmocnieniu różnych szczebli zarządzania, zarówno lokalnych, krajowych, jak i ponadnarodowych, zamiast ich osłabiania. Nasz ruch przyjmie podejście, w którym miasto wzmacnia region, który z kolei wzmacnia naród, a co za tym idzie, Parlament Europejskie, i odwrotnie.

 

Celem jest stymulowanie współpracy – zarówno w górę, jak i w dół – między różnymi szczeblami rządu i demokracji, tworząc bardziej solidną i skuteczną strukturę.

Zamierzamy też promować nową strategię współpracy między różnymi pokoleniami, na rzecz prawdziwej solidarności między najmłodszymi i najstarszymi.

Gdy mówimy o Europie, nasze zaangażowanie naturalnie rozciąga się od kontynentu po oceany i regiony najbardziej oddalone. Zależy nam na tym, aby najbardziej oddalone regiony znalazły się w centrum naszego zainteresowania, bymogły cieszyć się uznaniem jako terytoria zapewniające rozwiązania i mające strategiczne znaczenie geopolityczne.

Są one integralną częścią Unii Europejskiej i chcemy, aby poczuły swoją wartość jak najszybciej i jak najsilniej. Naszą ambicją jest sprawienie, aby Europa stała się liderem innowacyjności i doskonalenia, koncentrującym się na dobrobycie obywateli i budowaniu obiecującej przyszłości dla następnych pokoleń.

Dlatego chcemy wzmocnić ochronę naszych obywateli, odzyskać kontrolę nad naszym losem, w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, skonsolidować naszą wspólną obronę, odpowiedzialnie zarządzać wyzwaniami związanymi z migracją i zadbać o przemyślaną ochronę klimatu.

Transformacja ekologiczna musi być pragmatyczna i inkluzywna, kierowana technologią, a zarazem daleka od ideologicznego dogmatyzmu i w żaden sposób nie może karać rodzin, przedsiębiorstw czy specjalistów z sektora produkcji podstawowej, rolników i rybaków. To sama Unia Europejska musi przejąć kontrolę nad tą transformacją.

Zasada wspólnego życia Europejczyków musi nam przyświecać, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo, rozwój i współpracę na naszym kontynencie.

Oznacza to reformę europejskich budżetów i stworzenie nowych zasobów finansowych na wzór granicznego podatku węglowego.

Naszym celem jest promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii poprzez oferowanie zachęt finansowych promujących przechodzenie na „zieloną” i „niebieską” gospodarkę. Będziemy aktywnie wspierać firmy, które angażują się w rozwój czystych technologii. Będziemy kontynuować wszystkie nasze wysiłki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Transformację cyfrową, ekologiczną i morską postrzegamy jako podstawowe filary Europy w XXI wieku, podobnie jak w przeszłości były nimi węgiel i stal. Nasze proaktywne podejście motywuje nas do budowania prężnej, dostatniej Europy, która funkcjonuje w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Będziemy wspierać zrównoważoną i pragmatyczną politykę redukcji emisji dwutlenku węgla, promować odnawialne źródła energii i zachęcać do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu.

Kierując się przekonaniem, że innowacje i badania naukowe odegrają kluczową rolę we wzroście i konkurencyjności Europy, będziemy masowo inwestować w najnowocześniejsze technologie, uwzględniając potrzeby wszystkich pokoleń.

Naszym zdaniem sztuczna inteligencja jest szansą dla ludzkości i pokładamy wielką nadzieję w rozwoju jej systemów.

Będziemy również działać na rzecz wolności biznesu i wspierać kreatywność w tym obszarze, gdyż przyczyni się to do powstania większej liczby miejsc pracy i sprawi, że życie dzieci, studentów, a także rodziców i dziadków stanie się łatwiejsze. Za sprawą sztucznej inteligencji chcemy promować nową strategię międzypokoleniową.

Zmiana traktatów musi umożliwić nam dążenie do suwerennej Europy, abyśmy mogli odzyskać kontrolę nad naszym przeznaczeniem.

Sztuczna inteligencja będzie kluczem do przyszłości i ważne jest, abyśmy nadrobili zaległości, jakie mamy w tej dziedzinie względem Chin i Stanów Zjednoczonych. Rozwój ten będzie odbywał się z pełnym poszanowaniem zasad i wolności, które leżą u podstaw naszego modelu społeczeństwa.

Na poziomie międzynarodowym, we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych jesteśmy zaangażowani w budowanie nowego systemu nadzoru nad sztuczną inteligencją. Innowacje nie mogą jednak spychać kultury na drugi plan. Wręcz przeciwnie, kultura musi korzystać z tych samych zasobów, które są przeznaczone na nasze bezpieczeństwo.

Jesteśmy zdecydowanie przekonani, że zagrożona demokracja to demokracja zubożona pod względem kulturowym. Dlatego naszym celem jest zapewnienie, że na każde 1 euro wydane na bezpieczeństwo, kolejne 1 euro zostanie zainwestowane w kulturę.

Kultura była, jest i zawsze będzie najlepszym atutem dla przyszłości naszej młodzieży, jak również prawdziwą barierą przeciwko nacjonalistycznym oraz populistycznym ideom. Uznajemy jej zasadniczą rolę w zachowaniu naszych wartości i tożsamości społecznej. Nasze działania w centrum uwagi stawiają naszych współobywateli. Jesteśmy mocno zaangażowani w kontynuację i intensyfikację naszych inicjatyw mających na celu zagwarantowanie i poprawę poziomu życia obywateli. Dotyczy to m.in. wzmocnienia ich ochrony jako konsumentów oraz zmniejszenia różnic społecznych, pokoleniowych i terytorialnych. Nasz ruch prowadzi energiczną kampanię na rzecz polityk i przepisów mających na celu walkę z celowym skracaniem żywotności produktów oraz wspieranie bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego, jednolitego rynku dla producentów i konsumentów.

U podstaw naszego przekonania leży imperatyw angażowania ludzi i integracji regionów. Zmniejszymy przepaść między rzeczywistością instytucji europejskich a ich wizerunkiem w oczach obywateli. Mając to na uwadze, będziemy zwracać szczególną uwagę na dynamikę obszarów miejskich i wiejskich, z uwzględnieniem nawet najbardziej specyficznych szczegółów.

W ten sposób rola władz samorządowych najniższego szczebla zostanie nareszcie uznana za istotną w polityce europejskiej. Ich bliskie relacje ze społeczeństwem i znajomość lokalnych potrzeb sprawiają, iż mają one nieoceniony wpływ na wdrażanie naszej wizji. Angażując obywateli, podkreślając szczególne cechy terytorialne i zwiększając możliwości działania samorządowców, uda nam się zbudować Europę, która będzie bardziej demokratyczna, oparta na partycypacji i mocniej związana z realiami obywateli.

Pragniemy Europy, która promuje harmonijne współistnienie w całej swojej różnorodności. Nawracające kryzysy migracyjne wyraźnie uwidoczniły potrzebę jednolitego podejścia.

Zatem wdrożymy politykę azylową i imigracyjną humanitarną, sprawiedliwą, gwarantującą poszanowanie podstawowych praw każdej osoby, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i skutecznej integracji migrantów. Nasze wysiłki będą ukierunkowane na realizację polityki migracyjnej opartej na solidarności między państwami członkowskimi i wspieraniu inicjatyw mających na celu zajęcie się podstawowymi przyczynami przymusowej migracji.

Będziemy też dążyć do ustanowienia wspólnych zasad radzenia sobie z wyzwaniami migracji z przyczyn ekonomicznych i klimatycznych. Uznając pilną potrzebę zapewnienia, aby państwa członkowskie na południu nie były już pozostawione same sobie w zakresie nadzorowania rozległych obszarów granic morskich, będziemy aktywnie wspierać wdrażanie nowego partnerstwa między państwami europejskimi i afrykańskimi, zainicjowanego w lutym 2022 r. podczas francuskiej prezydencji w Radzie, które ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju kontynentu doświadczającego gwałtownego wzrostu demograficznego.

Wspierając Afrykę jako przyjaciela i partnera, chcemy lepiej kontrolować odpływ jej obywateli do Europy. Aby urzeczywistnić tę wizję, będziemy mobilizować społeczeństwo obywatelskie i młodych ludzi na obu kontynentach. Migranci są aktywnymi aktorami pozytywnych działań klimatycznych, pogłębiają wiedzę i działania w zakresie migracji w kontekście zmian klimatycznych w krajach najbardziej narażonych na te zmiany.

Skuteczna integracja wymaga polityki europejskiej, która uwzględnia miasta i regiony zarówno wyższego, jak i niższego szczebla. Integracja obywateli odbywa się na poziomie lokalnym, a większość potrzebnych im usług, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, świadczona jest przez regiony.

Najlepsza wiedza na temat możliwości zatrudnienia i integracji również dostępna jest na poziomie regionalnym, podobnie jak połączenie tych potrzeb z aktywną polityką zatrudnienia. Wiele regionów prowadzi również aktywną współpracę. Nieumiejętność wykorzystania tej wiedzy de humanizuje europejską politykę imigracyjną.

Zależy nam na budowaniu silnej Europy, ponieważ wiemy, że silna to również zjednoczona i wpływowa Europa na arenie światowej. W erze naznaczonej pojawieniem się nowych imperiów, takich jak Chiny i Rosja, naszym zobowiązaniem jest wzmocnienie integracji między państwami członkowskimi w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony i spraw zagranicznych.

Będziemy promować inicjatywy grup krajów, które chcą oraz są w stanie pójść dalej i szybciej w zakresie integracji obronności i bezpieczeństwa. Obejmuje to wsparcie dla stworzenia prawdziwych europejskich sił zbrojnych, zdolnych do skutecznego radzenia sobie z kryzysami i zagrożeniami bezpieczeństwa oraz nowymi zagrożeniami hybrydowymi.

Strategiczna autonomia jest niezbędna, jeśli chcemy zbudować liczący się europejski komponent NATO i wzmocnić nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. My, Europejczycy, wspólnie z Amerykanami chcemy promować nowy sojusz na rzecz demokracji w skali globalnej.

W przeciwieństwie do partii nacjonalistycznych, które na pierwszym miejscu stawiają swoje partykularne i wyborcze interesy, zawierając sojusze z mocarstwami spoza Europy, manipulując mediami i ingerując w sprawy gospodarcze państw demokratycznych, my zobowiązujemy się do podjęcia konkretnych działań w celu zapewnienia naszej zbiorowej autonomii i bezpieczeństwa we współpracy ze wszystkimi innymi demokracjami na świecie.

znaczenie autonomii w zakresie ochrony zdrowia i postuluje wzmocnienie zdolności Europy do podejmowania działań oraz relokację produkcji leków i sprzętu medycznego na terytorium Unii.

 

Dołącz do nas!

Zabezpieczenie całego łańcucha dostaw produktów strategicznych wzmocni naszą zdolność do zaspokajania potrzeb naszych obywateli w zakresie opieki zdrowotnej, jednocześnie zmniejszając naszą zależność od źródeł zewnętrznych.

W ten sposób zagwarantowana zostanie odpowiednia dostępność leków i sprzętu medycznego, co zwiększy naszą gotowość do działania w przypadku kryzysów zdrowotnych.

Są one integralną częścią Unii Europejskiej i chcemy, aby poczuły swoją wartość jak najszybciej i jak najsilniej. Naszą ambicją jest sprawienie, aby Europa stała się liderem innowacyjności i doskonalenia, koncentrującym się na dobrobycie obywateli i budowaniu obiecującej przyszłości dla następnych pokoleń.

Jednocześnie, dzięki zastosowaniu nowych wspólnych standardów i udostępnianiu danych lekarzom i pracownikom służby zdrowia, będziemy w stanie wykorzystać postęp technologiczny z korzyścią dla naszych obywateli, rozwijając zarazem główne europejskie ośrodki badawcze.

Chcemy zapewnić naszej młodzieży wszelkie możliwości osiągania sukcesów i wykorzystania własnego potencjału bez barier społecznych, ekonomicznych czy geograficznych. Będzie to wymagało wprowadzenia konkretnej i skutecznej „polityki młodzieżowej” Unii Europejskiej, zdolnej do zapewnienia potrzebnych narzędzi. Na kilka miesięcy przed tym ważnym momentem, jakim są wybory europejskie, jesteśmy gotowi powiedzieć głośno i wyraźnie, że chcemy Europy, w której ludzie mają prawo do debaty. Energicznie bronimy i zawsze będziemy bronić projektu prawdziwie humanistycznego społeczeństwa europejskiego.

Europa jest miejscem, w którym pomnaża się możliwości, prawa i ochronę ludzi, zwłaszcza tych najsłabszych. Nadszedł więc czas, aby zainicjować nową dynamikę polityczną i określić siebie na nowo. Aby zbudować lepszą, stabilniejszą przyszłość, przedstawiamy innowacyjne rozwiązania mające na celu kontynuację europejskiej transformacji rozpoczętej w roku 2019 i wyeliminowanie wad, które mogłyby naruszyć nasze fundamenty.

Jesteśmy przekonani, że to właśnie siły dośrodkowe o nastawieniu proeuropejskim będą w coraz większym stopniu motorem napędowym europejskiego ożywienia gospodarczego. Wzywamy wszystkich Europejczyków, by przyłączyli się do nas w wysiłkach na rzecz silnej i zjednoczonej Europy. Razem możemy kształtować lepszą przyszłość, w której wartości wolności, demokracji, równości i solidarności będą w pełni urzeczywistniane. Świat się zmienia. Granice się chwieją. Krajami targają napięcia i podziały. Ścierają się ze sobą niczym płyty tektoniczne. Ale łącząc nasze siły, możemy na nowo stworzyć silniejszą, bardziej demokratyczną i postępową Europę, gotową sprostać wyzwaniom XXI wieku. Globalne wyzwania są przytłaczające, jednak nie pozwolimy, aby nienawiść przysłoniła naszą wizję. Dlatego z głębokim smutkiem mówimy o „izraelskim jedenastym września”.

To, co wydarzyło się w Izraelu 7 października 2023 roku, nie było straszliwym aktem wojny ani demonstracją roszczeń terytorialnych czy narodowościowych. To była czysta nienawiść do odrażającego potwora, który eksplodował ze Strefy Gazy. Na imię mu Hamas. Niektórzy szukają słów, aby opisać to, co niewypowiedziane, ale milczenie, jak wiemy, w Europejskiej Partii Demokratycznej oznacza opowiedzenie się po stronie zła. Milczenie przesłania prawdę, zaciemnia rzeczywistość. W rzeczywistości nie ma mowy o trwałym pokoju bez uznania uzasadnionego prawa narodu palestyńskiego do posiadania terytorium i państwa. Nie będzie też stabilnego pokoju, jeśli naród palestyński i Autonomia Palestyńska nie uznają prawa państwa Izrael do bezpiecznego istnienia.

Pokój to wyjątkowa więź między ludźmi. Pokój jest niezbędnym spoiwem, które pozwala nam wszystkim wspólnie stawić czoła globalnym wyzwaniom.

Będziemy wciąż niestrudzenie walczyć o pokój. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasza powinność wobec ludzi.

Wyzwania są przed nami, a Europejscy Demokraci sprostają im.

pl_PLPolski