DEMOKRACJA I RZĄDY

Unia Europejska musi działać szybciej i skuteczniej

Europejska Partia Demokratyczna Działania priorytetowysh

Obowiązujące dziś traktaty europejskie wyznaczają drogę postępu Europy od ponad 15 lat. Jednak Unia Europejska stoi teraz przed wyjątkową szansą wzmocnienia swojej struktury instytucjonalnej i stania się przestrzenią suwerenności oraz demokracji. Aby uczynić krok naprzód, możemy pracować nad stworzeniem prawdziwej unii politycznej opartej na solidarności.

My, Europejscy Demokraci, wzywamy Europę do odzyskania kontroli nad jej losem poprzez wzmocnienie suwerenności i autonomii kontynentu. Budując solidarną wspólnotę polityczną, zapewnimy Europie pozytywną przyszłość. Stawimy w ten sposób czoła wyzwaniom wynikającym z populizmu i łamania prawa międzynarodowego, stosując konstruktywne i integracyjne rozwiązania.

Aby sprostać wyzwaniom przyszłości – społecznym, klimatycznym, środowiskowym czy też związanym z bezpieczeństwem – Unia Europejska musi działać szybciej i skuteczniej.

Chcemy tworzyć dostatnią i stabilną przyszłość naszego kontynentu. Razem możemy zadbać o to, by Europa była źródłem pozytywnej siły dla swoich obywateli i dla świata. Aby wzmocnić mechanizmy demokratyczne, konieczne jest zatem wprowadzenie możliwości wyboru Prezydenta Unii Europejskiej z list wyborczych wspólnych dla wszystkich krajów europejskich.

Jeśli chcemy odnowić więzi obywateli z Europą i jej instytucjami, musimy włączyć ich bezpośrednio w życie polityczne Unii. Oczekiwanie na wybory do Parlamentu Europejskiego co pięć lat nie jest już wystarczające, aby zachęcić obywateli do rzeczywistego zaangażowania. Proponujemy nowatorskie rozwiązanie: ustanowienie mechanizmu agory obywatelskiej.

Każdej wiosny krajowe i europejskie agory obywatelskie będą się spotykać, aby debatować i przedstawiać priorytety dla Europy. Ta wymiana poglądów zostałaby uwzględniona w rocznym programie przedstawianym przez przewodniczącego Komisji Europejskiej we wrześniu każdego roku, podczas orędzia o stanie Unii. Udostępniając obywatelom tę platformę do aktywnego wyrażania siebie, zachęcimy ich do bezpośredniego udziału w budowaniu Europy i wzmocnimy ich zaangażowanie oraz poczucie przynależności. Demokrację należy wzmacniać poprzez włączanie obywateli w proces podejmowania decyzji politycznych. Udostępniając przejrzyste informacje, traktując obywateli jak partnerów i angażując ich do działania, gwarantujemy demokratyczną stabilność i unikamy wielu problemów.

Unia Europejska musi działać szybciej i skuteczniej

ZAKOŃCZENIE WETO

LISTY TRANSNARODOWE

BEZPOŚREDNIE WYBORY PREZYDENTA UE

WIĘCEJ UPRAWNIEŃ DLA PARLAMENTU

UPROSZCZENIE GŁOSOWANIA ZA GRANICĄ

 • Powołać konwent w celu zmiany traktatów, aby znieść zasadę jednomyślności w Radzie.
 • Wdrożyć propozycje konferencji w sprawie przyszłości Europy w celu przedstawienia żądań obywateli europejskich w tej dziedzinie.
 • Ułatwić szybszą integrację polityczną grup krajów i ludności, które wykazują polityczną wolę zrealizowania takich działań, bez możliwości blokowania przez innych.
 • Wprowadzić możliwość wyboru Prezydenta Unii Europejskiej z list wyborczych wspólnych dla wszystkich krajów europejskich (łącząc funkcję Przewodniczącego Komisji Europejskiej z funkcją Przewodniczącego Rady Europejskiej).
 • Uwzględnić listy ponadnarodowe w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 • Przyznać Parlamentowi Europejskiemu prawo do współdecydowania o charakterze ustawodawczym w sytuacji, gdy odgrywa on rolę konsultacyjną, oraz prawo do współdecydowania o budżecie, w tym o przychodach.
 • Nadać Parlamentowi rzeczywiste prawo inicjatywy ustawodawczej w celu uzupełnienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
 • Wzmocnić rolę Unii Europejskiej w dziedzinach obejmujących ochronę zdrowia, edukację i energetykę.
 • Wprowadzić klauzulę nadzwyczajną, aby uprawnić organy Unii Europejskiej do podejmowania nadzwyczajnych działań w przypadku poważnego kryzysu.
 • Wzmocnić europejskie partie i fundacje polityczne, pozwalając na zwiększenie ich rentowności.
 • Zapewnić przejrzystość finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych oraz zakazać ingerencji podmiotów międzynarodowych.
 • Wzmocnić zdolność partii i ruchów politycznych do prowadzenia ponadnarodowych kampanii politycznych.
 • Wprowadzić klauzule umożliwiające głosowanie większością kwalifikowaną nad niektórymi decyzjami na szczeblu europejskim. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których obecny system, oparty na jednomyślności, mógłby zostać zablokowany.
 • Wdrożyć tymczasowe klauzule pomostowe, aby umożliwić wprowadzenie istotnych zmian prawnych i instytucjonalnych przy użyciu uproszczonych procedur.
 • Wzmocnić prawa wyborcze mieszkańców innych państw członkowskich w wyborach europejskich.
 • Ułatwić obywatelom europejskim mieszkającym w innych państwach członkowskich udział w wyborach poprzez umożliwienie im głosowania i kandydowania w wyborach regionalnych lub krajowych w kraju, w którym mieszkają.
 • Zaproponować utworzenie europejskiej agencji w celu wzmocnienia demokracji w procesie decyzyjnym, udziału obywateli w UE i wzmocnienia roli parlamentów krajowych.
 • Zapewnić równe szanse wszystkim obywatelom UE, zwracając szczególną uwagę na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji i marginalizowane.
 • Zachęcać obywateli do partycypacji poprzez wykorzystanie nowych technologii.
 • Stworzyć status obywatelstwa europejskiego na podstawie istniejących traktatów.
 • Ustanowić statut dla europejskich stowarzyszeń transgranicznych.
 • W dalszym ciągu promować rolę władz lokalnych i regionalnych w polityce dotyczącej klimatu i różnorodności biologicznej poprzez dyplomację klimatyczną na szczeblu niższym niż krajowy.
 • Opracować projekt pilotażowy dotyczący promowania wartości europejskich poprzez edukację i kulturę, w tym wskazać najlepsze praktyki na szczeblu lokalnym i regionalnym w całej Unii Europejskiej, zgodnie z decyzją Komitetu Regionów.
 • Wyjaśnić, że zasada subsydiarności nie polega na uniemożliwianiu działania na szczeblu europejskim, ale na określeniu szczebla rządowego, który powinien przejąć inicjatywę, czy to poprzez kompetencje formalnie wyłączne, czy formalnie współdzielone.
 • Przyznać parlamentom krajowym i regionalnym posiadającym uprawnienia ustawodawcze możliwość proponowania w przyszłości inicjatyw ustawodawczych na szczeblu UE, przewidując w tym celu specjalny mechanizm uregulowany w rozporządzeniu dotyczącym europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
 • Zmienić nazwy instytucji UE, aby lepiej wyjaśnić obywatelom ich funkcje i role w procesie decyzyjnym UE.
pl_PLPolski