FINANSOWAĆ WSPÓLNE DOBRA PUBLICZNE

Unia Europejska musi działać szybciej i skuteczniej

Europejska Partia Demokratyczna

Czas porozmawiać o finansach. Pojawia się zasadnicze pytanie: w jaki sposób możemy zapewnić Unii Europejskiej nowe zasoby własne, aby wesprzeć nasze wspólne ambicje?

Mimo że w listopadzie 2022 r. Parlament dał zielone światło dla wniosku Komisji w sprawie wprowadzenia wstępnego zestawu trzech nowych zasobów własnych (rozszerzonego systemu handlu uprawnieniami do emisji, mechanizmu korekty emisji dwutlenku węgla na granicach oraz udziału w realokowanych zyskach bardzo dużych przedsiębiorstw wielonarodowych*), my wybiegamy jeszcze dalej w przyszłość.

Jesteśmy przekonani, że dla ożywienia europejskiej gospodarki konieczne jest wzmocnienie środków bezpośredniego finansowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej zależności od składek krajowych lub podatków nakładanych na obywateli. Europa nie powinna opodatkowywać swoich obywateli.

To wielkie firmy zanieczyszczające środowisko oraz „giganci cyfrowi”, którzy czerpią korzyści z jednolitego rynku, jednocześnie przenosząc swoją działalność poza Unię, muszą zostać wezwani do osiągnięcia tych celów.

Takie podejście pozwoli nam finansować nową infrastrukturę i projekty badawcze, a także transformację ekologiczną i cyfrową, bez nakładania na jakiekolwiek państwo członkowskie nadmiernych obciążeń.

Znaczenie tego podejścia wynika z faktu, że żadne państwo członkowskie nie jest w stanie pozyskiwać funduszy samodzielnie. W obliczu stojących przed nami wyzwań musimy myśleć nie tylko o przekazywaniu zasobów z jednego kraju do drugiego, ale raczej o zbiorowej reakcji Unii. Chcemy działać na szczeblu europejskim tam, gdzie pojedyncze państwa nie mogą zrobić tego skutecznie. To właśnie rozumiemy przez pojęcie subsydiarności. Te nowe zasoby zostaną specjalnie alokowane do projektów, w których ich łączenie ma największy sens. Naszym priorytetem będzie zatem wspieranie sztucznej inteligencji, inwestowanie w gospodarkę jutra (zwłaszcza w cyfryzację przemysłu) oraz promowanie badań nad odnawialnymi źródłami energii i technologiami przyszłości.

(*) Środki wygenerowane ze składek z systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (CBAM) oraz udziału w zyskach rezydualnych dużych przedsiębiorstw wielonarodowych.

Działania priorytetowysh

ZASOBY WŁASNE

  • Rozwijać system opodatkowania osób prawnych, aby zharmonizować jego zasady w całej UE.
  • Wprowadzić opodatkowanie kryptowalut, które stanowią słabo uregulowany sektor wykorzystujący różnice w systemach podatkowych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich.
  • Wprowadzić podatek od gigantów cyfrowych, tak aby wszyscy uczestnicy rynku płacili sprawiedliwy podatek – obecnie są oni opodatkowani w Europie na poziomie o połowę niższym niż tradycyjne firmy.
  • Dopilnować, aby duże międzynarodowe przedsiębiorstwa, zwłaszcza mające znaczący wpływ na środowisko, wnosiły wkład proporcjonalny do ich śladu węglowego.
  • Zadbać, by te nowe zasoby były generowane w uczciwy i przejrzysty sposób.


POBUDZANIE GOSPODARKI

  • Wspierać nową infrastrukturę i projekty badawcze, tworzyć miejsca pracy i wzmacniać naszą globalną konkurencyjność.


EKOLOGICZNA TRANSFORMACJA, CYFRYZACJA I WIEDZA

  • Przeznaczenie znacznej części nowych zasobów własnych na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, badaniami nad technologiami przyszłości oraz cyfryzacją przemysłu, kultury i programu Erasmus.KONKURENCYJNOŚĆ

  • Dbać o to, ażeby Unia Europejska nie znalazła się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.
  • Promować udział społeczeństwa w określaniu projektów finansowanych dotyczących tych zasobów, gwarantując w ten sposób demokratyczne i przejrzyste podejście.UNIA WARTOŚCI

  • Wzmocnić zdolności Unii Europejskiej do bezpośredniego finansowania społeczeństwa obywatelskiego lub władz lokalnych przy przyjmowaniu sankcji finansowych za naruszenie praworządności wobec rządu Unii Europejskiej, poprzez promowanie rozsądnych warunków budżetowych i umożliwienie Unii Europejskiej finansowania zgodnie z propozycją Renew Europe.
pl_PLPolski