REFORMOWANIE STREFY EURO

Unia Europejska musi działać szybciej i skuteczniej

niebiesko-żółta flaga z gwiazdami na maszcie

Europejska Partia Demokratyczna Działania priorytetowysh

W ciągle zmieniającym się świecie reforma strefy euro jest złożoną kwestią, która wymaga ambitnej inicjatywy i wspólnych działań. Nasza propozycja jest jasna: odważna reforma strefy euro. Jesteśmy zdeterminowani, aby stworzyć unię gospodarczą nie tylko odporną na kryzysy, ale też umiejącą wychodzić z nich jeszcze silniejszą i bardziej zamożną.

W obliczu zagrożenia powrotem inflacji i osłabieniem wzrostu gospodarczego na naszym kontynencie mamy obowiązek zbudować silniejszą strefę euro, która będzie rezonować wzrostem i konwergencją między wszystkimi krajami członkowskimi, i której funkcjonowanie zostanie zoptymalizowane.

Jedność Unii Europejskiej pozostaje naszym najcenniejszym atutem, ale biorąc pod uwagę, że każde państwo członkowskie ma unikalne cechy i potrzeby gospodarcze, proponujemy wyważone podejście, które będzie zachęcać do opracowywania wspólnych standardów przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki krajowej. Takie podejście będzie kluczem do wdrożenia skutecznych reform strukturalnych. Wzmocni to zdolność naszych gospodarek do wspólnego wzrostu i ich odporność na zewnętrzne zawirowania.

Reforma wiąże się również z modernizacją strefy euro. Chcemy stworzyć cyfrową walutę euro, jednocześnie dbając o to, aby nie wyeliminować płynności. Ta innowacja zapewni obywatelom nowe narzędzie płatnicze, wykorzystujące potencjał transformacyjny walut cyfrowych.

Cyfrowe euro nie zastąpi gotówki, lecz stanie się nową metodą płatności. Przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych zasad poufności i wygody płatności, stworzenie cyfrowego euro sprawi, że nasza wspólna waluta stanie się awangardą XXI wieku.

To pozwoli nam zachować suwerenność monetarną w obliczu innych mocarstw, które również rozwijają swoje waluty cyfrowe.

KONWERGENCJA DLA ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI

 • Uznać znaczenie rozwiązań specyficznych dla poszczególnych krajów.
 • Ułatwiać harmonijny wzrost w całej strefie euro i wzmacniać stabilność finansową.
 • Zachęcać do inwestycji, aby osiągnąć najważniejsze cele, np. podwójną transformację ekologiczną i cyfrową oraz strategiczną autonomię UE.

REFORMY STRUKTURALNE

 • Działać na rzecz strefy euro, w której wyzwania gospodarcze są rozwiązywane wspólnie, i dostosowywać nasze polityki budżetowe.
 • Zaproponować bardziej rygorystyczne i przejrzyste przestrzeganie istniejących zasad budżetowych.
 • Zapewnić odpowiedzialne zarządzanie budżetem w celu zniwelowania różnic w zatrudnieniu, wzroście i wydajności oraz lepszego uwzględnienia zagrożeń związanych z klimatem.
 • Promować sprawiedliwy rozwój gospodarczy w całej strefie euro, jednocześnie zachęcając do inwestycji publicznych niezbędnych do sprawiedliwego przejścia na gospodarkę bezemisyjną.

PRZESTRZEGANIE ZASAD BUDŻETOWYCH I WSPÓŁPRACA

 • Promować współpracę gospodarczą i nowe wspólne inwestycje (w szczególności w dziedzinie technologii cyfrowych, ekologii i bezpieczeństwa).

CYFROWE EURO

 • Wprowadzić na rynek cyfrową walutę, aby zachować suwerenność monetarną i umocnić strefę euro jako światowego lidera.

ŚRODKI PŁATNICZE PRZYSZŁOŚCI

 • Opracować metody cyfrowej identyfikacji finansowej w całej UE, umożliwiając klientom, bankom i inwestorom łatwe rozpoznawanie metod identyfikacji stosowanych w innych państwach członkowskich UE.

 • Zachęcać Europejski Bank Centralny (EBC) do lepszego monitorowania dużych transakcji gotówkowych i cyfrowych w celu zwalczania prania brudnych pieniędzy, uchylania się od opodatkowania oraz finansowania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.

pl_PLPolski