Реформиране на еврозоната

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефек- тивно

blue and yellow stars flag on pole

Европейска демократическа партия ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

В един постоянно променящ се свят рефор- мата на еврозоната е сложна тема, която из- исква амбициозна инициатива и колективни действия.

Нашето предложение е ясно: смела рефор- ма на еврозоната. Ангажирани сме със съз- даването на икономически съюз, който не само издържа на кризи, но става още по-си- лен и проспериращ. Изправени пред заплахата от връщане на инфлацията и ниския растеж на нашия кон- тинент, ние имаме отговорност да изградим засилена еврозона, която резонира с расте- жа и конвергенцията между всички страни членки и чието функциониране ще бъде оп- тимизирано.

Единството на Европейския съюз остава на- шият най-ценен актив, но като се има пред- вид, че всяка държава членка има уникални икономически характеристики и нужди, ние предлагаме балансиран подход, който ще насърчи разработването на общи стандар- ти, като се вземат предвид националните особености.

Този подход ще бъде ключът към осъществяването на ефективни струк- турни реформи, засилване на способността на нашите икономики да растат заедно и да издържат на външни сътресения.

Реформата включва и модернизация на ев- розоната. Искаме да създадем цифровото евро, като внимаваме да не премахнем лик- видността. Тази иновация ще предложи на гражданите нов инструмент за плащане, като се възползва от трансформиращия ка- пацитет на цифровите валути. Цифровото евро няма да бъде заместител на парите в брой, а нов начин на плащане.

При зачитане на основните принципи на поверителност и удобство на плащанията, създаването на цифровото евро ще изведе общата ни валута на преден план в 21-ви век и ще ни позволи да запазим паричния си суверенитет пред лицето на други големи сили, които също развиват своите цифрови валути.

КОНВЕРГЕНЦИЯ ЗА ПО-ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ

 • Признаване на значението на специфичните за всяка държава подходи.
 • Улесняване на плавния растеж в цялата еврозона и укрепване на финансо- вата стабилност.
 • Насърчаване на инвестициите за постигане на ключови цели като двойния екологичен и цифров преход и стратегическата автономност на ЕС.

СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ

 • Създаване на еврозона, в която икономическите предизвикателства се ре- шават колективно, и съгласуване на нашите бюджетни политики.
 • Предлагане на по-строго и по-прозрачно спазване на съществуващите бю- джетни правила.
 • Осигуряване на отговорно управление на бюджета за справяне с различия- та в заетостта, растежа и производителността и по-добро отчитане на ри- сковете, свързани с климата.
 • Насърчаване на справедливо икономическо развитие в цялата еврозона, като същевременно се стимулират публичните инвестиции, необходими за справедливия преход към икономика без въглеродни емисии.

СПАЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРАВИЛА И СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Насърчаване на икономическото сътрудничество и нови съвместни инвес- тиции (особено в областта на цифровите технологии, екологията и сигур- ността).

ЦИФРОВО ЕВРО

 • Въвеждане на наша цифрова валута, за да запазим паричния си суверенитет и да консолидираме еврозоната като глобален лидер.

БЪДЕЩИ НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 • Разработване на цифрова финансова идентификация в целия ЕС, която да позволи на клиентите, банките и инвеститорите лесно да разпознават иден- тификацията на други държави членки на ЕС.

 • Насърчаване на Европейската централна банка (ЕЦБ) за по-добър контрол на големите ликвидни и цифрови транзакции, с цел борба с изпирането на пари, укриването на данъци и финансирането на тероризма и организира- ната престъпност.

bg_BGБългарски