Hervorming van de Eurozone

De Europese Unie moet sneller en effectiever handelen

vlag met blauwe en gele sterren op mast

Europese Democratische Partij PRIORITAIRE ACTIES

In een steeds veranderende wereld is de her-vorming van de eurozone een complex onder-werp dat ambitieuze initiatieven en collectieve actie vereist. Ons voorstel is duidelijk: een gewaagde hervor-ming van de eurozone.

We zetten ons in voor een economische unie die niet alleen bestand is tegen crises, maar nog sterker en welvarender wordt.

Geconfronteerd met de dreiging van de terug-keer van inflatie en lage groei op ons continent hebben we de verantwoordelijkheid om een versterkt eurogebied op te bouwen, een gebied dat resoneert met groei en convergentie tussen alle lidstaten, en dat we optimaal laten functi-oneren.

De eenheid van de Europese Unie blijft ons waardevolste bezit, maar gezien het feit dat elke lidstaat unieke economische kenmerken en behoeften heeft, stellen we een evenwich-tige aanpak voor die de ontwikkeling van ge-meenschappelijke normen zal aanmoedigen, rekening houdend met de nationale specifieke kenmerken.

Deze aanpak zal de sleutel zijn tot het implementeren van effectieve structurele hervormingen, het versterken van het vermogen van onze economieën om samen te groeien en externe turbulentie te weerstaan. Hervorming omvat ook de modernisering van de eurozone. We willen de digitale euro creë-ren, maar contant geld niet afschaffen. Deze in-novatie biedt burgers een nieuw betaalmiddel dat profiteert van de transformatieve capaciteit van digitale valuta. Deze digitale euro zal geen vervanging zijn voor contant geld, maar een nieuwe betaalmethode.

Met inachtneming van de fundamentele begin-selen van vertrouwelijkheid en gemak van be-talingen zal de oprichting van de digitale euro onze gemeenschappelijke munt naar de voor-grond van de 21e eeuw stuwen en ons in staat stellen onze monetaire soevereiniteit te behou-den in het licht van andere grote mogendheden die ook hun digitale valuta ontwikkelen.

CONVERGENTIE OM BETER TE WEERSTAAN

 • Het belang van landspecifieke benaderingen erkennen.
 • Een harmonieuze groei faciliteren in de hele eurozone en financiële stabiliteit ver-sterken.
 • Investeringen aanmoedigen voor het bereiken van belangrijke doelstellingen zo-als de dubbele groene en digitale transitie en strategische autonomie van de EU.

STRUCTURELE HERVORMINGEN

 • Werken aan een eurozone waarin economische uitdagingen collectief worden aangepakt en waarin ons begrotingsbeleid op elkaar wordt afgestemd.
 • Strengere en transparantere naleving van bestaande fiscale regels voorstellen.
 • Zorgen voor verantwoord budgetbeheer om verschillen in werkgelegenheid, groei en productiviteit aan te pakken en beter rekening te houden met klimaatgerela-teerde risico’s.
 • Rechtvaardige economische ontwikkeling bevorderen in de hele eurozone en te-gelijkertijd de overheidsinvesteringen stimuleren die nodig zijn voor de rechtvaar-dige overgang naar een koolstofvrije economie.

NALEVING VAN BEGROTINGSREGELS EN SAMENWERKING

 • Economische samenwerking en nieuwe gezamenlijke investeringen bevorderen (met name op vlak van digitaal, ecologie en veiligheid).

DIGITALE EURO

 • Introductie van onze digitale valuta om onze monetaire soevereiniteit te behou-den en de eurozone als wereldleider te consolideren.

DE BETAALMETHODEN VAN MORGEN

 • Digitale financiële identificatie in de hele EU ontwikkelen, zodat klanten, ban-ken en investeerders de identificatie van andere EU-lidstaten gemakkelijk kunnen herkennen.

 • Bij de Europese Centrale Bank (ECB) erop aandringen om beter toezicht te hou-den op grote liquide en digitale transacties om het witwassen van geld, belas-tingontduiking en de financiering van terrorisme en georganiseerde misdaad te bestrijden.

nl_NLNederlands