ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΏΝΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τα- χύτερα και αποτελε- σματικότερα

blue and yellow stars flag on pole

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η με- ταρρύθμιση της Ευρωζώνης είναι ένα σύνθετο θέμα που απαιτεί φιλόδοξες πρωτοβουλίες και συλλογική δράση.

Η πρότασή μας είναι σαφής: μια γενναία με- ταρρύθμιση της Ευρωζώνης. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια οικονομική ένωση η οποία όχι μόνο θα αντέχει στις κρίσεις, αλλά θα γίνεται ακόμη πιο ισχυρή και ευημερούσα.

Αντιμέτωποι με την απειλή της επιστροφής του πληθωρισμού και της χαμηλής ανάπτυξης στην ήπειρό μας, έχουμε την ευθύνη να οικο- δομήσουμε μια ενισχυμένη Ευρωζώνη, μια πε- ριοχή που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη και τη σύγκλιση μεταξύ όλων των κρατών με- λών και της οποίας η λειτουργία θα είναι βελ- τιστοποιημένη.

Η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμέ- νει το πιο πολύτιμο πλεονέκτημά μας, αλλά, δεδομένου ότι κάθε κράτος μέλος έχει μονα- δικά οικονομικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, προτείνουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινών προ- τύπων, λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Αυτή η προσέγγιση θα είναι το κλειδί για την υλοποίηση αποτελεσμα- τικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενισχύ- οντας την ικανότητα των οικονομιών μας να αναπτύσσονται μαζί και να αντέχουν στις ανα- ταράξεις που προέρχονται από το εξωτερικό της Ένωσης.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει, επίσης, τον εκσυγχρονισμό της Ευρωζώνης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε το ψηφιακό ευρώ χωρίς να καταργήσουμε τη ρευστότητα. Αυτή η καινο- τομία θα προσφέρει στους πολίτες ένα νέο εργαλείο πληρωμών, αξιοποιώντας τη μετα- σχηματιστική ικανότητα των ψηφιακών νομι- σμάτων. Αυτό το ψηφιακό ευρώ δεν θα αντι- καταστήσει τα μετρητά, αλλά θα αποτελέσει έναν νέο τρόπο πληρωμών.

Με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές της εμπι- στευτικότητας και της ευκολίας των πληρω- μών, η δημιουργία του ψηφιακού ευρώ θα καταστήσει το κοινό μας νόμισμα πρωτοπόρο του 21ου αιώνα και θα μας επιτρέψει να διατη- ρήσουμε τη νομισματική μας κυριαρχία έναντι άλλων μεγάλων δυνάμεων που αναπτύσσουν, επίσης, τα ψηφιακά τους νομίσματα.

ΣΎΓΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ

 • Αναγνώριση της σημασίας της ειδικής προσέγγισης ανά χώρα.
 • Διευκόλυνση της ομαλής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
 • Ενθάρρυνση των επενδύσεων για την επίτευξη βασικών στόχων, όπως η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙ Σ

 • Εργασία για μια Ευρωζώνη όπου οι οικονομικές προκλήσεις αντιμετωπίζονται συλλογικά και ευθυγράμμιση των δημοσιονομικών πολιτικών μας.
 • Πρόταση της αυστηρότερης και διαφανέστερης τήρησης των υφιστάμενων δη- μοσιονομικών κανόνων.
 • Διασφάλιση της υπεύθυνης διαχείρισης του προϋπολογισμού για την αντιμε- τώπιση των ανισοτήτων στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την παραγωγικό- τητα και την καλύτερη συνεκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.
 • Προώθηση της δίκαιης οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για τις δημόσιες επενδύσεις που είναι απαραί- τητες για τη δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

 • Προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και των νέων κοινών επενδύσεων (ιδί- ως στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της οικολογίας και της ασφάλειας).

ΨΗΦΙΑΚΌ ΕΥΡΏ

 • Εισαγωγή του ψηφιακού μας νομίσματος για τη διατήρηση της νομισματικής μας κυριαρχίας και την εδραίωση της Ευρωζώνης ως παγκόσμιου ηγέτη

ΤΡΌΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΟΥ ΑΎΡΙΟ

 • Ανάπτυξη της ψηφιακής χρηματοοικονομικής ταυτοποίησης σε ολόκληρη την ΕΕ, επιτρέποντας στους πελάτες, τις τράπεζες και τους επενδυτές να αναγνωρί- ζουν εύκολα την ταυτοποίηση άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

 • Άσκηση πίεσης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ώστε να παρακολου- θεί καλύτερα τις μεγάλες ρευστές και ψηφιακές συναλλαγές, προκειμένου να καταπολεμηθεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

elΕλληνικά