Demokracie a správa věcí veřejných

Evropská unie musí jednat rychleji a účinněji.

Evropská demokratická strana Prioritní opatření

Současné evropské smlouvy znamenají pro Evropu více než 15 let pokroku. Evropská unie má však nyní jedinečnou příležitost posílit svou institucionální strukturu a stát se suverénní a demokratickou Evropou. Abychom se dostali ještě dále, můžeme pracovat na vytvoření skutečné politické unie založené na solidaritě.

My, Evropští demokraté, vyzýváme Evropu, aby převzala zpět kontrolu nad svým osudem posílením suverenity a autonomie kontinentu. Vytvoření jednotného politického společenství zajistí Evropě pozitivní budoucnost a konstruktivními a inkluzivními řešeními čelí výzvám populismu a porušování mezinárodního práva. Aby mohla Evropská unie čelit budoucím výzvám, ať už společenským, environmentálním nebo bezpečnostním, musí jednat rychleji a účinněji. Chceme pro náš kontinent vybudovat prosperující a odolnou budoucnost. Společně můžeme zajistit, aby Evropa byla pozitivní silou pro své občany i pro celý svět.

Pro posílení demokracie je dále třeba zavést možnost volit prezidenta Evropské unie z volebních seznamů společných pro všechny země EU.

A pokud mají občané obnovit své vazby na Evropu a její instituce, je nezbytné, aby se přímo zapojili do politického života Unie. Čekání na evropské volby každých pět let již k podpoře účasti občanů nestačí. Navrhujeme inovativní krok: zřízení mechanismu občanské agory.

Každé jaro se scházely národní a evropské občanské rady, aby diskutovaly a navrhovaly priority pro Evropu. Tyto výměny názorů by se promítly do ročního programu, který by předseda Evropské komise představil vždy v září během projevu o stavu Unie. Tím, že občanům nabídneme tuto platformu k aktivnímu vyjádření, podpoříme přímou účast na utváření Evropy a posílíme pocit sounáležitosti všech občanů s Evropou a jejich závazek vůči ní.

Demokracii je třeba posílit zapojením občanů do politického rozhodování. Poskytováním transparentních informací, přístupem k občanům jako k partnerům a jejich aktivním zapojením zaručíme demokratickou stabilitu a předejdeme mnoha problémům.

Evropská unie musí jednat rychleji a účinněji.

KONEC VETOS

NADNÁRODNÍ SEZNAMY

PŘÍMÁ VOLBA PŘEDSEDY EU

VÍCE PRAVOMOCÍ PRO PARLAMENT

ZJEDNODUŠENÍ HLASOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ

 • Zavedení úmluvy o revizi smluv s cílem zrušit jednomyslné hlasování v Radě.
 • Provádět návrhy konference o budoucnosti Evropy s cílem splnit požadavky evropských občanů v této oblasti.
 • Usnadnit rychlejší politickou integraci skupin zemí a národů, které k tomu projeví politickou vůli bez možnosti blokování ze strany ostatních.
 • Zavedení možnosti volit předsedu Evropské unie z volebních seznamů společných pro všechny evropské země (sloučení předsedy Komise a předsedy Evropské rady).
 • Zahrnout nadnárodní seznamy do voleb do Evropského parlamentu.
 • Poskytnout Evropskému parlamentu legislativní spolurozhodovací práva, pokud hraje poradní roli, a spolurozhodovací práva o rozpočtu, včetně příjmů.
 • přiznat Parlamentu skutečné právo legislativní iniciativy, která by doplňovala evropskou občanskou iniciativu.
 • Posílit úlohu Evropské unie v oblastech, jako je zdravotnictví, vzdělávání a energetika.
 • Zavedení doložky o mimořádné situaci, která by Evropskou unii opravňovala v případě závažné krize jednat s mimořádnými pravomocemi.
 • Posílení evropských politických stran a nadací by zvýšilo jejich životaschopnost.
 • Zajistit transparentnost financování politických stran a volebních kampaní a zakázat mezinárodní vměšování.
 • Posílit schopnost politických stran a hnutí vést nadnárodní politické kampaně.
 • Aktivovat ustanovení umožňující hlasování kvalifikovanou většinou pro některá rozhodnutí EU. Tím se zamezí zablokování, k němuž může dojít při současném systému jednomyslnosti.
 • Zavést dočasné přechodné doložky, které umožní provádět významné právní a institucionální změny zjednodušenými postupy.
 • Zlepšení volebního práva obyvatel jiného členského státu v evropských volbách.
 • usnadnit účast evropských občanů s bydlištěm v jiném členském státě tím, že jim umožní volit a/nebo kandidovat v regionálních nebo celostátních volbách v jejich zemi.
 • Navrhnout vytvoření evropské agentury pro posílení demokracie v rozhodovacím procesu, účasti občanů v EU a úlohy vnitrostátních parlamentů.
 • Zajistit rovné příležitosti pro všechny občany EU a věnovat zvláštní pozornost nejzranitelnějším a marginalizovaným skupinám.
 • Podporovat účast občanů pomocí nových technologií.
 • Vytvořit statut evropského občanství na základě stávajících smluv.
 • vypracovat statut evropských přeshraničních sdružení.
 • Pokračovat v podpoře úlohy místních a regionálních orgánů v politikách v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti prostřednictvím diplomacie v oblasti klimatu na nižší než celostátní úrovni.
 • Vypracovat pilotní projekt na podporu evropských hodnot prostřednictvím vzdělávání a kultury, včetně určení osvědčených postupů na místní a regionální úrovni v celé Evropské unii, jak rozhodl Výbor regionů.
 • Objasnit, že subsidiarita neznamená zabránit evropské úrovni v jednání, ale určit úroveň vlády, která by měla převzít vedení, ať už prostřednictvím formálních výlučných pravomocí, nebo formálních sdílených pravomocí.
 • Poskytnout vnitrostátním a regionálním parlamentům s legislativními pravomocemi možnost navrhovat v budoucnu legislativní iniciativy na úrovni Evropské unie tím, že se pro tento účel stanoví zvláštní mechanismus v nařízení upravujícím evropskou občanskou iniciativu.
 • Změnit názvy orgánů Evropské unie tak, aby byly jasné jejich funkce a příslušné role v rozhodovacím procesu Evropské unie pro občany.
cs_CZČeština