SPOLEČNÉ FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZBOŽÍ

Evropská unie musí jednat rychleji a účinněji.

Evropská demokratická strana

Je čas promluvit si o financování. Nabízí se hlavní otázka: jak můžeme Evropské unii poskytnout nové vlastní zdroje na podporu našich společných ambicí?

Přestože v listopadu 2022 dal Parlament zelenou návrhu Komise na zavedení první sady tří nových vlastních zdrojů (rozšířený systém obchodování s emisemi, mechanismus úpravy hranic uhlíku a podíl na přerozděleném zisku velmi velkých nadnárodních společností*), díváme se dál.

Jsme přesvědčeni, že pro oživení evropského hospodářství je nezbytné posílit přímé financování a zároveň snížit jeho závislost na vnitrostátních příspěvcích nebo daních vybíraných od občanů. Evropa totiž nesmí občany zdaňovat. Namísto toho velké znečišťující společnosti a digitální giganti využívají výhod jednotného trhu a zároveň externalizují své aktivity, které musí být v zájmu dosažení těchto cílů pohnány k odpovědnosti.

Tento přístup nám umožní financovat novou infrastrukturu, výzkumné projekty a ekologický a digitální přechod, aniž bychom nadměrně zatěžovali kterýkoli členský stát.

Význam tohoto přístupu spočívá v tom, že žádný členský stát nemůže získávat finanční prostředky izolovaně. Tváří v tvář výzvám, které před námi stojí, si nelze představit pouhý přesun prostředků z jedné země do druhé, ale spíše společnou reakci Unie. Chceme jednat na evropské úrovni tam, kde jednotlivé státy nemohou účinně jednat. To je to, co máme na mysli pod pojmem subsidiarita.

Tyto nové zdroje budou konkrétně přiděleny projektům, u nichž má sdružování zdrojů největší smysl. Naší prioritou proto bude podpora umělé inteligence, investice do ekonomiky zítřka (zejména do digitalizace průmyslu) a podpora výzkumu obnovitelných zdrojů energie a technologií budoucnosti.

(*) Zdroje jsou tvořeny příspěvky ze systému obchodování s emisemi (ETS), mechanismu pro úpravu hranic uhlíkatých emisí (CBAM) a podílem na zbytkových ziscích velkých nadnárodních společností.

Prioritní opatření

VLASTNÍ ZDROJE

  • Rozvoj zdanění právnických osob s cílem sjednotit základy daně z příjmů právnických osob v rámci EU.
  • Zavést zdanění kryptoměn, což je nedostatečně regulované odvětví, které využívá rozdílných daňových režimů platných v jednotlivých členských státech.
  • Přijmout daň pro digitální giganty, aby všichni hráči platili spravedlivý podíl, protože jsou zdaněni poloviční sazbou než tradiční evropské společnosti.
  • Zajistit, aby velké nadnárodní společnosti přispívaly úměrně ke své ekologické stopě, zejména ty, které mají významný dopad na životní prostředí.
  • Zajistit, aby tyto nové zdroje byly vytvářeny spravedlivým a transparentním způsobem.


RELAUNCH

  • Podporovat nové infrastrukturní a výzkumné projekty, vytvářet pracovní místa a posilovat globální konkurenceschopnost.


EKOLOGICKÝ, DIGITÁLNÍ A ZNALOSTNÍ PŘECHOD

  • Přidělit významnou část nových vlastních zdrojů na projekty týkající se obnovitelných zdrojů energie, výzkumu technologií budoucnosti a digitalizace průmyslu, kultury a programu Erasmus.KONKURENCESCHOPNOST

  • Zajistit, aby Evropská unie nebyla znevýhodněna v hospodářské soutěži.
  • Podporovat účast občanů na definování projektů financovaných z těchto zdrojů, a tím zaručit demokratický a transparentní přístup.SJEDNOCENÍ HODNOT

  • Posílit schopnost Evropské unie financovat občanskou společnost nebo místní orgány přímo při přijímání finančních sankcí za porušování zásad právního státu vůči vládě Evropské unie tím, že se podpoří inteligentní křížové plnění rozpočtu a Evropská unie bude mít možnost poskytovat finanční prostředky, jak navrhuje Renew Europe.
cs_CZČeština