DEMOCRATIE EN BESTUUR

De Europese Unie moet sneller en effectiever handelen

Europese Democratische Partij PRIORITAIRE ACTIES

Onder de huidige Europese verdragen hebben we meer dan 15 jaar vooruitgang voor Europa beleefd. De Europese Unie staat nu echter voor een unieke kans om haar institutionele structuur te versterken en een soeverein en democratisch Europa te worden. Om nog verder te gaan, kunnen we werken aan een echte politieke unie op basis van solidariteit.

Wij, de Europese Democraten, roepen Europa op om de controle over zijn lot terug te nemen door de soevereiniteit en autonomie van het continent te versterken. Door een solidaire politieke gemeenschap op te bouwen zorgen we voor een positieve toekomst voor Europa en pakken we de uitdagingen van populisme en schendingen van het internationaal recht aan met constructieve en inclusieve oplossingen.

Om de uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen, of het nu gaat om de samenleving, het klimaat, het milieu of de veiligheid, moet de Europese Unie sneller en effectiever handelen.

Samen kunnen we van Europa een positieve kracht maken voor haar burgers en voor de wereld.

Om de democratie te versterken, is het ook noodzakelijk om de mogelijkheid te scheppen om een president van de Europese Unie te kiezen uit kieslijsten die alle Europese landen gemeen hebben.

En bovendien is directe betrokkenheid bij het politieke leven van de Unie essentieel om de band tussen burgers en Europa en met haar instellingen te vernieuwen. Het wachten op de Europese verkiezingen om de vijf jaar is niet langer voldoende om echte burgerparticipatie te bevorderen. Wij stellen een innovatieve actie voor: het opzetten van een mechanisme van Burgeragora’s. Elk voorjaar komen nationale en Europese Burgeragora’s bijeen om te debatteren en prioriteiten voor Europa voor te stellen. Deze uitwisselingen worden meegenomen in het jaarlijkse programma dat de voorzitter van de Europese Commissie elk jaar in september presenteert tijdens de toespraak over de Status van de Unie. Door burgers dit platform te bieden om zich actief uit te drukken zullen we directe deelname aan de opbouw van Europa bevorderen en het gevoel van verbondenheid en betrokkenheid bij Europa van alle burgers versterken. De democratie moet worden versterkt door burgers te betrekken bij politieke beslissingen. Door transparante informatie te verstrekken, burgers als partners te behandelen en hen actief te betrekken zorgen we voor democratische stabiliteit en vermijden we veel problemen. 26

De Europese Unie moet sneller en effectiever handelen

EINDE VETOS

TRANSNATIONALE LIJSTEN

RECHTSTREEKSE VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EU

MEER BEVOEGDHEDEN VOOR HET PARLEMENT

STEMMEN IN HET BUITENLAND VEREENVOUDIGEN

 • Een verdragsherzieningsconventie instellen om unaniem stemmen in de Raad af te schaffen.
 • De voorstellen van de Conferentie over de toekomst van Europa uitvoeren om de eisen van de Europese burgers op dit gebied naar voren te brengen.
 • Een snellere politieke integratie mogelijk maken van groepen landen en volkeren die blijk geven van de politieke wil, zonder dat anderen dit kunnen blokkeren.
 • De mogelijkheid scheppen om een president van de Europese Unie te kiezen uit kieslijsten die alle Europese landen gemeen hebben (fusie van de voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de Europese Raad).
 • Transnationale lijsten opnemen in de verkiezingen voor het Europees Parlement.
 • Het Europees Parlement wetgevend medebeslissingsrecht geven waar het nu een adviserende rol heeft en medebeslissingsrecht geven over de begroting, inclusief inkomsten.
 • Het Parlement een echt wetgevend initiatiefrecht geven als aanvulling op het Europees burgerinitiatief.
 • De rol van de Europese Unie versterken op gebieden als gezondheid, onderwijs en energie.
 • Een noodclausule invoeren waardoor de Europese Unie mag optreden met buitengewone bevoegdheden in geval van een grote crisis.
 • Europese politieke partijen en stichtingen versterken, om hun levensvatbaarheid te vergroten.
 • Zorgen voor transparantie van de financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes en internationale inmenging verbieden.
 • De mogelijkheden versterken van politieke partijen en bewegingen om transnationale politieke campagnes te voeren.
 • De clausules activeren die de overgang naar stemming met gekwalificeerde meerderheid in bepaalde Europese besluiten mogelijk maken. Dit voorkomt de blokkades die kunnen optreden met het huidige unanimiteitssysteem.
 • Tijdelijke overbruggingsclausules implementeren om belangrijke juridische en institutionele wijzigingen mogelijk te maken met behulp van vereenvoudigde procedures.
 • Het stemrecht van inwoners van een ander land uit een lidstaat bij Europese verkiezingen verbeteren.
 • De deelname van Europese burgers die in een andere lidstaat wonen vergemakkelijken door hen toe te staan om te stemmen en/of deel te nemen aan regionale of nationale verkiezingen in het land waar ze wonen.
 • De oprichting voorstellen van een Europees agentschap om de democratie in het besluitvormingsproces, de participatie van de burgers binnen de EU en de rol van de nationale parlementen te versterken.
 • Zorgen voor gelijke kansen voor alle burgers van de Unie en bijzondere aandacht besteden aan de meest kwetsbaren en gemarginaliseerden.
 • Burgerparticipatie stimuleren door gebruik te maken van nieuwe technologieën.
 • Een statuut van Europees burgerschap creëren op basis van de bestaande Verdragen
 • Een statuut vaststellen voor Europese grensoverschrijdende verenigingen.
 • De rol van lokale en regionale autoriteiten in het klimaat- en biodiversiteitsbeleid blijven bevorderen door middel van binnenlandse klimaatdiplomatieke acties.
 • Een proefproject ontwikkelen over het bevorderen van Europese waarden door middel van onderwijs en cultuur, inclusief het identificeren van beste praktijken op lokaal en regionaal niveau in de hele Europese Unie, zoals besloten door het Comité van de Regio’s.
 • Verduidelijken dat subsidiariteit niet gaat over het verhinderen van optreden op Europees niveau, maar over het identificeren van het bestuursniveau dat de leidende rol zou moeten spelen, hetzij door middel van formele exclusieve bevoegdheden of formele gedeelde bevoegdheden.
 • Nationale en regionale parlementen met wetgevende bevoegdheid de mogelijkheid geven om in de toekomst wetgevende initiatieven op het niveau van de Europese Unie voor te stellen door middel van een specifiek mechanisme voor dit doel in de verordening voor het Europees burgerinitiatief.
 • De namen van de instellingen van de Europese Unie wijzigen om hun respectieve functies en rol in het besluitvormingsproces van de Europese Unie voor burgers te verduidelijken.
nl_NLNederlands