ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τα- χύτερα και αποτελε- σματικότερα

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

Οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές Συνθήκες έχουν σηματοδοτήσει περισσότερα από 15 χρόνια προόδου για τηνaΟι υφιστάμενες ευρωπαϊκές Συνθήκες έχουν σηματοδοτήσει περισσότερα από 15 χρόνια προόδου για την Ευρώπη. Ωστόσο, η Ευρω- παϊκή Ένωση έχει σήμερα μια μοναδική ευ- καιρία να ενισχύσει τη θεσμική της δομή και να γίνει μια Ευρώπη κυρίαρχη και δημοκρα- τική. Για να εξελιχθούμε ακόμη περισσότερο, μπορούμε να εργαστούμε για τη δημιουργία μιας πραγματικής πολιτικής ένωσης βασι- σμένης στην αλληλεγγύη. Ευρώπη. Ωστόσο, η Ευρω- παϊκή Ένωση έχει σήμερα μια μοναδική ευ- καιρία να ενισχύσει τη θεσμική της δομή και να γίνει μια Ευρώπη κυρίαρχη και δημοκρα- τική. Για να εξελιχθούμε ακόμη περισσότερο, μπορούμε να εργαστούμε για τη δημιουργία μιας πραγματικής πολιτικής ένωσης βασι- σμένης στην αλληλεγγύη.

Εμείς, οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες, καλούμε την Ευρώπη να ανακτήσει τον έλεγχο του πεπρωμένου της, ενισχύοντας την κυριαρχία και την αυτονομία της ηπείρου. Με την οικο- δόμηση μιας υποστηρικτικής πολιτικής κοι- νότητας, θα διασφαλίσουμε ένα θετικό μέλ- λον για την Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του λαϊκισμού και των παραβι- άσεων του διεθνούς δικαίου με εποικοδομη- τικές και χωρίς αποκλεισμούς λύσεις. Για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις για την κοινωνία, το κλίμα, το περιβάλλον και την ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει ταχύτερα και αποτελεσματικότε- ρα. Θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον ευημερίας και ανθεκτικότητας για την ήπειρό μας. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε την Ευρώ- πη μια θετική δύναμη για τους πολίτες της, αλλά και για τον κόσμο.

Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί η δημο- κρατία, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί η δυ- νατότητα εκλογής του Προέδρου της Ευρω- παϊκής Ένωσης από εκλογικούς καταλόγους που να είναι κοινοί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, προκειμένου να ανανεωθεί ο δεσμός μεταξύ των πολιτών και της Ευρώ- πης, καθώς και με τα θεσμικά της όργανα, είναι απαραίτητο οι πολίτες να έχουν άμεση συμμετοχή στην πολιτική ζωή της Ένωσης. Η αναμονή για τις ευρωπαϊκές εκλογές κάθε πέντε χρόνια δεν είναι πλέον αρκετή για την προώθηση της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών. Προτείνουμε μια καινοτόμο δράση: τη δημιουργία ενός μηχανισμού Φόρουμ Πο- λιτών.

Εμείς, οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες, καλούμε την Ευρώπη να ανακτήσει τον έλεγχο του πεπρωμένου της, ενισχύοντας την κυριαρχία και την αυτονομία της ηπείρου.

Με την οικο- δόμηση μιας υποστηρικτικής πολιτικής κοι- νότητας, θα διασφαλίσουμε ένα θετικό μέλ- λον για την Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του λαϊκισμού και των παραβι- άσεων του διεθνούς δικαίου με εποικοδομη- τικές και χωρίς αποκλεισμούς λύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τα- χύτερα και αποτελε- σματικότερα

ΤΕΛΟΣ VETOS

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΊ ΚΑΤΆΛΟΓΟΙ

ΆΜΕΣΗ ΕΚΛΟΓΉ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΕΞΟΥΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ

ΑΠΛΟΎΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ

 • Σύσταση μιας σύμβασης αναθεώρησης των Συνθηκών με σκοπό την κατάργηση της ομόφωνης ψηφοφορίας στο Συμβούλιο.
 • Εφαρμογή των προτάσεων της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, για την προώθηση των αιτημάτων των Ευ- ρωπαίων πολιτών σε αυτόν τον τομέα.
 • Διευκόλυνση της ταχύτερης πολιτικής ενσωμάτωσης ομά- δων από χώρες και λαούς που επιδεικνύουν πολιτική βού- ληση, χωρίς τη δυνατότητα παρεμπόδισης από την πλευ- ρά άλλων χωρών.
 • Θέσπιση της δυνατότητας εκλογής του/της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εκλογικούς καταλόγους που να είναι κοινοί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (συγχώνευση της Προεδρίας της Επιτροπής και της Προεδρίας του Ευ- ρωπαϊκού Συμβουλίου).
 • Συμπερίληψη των διεθνών ψηφοδελτίων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Παροχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετικών δικαιω- μάτων συναπόφασης όταν διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο και δικαιωμάτων συναπόφασης στον προϋπολογι- σμό, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων.
 • Ανάθεση στο Κοινοβούλιο ενός πραγματικού δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα λειτουργεί συμπληρω- ματικά στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.
 • Ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η ενέργεια.
 • Θέσπιση ρήτρας έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργεί με έκτακτες εξουσίες σε πε- ρίπτωση μείζονος κρίσης.
 • Ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυ- μάτων, αυξάνοντας, έτσι, τη βιωσιμότητά τους.
 • Διασφάλιση της διαφάνειας της χρηματοδότησης των πο- λιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών και απαγόρευση των διεθνών παρεμβάσεων.
 • Ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτικών κομμάτων και κινημάτων να διεξάγουν διεθνικές πολιτικές εκστρατείες.
 • Ενεργοποίηση των ρητρών που επιτρέπουν τη μετάβα- ση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε ορισμένες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφεύγονται οι παρεμποδίσεις που μπορεί να προκύψουν με το τρέχον σύστημα ομοφωνίας.
 • Εφαρμογή προσωρινών μεταβατικών ρητρών για να καταστούν δυνατές σημαντικές νομικές και θεσμικές αλλαγές μέσω απλου- στευμένων διαδικασιών.
 • Βελτίωση των δικαιωμάτων ψήφου των κατοίκων ενός κράτους μέλους σε άλλη χώρα στις ευρωπαϊκές εκλογές.
 • Διευκόλυνση της συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών που διαμέ- νουν σε άλλο κράτος μέλος, επιτρέποντάς τους να ψηφίζουν ή/και να θέτουν υποψηφιότητα σε περιφερειακές ή εθνικές εκλογές στη χώρα όπου ζουν.
 • Πρόταση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για την ενίσχυση της δημοκρατίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, της συμμετοχής των πολιτών στην ΕΕ και του ρόλου των εθνικών κοι- νοβουλίων.
 • Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Ένωσης και απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στους πλέον ευάλωτους και πε- ριθωριοποιημένους πληθυσμούς.
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών με τη χρήση νέων τε- χνολογιών.
 • Δημιουργία καθεστώτος ευρωπαϊκής ιθαγένειας βάσει των υφι- στάμενων Συνθηκών
 • Θέσπιση καταστατικού για τις ευρωπαϊκές διασυνοριακές ενώσεις.
 • Συνέχιση της προώθησης του ρόλου των τοπικών και περιφερεια- κών αρχών στις πολιτικές για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα μέσω δράσεων διπλωματίας για το κλίμα σε υποεθνικό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη ενός πιλοτικού προγράμματος για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, συ- μπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών.
 • Διασαφήνιση του ότι η επικουρικότητα δεν αποσκοπεί στην παρε- μπόδιση της δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά στον προσδιορι- σμό του επιπέδου διακυβέρνησης που θα πρέπει να διαδραματίσει τον ηγετικό ρόλο, είτε μέσω επίσημων αποκλειστικών εξουσιών είτε μέσω επίσημων κοινών εξουσιών.
 • Παροχή στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετική εξουσία της δυνατότητας να προτείνουν μελλοντικά νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας έναν ειδικό μηχανισμό για τον σκοπό αυτό στον κανονισμό που διέπει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.
 • Αλλαγή των ονομάτων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποσαφηνιστούν οι λειτουργίες τους και οι αντίστοιχοι ρόλοι τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες.
elΕλληνικά