Демокрация и управление

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефек- тивно

Европейска демократическа партия ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

Съществуващите Европейски договори отбелязват повече от 15 години напредък за Европа. Днес обаче Европейският съюз е изправен пред уникална възможност да укрепи своята институционалната струк- тура и да се превърне в суверенна и демо- кратична Европа. За да стигнем още по-да- леч, можем да работим за създаването на истински политически съюз, основан на солидарността.

Ние, европейските демократи, призова- ваме Европа да върне контрола върху съдбата си чрез укрепване на суверените- та и автономността на континента. Чрез изграждането на единна политическа общност ще гарантираме положител- но бъдеще за Европа, като се справим с предизвикателствата на популизма и на- рушенията на международното право с конструктивни и приобщаващи решения. За да отговори на бъдещите предизвика- телства, независимо дали са обществени, климатични, екологични или свързани със сигурността, Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефективно. Искаме да изградим проспериращо и устойчиво бъдеще за нашия континент. Заедно мо- жем да превърнем Европа в положителна сила за нейните граждани и за света.

Също така, за да се укрепи демокрацията, е необходимо да се установи възможност за избор на председател на Европейския съюз от избирателни списъци, общи за всички европейски страни.

Освен това, за да се поднови връзката между гражданите и Европа, както и с ней- ните институции, прякото участие в поли- тическия живот на Съюза е от съществено значение. Изчакването на европейските избори на всеки пет години вече не е дос- татъчно, за да се насърчи реалното участие на гражданите. Предлагаме иновативно действие: създаване на механизъм Граж- данска агора.

Всяка пролет националните и европейски- те граждани ще се срещат, за да обсъдят и предложат приоритети за Европа. Тези обмени ще бъдат включени в годишната програма, представяна от председателя на Европейската комисия всеки септември по време на речта за състоянието на Съюза. Предлагайки на гражданите такава плат- форма, която да им позволи да се изразя- ват активно, ще насърчим прякото участие в изграждането на Европа и ще засилим чувството за принадлежност и ангажира- ност на всички граждани към Европа.

Демокрацията трябва да бъде укрепена чрез включване на гражданите в полити- ческите решения. Предоставяйки прозрач- на информация, третирайки гражданите като партньори и активно включвайки ги, ние гарантираме демократична стабил- ност и избягваме много проблеми.

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефек- тивно

ENDING VETOS

TRANSNATIONAL LISTS

DIRECT ELECTION OF THE EU PRESIDENT

MORE POWERS FOR PARLIAMENT

SIMPLIFYING VOTING ABROAD

 • Създаване на конвенция за преразглеждане на дого- ворите, за да премахнем гласуването с единодушие в Съвета.
 • Изпълняване на предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа, за да изложим исканията на евро- пейските граждани в тази област.
 • Улесняване на по-бързата политическа интеграция на групи страни и народи, които демонстрират полити- ческа воля, без възможност за блокиране от страна на другите.
 • Установяване на възможност за избор на председател на Европейския съюз от избирателни списъци, общи за всички европейски страни (сливане на председателя на Комисията и председателя на Европейския съвет).
 • Включване на транснационални листи в изборите за Ев- ропейски парламент.
 • Предоставяне на законодателни права на Европейския парламент за съвместно вземане на решения, когато той има консултативна роля и права за съвместно взе- мане на решения относно бюджета, включително при- ходите.
 • Възлагане истинско право на Парламента на законода- телна инициатива, допълваща Европейската граждан- ска инициатива.
 • Укрепване на ролята на Европейския съюз в области като здравеопазване, образование и енергетика.
 • Въвеждане на извънредна клауза, която да позволи на Европейския съюз да действа с извънредни правомо- щия в случай на голяма криза.
 • Укрепване на европейските политически партии и фон- дации, което да увеличи тяхната жизнеспособност.
 • Осигуряване на прозрачност на финансирането на по- литическите партии и предизборните кампании и за- брана на международната намеса.
 • Укрепване на капацитета на политическите партии и движения за провеждане на транснационални полити- чески кампании.
 • Активиране на клаузите, които позволяват преминава- не към гласуване с квалифицирано мнозинство при определени европейски решения. Така ще се избегне блокиране, което може да възникне при настоящата система за единоду- шие.
 • Прилагане на временни свързващи клаузи, за да се даде въз- можност за значителни правни и институционални промени, като се използват опростени процедури.
 • Подобряване правото на глас на пребиваващите в друга държа- ва членка по време на европейските избори.
 • Улесняване на участието на европейските граждани, пребива- ващи в друга държава членка, като им се позволи да гласуват и/ или да се кандидатират в регионални или национални избори в страната, в която живеят.
 • Предложение за създаването на европейска агенция за укреп- ване на демокрацията в процеса на вземане на решения, учас- тието на гражданите в рамките на ЕС и ролята на националните парламенти.
 • Осигуряване на равни възможности за всички граждани на Съюза и отделяне на специално внимание на най-уязвимите и маргинализирани лица.
 • Насърчаване на участието на гражданите чрез използване на нови технологии.
 • Създаване на статут на европейско гражданство въз основа на съществуващите договори.
 • Установяване на статут на европейските трансгранични асоци- ации.
 • Продължаване процеса на насърчаване ролята на местните и регионалните власти в политиките относно климата и биоло- гичното разнообразие чрез поднационални действия за дипло- мация в областта на климата.
 • Разработване на пилотен проект за популяризиране на евро- пейските ценности чрез образование и култура, включително идентифициране на най-добрите практики на местно и реги- онално равнище в целия Европейски съюз, както е решено от Комитета на регионите.
 • Разясняване на факта, че субсидиарността не е свързана с пре- дотвратяването на действия на европейско ниво, а с определя- нето на това кое ниво на управление трябва да поеме водещата роля, независимо дали чрез официални изключителни право- мощия или официални споделени правомощия.
 • Предоставяне на възможност на националните и регионалните парламенти посредством законодателни правомощия да пред- лагат законодателни инициативи на ниво Европейски съюз в бъдеще, като предвидят специфичен механизъм за тази цел в регламента, уреждащ Европейската гражданска инициатива.
 • Промяна на имената на институциите на Европейския съюз, с цел изясняване на съответните им функции и роля в процеса на вземане на решения от страна на Европейския съюз за гражда- ните.
bg_BGБългарски