DEMOKRACIJA IN UPRAVLJANJE

Evropska unija mora ukrepati hitreje in učinkoviteje

Evropska demokratska stranka PREDNOSTNIH NALOG

Evropske pogodbe, ki so v veljavi, beležijo več kot 15-letni napredek Evrope. Kljub temu ima Evropska unija danes edinstveno priložnost, da okrepi svojo institucionalno strukturo ter postane suverena in demokratična Evropa.

Da bi naredili še en korak dlje, si lahko skupaj prizadevamo ustvariti resnično politično unijo na temelju solidarnosti. Evropski demokrati pozivamo Evropo, da ponovno vzame svojo usodo v svoje roke ter okrepi suverenost in avtonomijo naše celine.Z oblikovanjem solidarne politične skupnosti si bomo zagotovili pozitivno prihodnost Evrope, s konstruktivnimi in vključujočimi rešitvami pa bomo lahko obravnavali izzive populizma in kršitve mednarodnega prava.

Da bi se lahko soočali s prihodnjimi izzivi, ne glede na to, ali gre za družbene, podnebne, okoljske ali varnostne izzive, se mora Evropska unija odzivati hitreje in učinkoviteje. Za našo celino želimo ustvariti obetavno in trdno prihodnost. Skupaj lahko dosežemo, da Evropa postane pozitivna sila za svoje državljane in svet.

Z namenom krepitve demokracije pa je potrebno uvesti možnost izvolitve predsednika oziroma predsednice Evropske unije, ki prihaja iz skupnih volilnih seznamov vseh evropskih držav.

In poleg tega je neposredno vključevanje v politično življenje Evrope osnovni pogoj za to, da državljani lahko znova obnovijo vez z Evropo in njenimi institucijami. Čakanje na evropske volitve, ki potekajo vsakih pet let, ni več dovolj za spodbujanje dejanske državljanske udeležbe. Zato predlagamo nov ukrep: uvedbo mehanizma državljanskih forumov. Vsako leto spomladi se nacionalni in evropski državljanski forumi združijo, da bi razpravljali in predlagali prednostne naloge za Evropo. Tovrstne izmenjave omogočajo oblikovanje letnega programa, ki ga vsakič v mesecu septembru predstavi predsednik oziroma predsednica Evropske komisije v svojem govoru o stanju v Uniji. Državljani te platforme dobijo priložnost, da aktivno predstavijo svoja mnenja, zato pri izgradnji Evrope spodbujamo neposredno sodelovanje ter krepitev občutka pripadnosti in vključevanja vseh državljanov v Evropi.

Demokracijo je treba krepiti z vključevanjem državljanov v politične odločitve. Z zagotavljanjem transparentnih informacij, obravnavanjem državljanov kot partnerjev in njihovim aktivnim vključevanjem bomo zagotovili demokratično stabilnost in preprečili številne probleme.

Evropska unija mora ukrepati hitreje in učinkoviteje

KONEC Z VETOM

NADNACIONALNI SEZNAMI

NEPOSREDNE VOLITVE PREDSEDNIKA EU

VEČ PRISTOJNOSTI ZA PARLAMENT

POENOSTAVITEV GLASOVANJA V TUJINI

 • Skleniti sporazum o reviziji pogodb z namenom odprave soglasnega glasovanja članov Sveta.
 • Uresničiti predloge Konference o prihodnosti Evrope, da bi se upoštevale zahteve evropskih državljanov na tem področju.
 • Pospešiti postopek političnega povezovanja skupin držav in narodov brez možnosti preprečevanja s strani drugih.
 • Uvesti možnost izvolitve predsednika ali predsednice Evropske unije, ki prihaja iz skupnih volilnih seznamov vseh evropskih držav (združitev funkcije predsednika Evropske komisije in predsednika Evropskega sveta).
 • Vključiti mednacionalne sezname v času volitev za Evropski parlament.
 • Podeliti Evropskemu parlamentu zakonodajne pravice soodločanja, ko opravlja svojo posvetovalno vlogo, in pravice soodločanja glede proračuna, vključno s prihodki.
 • Podeliti Evropskemu parlamentu dejansko pravico do zakonodajne pobude, ki bi dopolnjevala evropsko državljansko pobudo.
 • Okrepiti vlogo Evropske unije na področjih zdravja, izobraževanja in energije.
 • Uvesti zaščitno klavzulo, da bi Evropski uniji dovolili ukrepati z izrednimi pooblastili v primeru večjih kriz.
 • Okrepiti evropske politične stranke in ustanove, da bi povečali sposobnost njihovega preživetja.
 • Zagotoviti preglednost financiranja političnih strank in volilnih kampanj ter prepovedati mednarodno vmešavanje.
 • Okrepiti sposobnost političnih strank in gibanj za izvedbo mednacionalnih političnih kampanj.
 • Uporabiti klavzule, ki bi pri določenih evropskih odločitvah omogočale prehod na kvalificirano večino, s čimer bi preprečili nastanek blokad, do katerih lahko pride v okviru sedanjega sistema.
 • Izvajati začasne premostitvene klavzule, ki bi omogočale pomembne pravne in institucionalne spremembe z uporabo poenostavljenih postopkov.
 • Izboljšati pravice glasovanja prebivalcev v drugi državi članici v času evropskih volitev.
 • Olajšati sodelovanje evropskih državljanov, ki prebivajo vdrugi državi članici, in jim zagotoviti možnost glasovanja in/ali udeležbo na regionalnih ali državnih volitvah v državi, v kateri prebivajo.
 • Predlagati ustanovitev evropske agencije z namenom krepitve demokracije pri postopku odločanja, državljanskega sodelovanja v okviru EU in vloge nacionalnih parlamentov.
 • Zagotoviti enake možnosti za vse državljane Unije ter posebno pozornost namenjati najranljivejšim in najbolj marginaliziranim.
 • Spodbujati sodelovanje državljanov z uporabo novih tehnologij.
 • Ustanoviti status evropskega državljanstva na podlagi obstoječih pogodb.
 • Vzpostaviti status za evropska čezmejna združenja.
 • Nadalje spodbujati vlogo lokalnih in regionalnih organov v okviru podnebne politike in politike biotske raznovrstnosti, in sicer z dejavnostmi podnacionalne podnebne diplomacije.
 • Razviti pilotni projekt za spodbujanje evropskih vrednot s pomočjo izobraževanja in kulture, vključno z opredelitvijo najboljših praks na lokalni in regionalni ravni v vsej Evropski uniji, kot to določa Odbor regij.
 • Pojasniti dejstvo, da subsidiarnost ne onemogoča delovanja evropske ravni, temveč opredeljuje raven oblasti, ki bi morala imeti vodilno vlogo bodisi z vidika uradnih izključnih pristojnosti ali uradnih deljenih pristojnosti.
 • Zagotoviti možnost, da lahko nacionalni in regionalni parlamenti, ki imajo zakonodajno moč, v prihodnje predlagajo zakonodajne pobude na nivoju Evropske unije, tako da se v uredbi, ki ureja evropsko državljansko pobudo, določi poseben mehanizem za ta namen.
 • Preimenovati institucije Evropske unije, da se državljanom pojasni njihove funkcije in vlogo, ki jo imajo te v procesu odločanja Evropske unije.
sl_SISlovenščina