ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΚΟΙΝΏΝ ΔΗΜΌΣΙΩ Ν ΑΓΑΘΏΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τα- χύτερα και αποτελε- σματικότερα

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα

Είναι καιρός να μιλήσουμε για τα οικονομι- κά. Προκύπτει ένα βασικό ερώτημα: πώς να εξοπλίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με νέ- ους ιδίους πόρους για να υποστηρίξουμε τις συλλογικές μας φιλοδοξίες;

Παρόλο που τον Νοέμβριο του 2022, το Κοι- νοβούλιο έδωσε το πράσινο φως στην πρό- ταση της Επιτροπής για την εισαγωγή ενός πρώτου συνόλου τριών νέων ιδίων πόρων (ενός διευρυμένου μηχανισμού εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και ενός μεριδίου των αναδιανεμημένων κερδών πολύ μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών*), έχουμε μακροπρόθεσμες βλέψεις.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι για να αναζωογονη- θεί η ευρωπαϊκή οικονομία, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η άμεση χρηματοδό- τηση, με την παράλληλη μείωση της εξάρ- τησής της από τις εθνικές εισφορές ή τους φόρους που επιβάλλονται στους πολίτες.

Πράγματι, οι πολίτες δεν πρέπει να φορολο- γούνται από την Ευρώπη. Αντίθετα, είναι οι μεγάλες ρυπαίνουσες επιχειρήσεις και οι κο- λοσσοί της ψηφιακής τεχνολογίας που επω- φελούνται από την ενιαία αγορά, οι οποίοι αναθέτουν, παράλληλα, τις δραστηριότητές τους σε εξωτερικούς συνεργάτες, που πρέπει να εργαστούν για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Αυτή η προσέγγιση θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε νέα έργα υποδομής, την έρευνα καθώς και την πράσινη και την ψη- φιακή μετάβαση, χωρίς να επιβαρύνουμε υπέρμετρα κανένα κράτος μέλος.

Η σημασία αυτής της προσέγγισης έγκειται στο γεγονός ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντλήσει κεφάλαια μεμονωμένα. Ενόψει των μελλοντικών προκλήσεων, δεν πρέπει να οραματιζόμαστε μια απλή μετα- φορά πόρων από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά μια συλλογική απόκριση από την Ένω- ση. Θέλουμε να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επί- πεδο, κάτι το οποίο τα κράτη μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά. Αυτό εννοούμε με τον όρο επικουρικότητα. Αυτοί οι νέοι πόροι θα διατίθενται ειδικά σε έργα όπου ο επιμερισμός των πόρων έχει σημασία. Ως εκ τούτου, προτεραιότητά μας θα είναι να υποστηρίξουμε την τεχνητή νο- ημοσύνη, να επενδύσουμε στην οικονομία του αύριο (ειδικά στην ψηφιοποίηση της βι- ομηχανίας) και να προωθήσουμε την έρευνα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

(*) Πόροι που προέρχονται από συνεισφορές από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) και ένα μερίδιο των υπολειπόμενων κερδών από με- γάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΊΔΙΟΙ ΠΌΡΟΙ

  • Ανάπτυξη της φορολόγησης των επιχειρήσεων, προκειμένου να εναρμονιστούν οι φορο- λογικές βάσεις των επιχειρήσεων εντός της ΕΕ.
  • Θέσπιση φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων, ενός τομέα που ρυθμίζεται ανεπαρκώς και επωφελείται από τα διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα που ισχύουν μεταξύ των κρατών μελών.
  • Υιοθέτηση ενός φόρου επί των κολοσσών της ψηφιακής τεχνολογίας, ούτως ώστε όλοι οι παράγοντες να πληρώνουν το μερίδιο που τους αναλογεί, δεδομένου ότι φορολογού- νται κατά το ήμισυ σε σχέση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.
  • Έλεγχος της συμβολής των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων με σημα- ντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, κατά τρόπο αναλογικό σε σχέση με το αποτύπωμά τους.
  • Διασφάλιση ότι οι νέοι αυτοί πόροι δημιουργούνται με δίκαιο


ΑΝΆΚΑΜΨΗ

  • Στήριξη νέων έργων υποδομής και έρευνας και δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυ- ση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς μας.


ΠΡΆΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΝΏΣΗ

  • Διάθεση σημαντικού μεριδίου των νέων ιδίων πόρων σε έργαΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

  • Διασφάλιση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό.
  • Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στον προσδιορισμό των έργων που χρηματο- δοτούνται από αυτούς τους πόρους, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μια δημοκρατική και διαφανή προσέγγιση.ΈΝΩΣΗ ΑΞΙΏΝ

  • Ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτεί άμεσα την κοινωνία των πολιτών ή τις τοπικές αρχές κατά την έγκριση οικονομικών κυρώσεων για παραβί- αση του κράτους δικαίου κατά μιας κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τους έξυπνους δημοσιονομικούς όρους και δίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ευκαι- ρία να παρέχει χρηματοδοτήσεις, όπως προτείνεται από την Renew Europe.
elΕλληνικά