ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИ ПУБЛИЧНИ БЛАГА

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефек- тивно

Европейска демократическа партия

Време е да поговорим за финанси. Изник- ва един основен въпрос: как да предоста- вим на Европейския съюз нови собствени ресурси в подкрепа на колективните ни амбиции?

Въпреки че през ноември 2022 г. Парла- ментът даде зелена светлина на предло- жението на Комисията за въвеждане на първи набор от три нови собствени ре- сурси (разширен механизъм за търговия с емисии, механизъм за корекция на въ- глеродните емисии на границите и дял от преразпределените печалби на много големи мултинационални компании*), ние гледаме по-надалеч.

Убедени сме, че за да се съживи европей- ската икономика, е наложително да се засили прякото финансиране, като съще- временно се намали зависимостта му от националните вноски или данъци, налага- ни на гражданите. Всъщност гражданите не трябва да бъдат облагани от Европа. По-скоро големите замърсяващи компа- нии и цифровите гиганти са тези, които печелят от единния пазар, докато възлагат дейностите си на външни изпълнители, за да постигнат тези цели.

Този подход ще ни позволи да финанси- раме нови инфраструктурни проекти, на- учни изследвания, както и екологичния и цифровия преход, без да налагаме пре- комерна тежест на която и да е държава членка.

Значението на този подход се състои във факта, че нито една държава членка не може да набира средства изолирано. Из- правени пред предстоящите предизви- кателства, трябва да си представим не просто прехвърляне на ресурси от една държава в друга, а по-скоро колективен отговор от страна на Съюза. Искаме да действаме на европейско ниво там, къ- дето отделните държави не могат да го направят ефективно. Това имаме предвид под субсидиарност.

Новите ресурси ще бъдат специално раз- пределени за проекти, при които обеди- няването на ресурси има смисъл. Следо- вателно нашият приоритет ще бъде да подкрепим изкуствения интелект, да ин- вестираме в бъдещата икономика (особе- но в цифровизацията на промишлеността) и да насърчим научните изследвания в об- ластта на възобновяемите енергийни из- точници и технологиите на бъдещето.

(*) Ресурси, генерирани от вноски по Схемата за търговия с емисии (СТЕ), Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) и дял от остатъчните печалби на големи мултинационални компании.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

  • Разработване на корпоративно данъчно облагане с цел хармонизиране на корпора- тивните данъчни основи в рамките на ЕС.
  • Въвеждане на данъчно облагане на криптовалутите – слабо регулиран сектор, който се възползва от различните данъчни режими, приложими между държавите членки.
  • Приемане на данък върху цифровите гиганти, така че всички участници да плащат справедливия си дял, защото се облагат по-малко от традиционните компании в Европа.
  • Наблюдаване дали големите мултинационални компании, особено тези със значи- телно въздействие върху околната среда, допринасят пропорционално за своя от- печатък.
  • Гарантиране, че тези нови ресурси се генерират по справедлив • и прозрачен начин.


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

  • Подкрепа за нови инфраструктурни и изследователски проекти и създаване на ра- ботни места и укрепване на нашата глобална конкурентоспособност..


ЗЕЛЕН, ЦИФРОВ ПРЕХОД И ПРЕХОД КЪМ ЗНАНИЯ

  • Разпределяне на значителен дял от новите собствени ресурси за проекти,ЗЕЛЕН, ЦИФРОВ ПРЕХОД И ПРЕХОД КЪМ ЗНАНИЯ

  • Гарантиране, че Европейският съюз не е поставен в неблагоприятно конкурентно положе- ние.
  • Насърчаване на участието на гражданите в определянето на проекти, финансирани от тези ресурси, като по този начин се гарантира демократичен и прозрачен подход.СЪЮЗ НА ЦЕННОСТИТЕ

  • Укрепване на капацитета на Европейския съюз за пряко финансиране на граждан- ското общество или местните власти при приемането на финансови санкции за на- рушаване на върховенството на закона срещу правителство на Европейския съюз, чрез насърчаване на интелигентни бюджетни условия и даване на възможност на Европейския съюз да финансира, както е предложено от „Обнови Европа“.
bg_BGБългарски