FINANCIERING VAN GEMEENSCHAPPELIJK GOED

De Europese Unie moet sneller en effectiever handelen

Europese Democratische Partij

Het is tijd om over financiën te praten. Een centrale vraag doemt op: hoe kan de Europese Unie worden uitgerust met nieuwe eigen middelen om onze collectieve ambities te ondersteunen?

Hoewel het Parlement in november 2022 het groene licht gaf aan het voorstel van de Commissie om een eerste reeks van drie nieuwe eigen middelen in te voeren (een uitgebreid mechanisme voor de handel in emissierechten, een verrekeningsmechanisme voor koolstof aan de grens en een deel van de herbestemde winst van zeer grote multinationale ondernemingen*), kijken wij verder.

We zijn ervan overtuigd dat om de Europese economie nieuw leven in te blazen het noodzakelijk is om de directe financiering te versterken, terwijl de afhankelijkheid van nationale bijdragen of belastingen betaald door burgers wordt verminderd. Burgers moeten immers niet door Europa worden belast. Het zijn eerder de grote vervuilende bedrijven en digitale reuzen, die profiteren van de interne markt terwijl ze hun activiteiten uitbesteden, die moeten bijdragen om deze doelstellingen te bereiken.

Deze aanpak stelt ons in staat om nieuwe infrastructuurprojecten, onderzoek en de groene en digitale transities te financieren, zonder een buitensporige last op te leggen aan een lidstaat.

Het belang van deze aanpak ligt in het feit dat geen enkele lidstaat op zichzelf fondsen kan werven. Geconfronteerd met de uitdagingen die voor ons liggen is het niet zozeer een eenvoudige overdracht van middelen van het ene land naar het andere, maar eerder een collectief antwoord van de Unie. We willen op Europees niveau daar optreden, waar individuele staten dat niet effectief kunnen doen. Dat is wat we bedoelen met subsidiariteit.

Deze nieuwe middelen zullen specifiek worden toegewezen aan projecten waar het bundelen van middelen zinvol is. Onze prioriteit zal daarom zijn om kunstmatige intelligentie te ondersteunen, te investeren in de economie van morgen (met name in digitalisering van de industrie) en onderzoek naar hernieuwbare energie en technologieën van de toekomst te bevorderen.

(*) Middelen gegenereerd uit bijdragen van het systeem voor de handel in emissierechten (ETS), het verrekeningsmechanisme voor koolstof aan de grens (CBAM) en een deel van de resterende winst van grote multinationale ondernemingen.

PRIORITAIRE ACTIES

EIGEN MIDDELEN

  • De vennootschapsbelasting ontwikkelen om de heffingsgrondslagen voor de vennootschapsbelasting binnen de EU te harmoniseren.
  • Een belasting introduceren op cryptovaluta, een slecht gereguleerde sector die profiteert van de verschillende belastingstelsels die van toepassing zijn in verschillende lidstaten.
  • Een belasting op digitale reuzen invoeren, zodat alle spelers hun eerlijke deel betalen, omdat ze nu half zo veel belast worden als traditionele bedrijven in Europa.
  • Controleren of grote multinationale bedrijven, met name die met een aanzienlijke milieu- impact, evenredig aan hun voetafdruk bijdragen.
  • Ervoor zorgen dat deze nieuwe middelen op een eerlijke en transparante manier worden gegenereerd.


HERSTEL

  • Nieuwe infrastructuur- en onderzoeksprojecten ondersteunen, banen scheppen en ons wereldwijde concurrentievermogen versterken.


GROENE TRANSITIE, DIGITAAL EN KENNIS

  • Een aanzienlijk deel van de nieuwe eigen middelen toewijzen aan projectenCONCURRENTIEVERMOGEN

  • Ervoor zorgen dat de Europese Unie geen concurrentienadeel ondervindt.
  • De participatie van burgers aanmoedigen bij het definiëren van projecten die met deze middelen worden gefinancierd, om zo een democratische en transparante aanpak te garanderen.UNIE VAN WAARDEN

  • lokale autoriteiten rechtstreeks te financieren bij het vaststellen van financiële sancties voor schending van rechtsstatelijke principes tegen een regering van de Europese Unie, door slimme budgetvoorwaarden te bevorderen en de Europese Unie de mogelijkheid te geven om te financieren, zoals voorgesteld door Renew Europe.
nl_NLNederlands