DEMOKRAATIA JA VALITSEMINE

Euroopa Liit peab tegutsema kiiremini ja tõhusamalt

Euroopa Demokraatlik Partei PRIORITEETSET TEGEVUST

Kehtivad Euroopa lepingud on rohkem kui 15 aasta jooksul Euroopas edusamme toonud. Nüüd aga ootab Euroopa Liitu ees ainukordne võimalus tugevdada oma institutsioonilist struktuuri ning muutuda suveräänseks ja demokraatlikuks Euroopaks.

Veelgi enam - me saame töötada selle nimel, et luua tõeline, solidaarsusel põhinev poliitiline liit. Meie, Euroopa demokraadid, kutsume Euroopat üles võtma oma tuleviku ohjad selle suveräänsuse ja sõltumatuse tugevdamisel enda kätte.

Ühtse poliitilise kogukonna loomisega tagame Euroopale positiivse tuleviku, tegeledes populismi ja rahvusvahelise õiguse rikkumiste probleemidega, tuginedes konstruktiivsetel ja kaasavatel lahendustel. Eesseisvate ühiskondlike, kliima-, keskkonna- või julgeolekuprobleemide lahendamiseks tuleb Euroopa Liidul tegutseda kiiremini ja tõhusamalt.

Meie soovime õitsva ja jätkusuutliku tuleviku loomist meie ühise maailmajao jaoks. Koos saame muuta Euroopa positiivseks jõuks oma kodanike ja kogu maailma jaoks.

Samuti on demokraatia tugevdamiseks vaja võimalust valida Euroopa Liidu president kõikide Euroopa riikide jaoks ühistest valimisnimekirjadest. Lisaks on kodanike ja Euroopa ning selle institutsioonide vahelise sideme uuendamiseks oluline otsene osalemine liidu poliitilises elus. Euroopa Parlamendi valimiste äraootamine iga viie aasta tagant ei ole enam piisav kodanike tegeliku osaluse edendamiseks. Pakume välja uuendusliku meetme: Agora kodanike mehhanismi juurutamine. Agora kodanikud erinevatest Euroopa riikidest kohtuvad igal kevadel eesmärgiga arutada ja teha ettepanekuid Euroopa prioriteetide osas. Neid arvamustevahetusi kasutatakse Euroopa Komisjoni presidendi poolt iga aasta septembris Euroopa Liidu olukorra kohta peetud kõnes esitatud aastaprogrammis. Selle kodanikele enda aktiivse väljendamise võimalust pakkuva platvormi juurutamise teel edendame otsest osalust Euroopa ülesehitamisel ning tugevdame kõigi kodanike kuuluvustunnet ja pühendumust Euroopale.

Demokraatia tugevdamiseks on vajalik kodanike kaasamine poliitiliste otsuste langetamisse. Pakkudes läbipaistvat teavet, koheldes kodanikke partneritena ja kaasates neid aktiivselt, tagame demokraatliku stabiilsuse ja väldime paljusid probleeme.

Euroopa Liit peab tegutsema kiiremini ja tõhusamalt

LÕPP VETODELE

RIIKIDEVAHELISED NIMEKIRJAD

ELI PRESIDENDI OTSEVALIMINE

SUUREMAD VOLITUSED PARLAMENDILE

VÄLISMAAL HÄÄLETAMISE LIHTSUSTAMINE

 • Aluslepingute läbivaatamise konventsiooni kehtestamine eesmärgiga kaotada ühehäälne otsustamine nõukogus.
 • Euroopa tuleviku konverentsi ettepanekute rakendamine arvestamiseks Euroopa kodanike nõudmistega antud valdkonnas.
 • Poliitilist tahet ülesnäitavate riikide ja rahvaste rühmade kiirema poliitilise integratsiooni hõlbustamine ilma blokeerimise võimaluseta teiste poolt.
 • Võimaluse loomine Euroopa Liidu presidendi valimiseks kõigile Euroopa riikidele ühistest valimisnimekirjadest (Komisjoni esimehe ja Euroopa Ülemkogu eesistuja ülesannete sulandamine).
 • Riikideüleste nimekirjade kaasamine Euroopa Parlamendi valimistele.
 • Tagada Euroopa Parlamendile õigusloomega seotud kaasotsustamisõigus, kui tal on nõuandev roll ,ja kaasotsustamisõigus eelarve, sealhulgas laekumiste osas.
 • Euroopa kodanikualgatust täiendava, tegeliku seadusandliku algatusõiguse andmine parlamendile.
 • Euroopa Liidu rolli tugevdamine sellistes valdkondades nagu tervishoid, haridus ja energeetika.
 • Hädaolukorra klausli kasutuselevõtmine eesmärgiga võimaldada Euroopa Liidule tegutsemine erakorraliste volituste alusel oluliste kriisiolukordade puhkemisel.
 • Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste positsioonide tugevdamine nende elujõulisuse suurendamiseks.
 • Erakondade ja valimiskampaaniate rahastamise läbipaistvuse tagamine ning rahvusvahelise sekkumise keelamine.
 • Erakondade ja liikumiste suutlikkuse tõstmine riikideüleste poliitiliste kampaaniate läbiviimisel.
 • Klauslite aktiveerimine, mis võimaldavad Euroopa teatud otsuste osas ülemineku kvalifitseeritud häälteenamusele. See hoiab ära blokeerimised, mis võivad kaasneda praeguse ühehäälsuse süsteemiga.
 • Ajutiste üleminekuklauslite rakendamine eesmärgiga võimaldada oluliste õiguslike ja institutsiooniliste muudatuste sisseviimine lihtsustatud menetlusi kasutades.
 • Muu liikmesriigi elanike hääleõiguse tõhustamine Euroopa Parlamendi valimistel.
 • Muus liikmesriigis elavate Euroopa kodanike osalemise hõlbustamine, võimaldades neil hääletada ja / või kandideerida oma elukohariigis kohalikel või riiklikel valimistel.
 • Ettepaneku tegemine Euroopa ameti loomiseks eesmärgiga tugevdada demokraatiat otsustusprotsessides, kodanike osalemist EL-is ja riikide parlamentide rolli.
 • Võrdsete võimaluste tagamine kõigile liidu kodanikele ja otstarbekohase tähelepanu pööramine kõige haavatavamatele ja tõrjutumatele gruppidele.
 • Kodanike julgustamine osalemiseks, kasutades selleks uusi tehnoloogiaid.
 • Euroopa kodakondsuse staatuse loomine kehtivate aluslepingute alusel
 • Euroopa piiriüleste ühingute põhikirja kehtestamine.
 • Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli edendamisega jätkamine kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse alastes poliitikates piirkondlike kliimadiplomaatiameetmete kaudu.
 • Pilootprojekti väljatöötamine euroopalike väärtuste edendamiseks hariduse ja kultuuri kaudu, sealhulgas parimate tavade väljaselgitamine kohalikul ja piirkondlikul tasandil kogu Euroopa Liidus, nagu Regioonide Komitee on otsustanud.
 • Selgitustöö selle kohta, et subsidiaarsus ei tähenda Euroopa tasandil tegutsemise takistamist, vaid juhtivat funktsiooni täitva valitsustasandi kindlakstegemist, seda ükskõik kas ametliku ainupädevuse või ametliku jagatud pädevuse kaudu.
 • Võimaluse andmine seadusandliku pädevusega riiklikele ja piirkondlikele parlamentidele ettepanekute tulevaseks tegemiseks seadusandlike algatuste kohta Euroopa Liidu tasandil, nähes selleks ette konkreetse toimemehhanismi olemasolu Euroopa kodanikualgatust reguleeriva määrusega. •
 • Euroopa Liidu institutsioonide nimede muutmine, et kodanike jaoks oleks arusaadavad nende vastavad funktsioonid ja rollid Euroopa Liidu otsustusprotsessis.
etEesti