Manifest

Tugeva ja ühtse Euroopa nimel

Euroopa Demokraatlik Partei Vote !

Meie demokraatiate keskmes on põhitoiminguna valimised. 2024. aastal 6. - 9. juunil toimuvad Euroopa Parlamendi valimised pakuvad meile enneolematut võimalust muuta see kodanikumissioon reaalsuseks: hääletada.

Miks on see nii olulise tähtsusega olukord?

Esiteks seetõttu, et see ainulaadne võimalus valida oma eurosaadikuid eristab meid ülejäänud maailmast. Üldise otsevalimisõiguse kaudu saame aktiivselt osaleda maailmajao parlamendi valimisel. Teiseks annavad riikideülese parlamendi valimised võimu igale Euroopa kodanikule.

Olles teadlikud teie hääle tähtsusest ja selle olulisest mõjust, pakub meie liikumine teile selget manifesti, mis tutvustab meie ideid, prioriteete ja tegevusi demokraatliku väljenduse kaitseks ja edendamiseks, kodanike esindamiseks ja poliitiliste ideede levitamiseks Euroopa tasandil. Meie eesmärgiks on luua kaasatum, kaasavam ja õitsvamal järjel olev Euroopa, kus otsuste langetamisel on kesksel kohal kodanikud. Selles suurte ühiskondlike muutuste faasis peab meie demokraatia oma põhialuseid lõpuni jälgima. Seetõttu soovime luua Euroopa, kus kodanikud on poliitilises elus aktiivsed partnerid.

Oleme pühendunud Euroopa institutsioonide toomisele kodanikele lähemale ja võitleme selle eest, et nad saaksid valida Euroopa Liidu tõelise presidendi, nii nagu nad valivad näiteks oma linnapead; et nad saaksid osaleda otse Euroopa poliitiliste liikumiste valimistel nagu nad osalevad kohalikel ja riikliku tasandi valimistel. Seetõttu on uue riikidevahelise poliitika küsimus vältimatu.

Oleme sügavalt veendunud iga inimese sisemises väärtuses, kus iganes ta parasjagu ka ei viibiks.

Meie eesmärgiks on veenda oma poliitikas kõiki, kes soovivad humanistlikku, võimsamat, suveräänsemat ja demokraatlikumat Euroopat ning kes soovivad ületada sotsiaalseid lõhesid, killustatust ja pragusid, mida populistid ja natsionalistid järjest osavamalt meie Euroopalike väärtuste hävitamisel ära kasutavad. Meie näeme Euroopa Liitu alana, kus igaühel on Euroopa täieõigusliku kodanikuna võimalus oma potentsiaali täielikuks realiseerimiseks, seda olenemata soost, seksuaalsest sättumusest ja soolisest identiteedist või selle väljendusest, vanusest ja põlvkonnast, sotsiaalsest päritolust, etnilisest päritolust ja rahvusest, usust või usulisest kuuluvusest, füüsilistest ja vaimsetest võimetest.

Naiste ja meeste võrdõiguslikkust Euroopa Liidus on aastakümnete jooksul jõudsalt edasi arendatud, kuid saavutatud seda veel ei ole ja see töö pole kaugeltki veel lõppenud. Peame tagama, et naised ja mehed saavutaksid täieliku ja sisulise võrdõiguslikkuse kõigis eluvaldkondades nii kiiresti kui võimalik. Peame suutma kaotada ka soolise vägivalla, mis on Euroopas endiselt oluline probleem. Meie arusaam mitmekesisusest ei piirdu võitlusega diskrimineerimise vastu: me võitleme selle nimel, et ehitada üles ühiskond, kus erinevust mitte ainult ei aktsepteerita, vaid ka tunnustatakse. Universaalsete inimõiguste tunnustamine ja järgimine on meie, Euroopaliku kultuuri lahutamatu osa ja meie eesmärgiks on kõrvaldada kõik takistused kõigeti kaasava ühiskonna ülesehitamise teelt. Meie oma liikumisega oleme orienteeritud lahenduste Euroopa tugevdamisele, mis pakub konkreetseid vastuseid ja loob hulgaliselt võimalusi nii regionaalpoliitika kui ka kodanikuühiskonna mõõtmes. Renew Europe on seejuures aktiivne alati, mitte üksnes valimiste perioodil. Alates 2019. aastast on meie fraktsioonil võtmeroll Euroopa Parlamendis. Oma kollektiivse teadvuslikkuse ja liitude kaudu oleme oma lubadused Emmanuel Macroni juhtimisel ka materialiseerinud, taaselustades dünaamilise ja võimsa Euroopa alused koos konkreetsete ja pragmaatiliste tegevuste esikohale seadmisega.

Meie eesmärk on kaasatum, kaasavam ja õitsvamal järjel olev Euroopa, kus otsuste langetamisel on kesksel kohal kodanikud kohalike omavalitsuste tasandilt Euroopa Liiduni.

Oleme uhked selle mandaadi kestel saavutatud käegakatsutavate tulemuste üle. Olgugi et meie ühiskonna alustalad on näidanud teatud nõrku kohti ja toonud välja seniste tõekspidamiste piirava iseloomu vabakaubanduse ehk avatuse osas ilma vastastikkuse tunnustamiseta, samuti teatud naiivsuse kaubanduseesmärkide elluviimisel suurel skaalal, oleme leidnud tunnustust väga oluliste edasiminekute autoritena.

Nende hulgas olgu siin kohal nimetatud õigusriigi uus tingimuslikkus, mis tõkestab vahendite omistamist neile, kes euroopalikke väärtusi ei austa. Samuti oleme edendanud väga olulisi algatusi nagu näiteks rohepöörde kokkulepe, uued seadused elektrooniliste teenuste ja digituru reguleerimiseks, COVID-19 vaktsiinid, majanduse käimalükkamise kava, varjupaiga- ja rändepakt, riikidevaheliste valimisnimekirjade kehtestamine ja Euroopa tuleviku konverentsi korraldamine.

Viimatinimetatu toimus esimest korda Euroopa ajaloos, võimaldades kodanike otsest osalemist maailmajao mastaabis.

Usume kindlalt, et meie vabaduste säilitamiseks on hädavajalikud Euroopa suveräänsus ja strateegiline autonoomia ning et on aeg määratleda selgelt meie visioon Euroopa tuleviku osas. Oleme võtnud eesmärgiks seista kontinentaalsete strateegiate eest, mis on kohandatud uute väljakutsete ja nõudmistega. Meie egiidiks peab olema kooselamise põhimõtte juurutamine eurooplastena, tagades samal ajal Euroopaülese julgeoleku, arengu ja koostöö.

Selles vaimus toetame Euroopa poliitilise kogukonna ideed. Selle kogukonna missiooniks on tugevdada sidemeid Euroopa Liidu liikmesriikide, ühinemisprotsessis olevate kandidaatriikide ja ka nende Euroopa riikide vahel, kes on otsustanud mitte meie liitu kuuluda. Sellisena on oluline tagada tegevuse sidusus ja ühise kogukonnatunde edendamine Euroopa koostöö ja julgeoleku uue ülesehituse raames.

Koos kujundame parema tuleviku, milles realiseeruvad täielikult vabaduse, demokraatia, võrdsuse ja solidaarsuse väärtused.

Selles kontekstis on ilmne, et Euroopa Liit ei ole oma praeguse institutsionaalse struktuuriga valmis selle uue geopoliitilise rolli täitmiseks ega ka uute liikmete vastuvõtmiseks. Nende väljakutsetega toimetulekuks on vältimatult vajalikud reformid ilma sümbolite või tabudeta.

Näeme vajadust Euroopa ümber korraldamiseks ja kui nimetada peamisi reforme, oleksid need järgmised: kaitse- ja energialiidu loomine vetoõiguse kaotamisega, hõlbustades poliitilist sidusust soovivate rahvaste ja riikide algatusi, luues uusi omavahendeid, tugevdades Euroopa Parlamenti ning vähendades seejuures volinike arvu. Nende oluliste muutuste saavutamiseks ja ühtse Euroopaga edasi liikumiseks on möödapääsmatult vajalik ka asutamislepingute läbivaatamine. Peame püüdlema suveräänse Euroopa poole, mis võimaldab meil oma tuleviku kujundamise ka tegelikult enda võimusesse tagasi saada.

Euroopa Liit loodi selleks, et erinevaid valitsemistasandeid, olgu need siis kohalikud, riiklikud või riigiülesed, tugevdada, mitte nõrgestada. Meie liikumine põhineb lähenemisel, kus linn tugevdab piirkonda, mis omakorda tugevdab rahvast ja seeläbi ka Euroopa Parlamenti, ja vastupidi. Eesmärk on edendada nii üles- kui ka allapoole suunatud koostööd erinevate valitsemistasandite ja demokraatia vahel, luues seeläbi tugevama ja tõhusama struktuuri. Samuti edendame uut erinevate põlvkondade vahelise koostöö strateegiat tegeliku solidaarsuse saavutamiseks noorte ja vanemate põlvkondade vahel.

Euroopast rääkides hõlmavad meie eesmärgid loomulikult ka ülemeremaid ja äärealasid.

Meie egiidiks peab olema kooselamise põhimõtte juurutamine eurooplastena, tagades samal ajal Euroopa-ülese julgeoleku, arengu ja koostöö.

Oma eesmärkide täitmisel suhtume täie tõsidusega ka ääremaade muredesse ja tunnustame neid vääriliselt kui lahendusi pakkuvaid ja strateegilise geopoliitilise tähtsusega territooriume. Need piirkonnad on Euroopa Liidu täisväärtuslikud osad ja meie soov on, et nad seda ka ise üha selgemalt tajuks ja tunneks.

Meie eesmärk on muuta Euroopa nii tipptasemel kvaliteedi kui ka innovaatilisuse majakaks, keskendudes meie kodanike heaolule ja ehitades üles helget tulevikku ka kõikidele tulevastele põlvkondadele. Seepärast soovime tugevdada kodanike kaitset, taastada kontrolli oma tuleviku üle, kasutada täielikult ära tehisintellekti potentsiaali, tugevdada meie ühist kaitset, hallata vastutustundlikult rändeprobleeme ja tagada läbimõeldud kliimakaitse.

Rohepööre peab olema pragmaatiline ja kaasav, juhinduma tehnoloogiast, hoiduma ideoloogilistest dogmatismidest ning kindlasti ei pea selle all kannatama pered, primaarse sektori ettevõtted või töötajad, põllumehed ega kalurid. See pööre on üksnes ja ainult Euroopa Liidu enda õlul. See hõlmab Euroopa eelarvete reformimist ja uute rahaliste vahendite loomist, näiteks süsinikdioksiidi maksu kehtestamisega piiridel. Meie eesmärk on edendada taastuvenergia arendamist rahaliste stiimulite pakkumise teel ülemineku soodustamiseks rohelisele ja sinisele majandusele. Toetame aktiivselt keskkonnasõbralike tehnoloogiate arendamisega tegelevaid ettevõtteid ja jätkame jõupingutusi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete hea käekäigu eest hoolitsemisel. Meie liikumise silmis on digitaalne ning ökoloogiline ja merenduslik üleminek üks meie 21. sajandi Euroopa olulisemaid tugisambaid, nii nagu see oli omal ajal söe ja terasega. Meie ennetav lähenemisviis viib meid Euroopa ülesehitamisele, mis on kestev, õitsval järjel ja kooskõlas meie keskkonnaga. Toetame tasakaalustatud ja pragmaatilisi poliitikaid süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks, taastuvenergia edendamiseks ja puhtamate transpordiliikide kasutuselevõtuks.

 

Veendununa selles, et Eurooapa majanduskasvus ja konkurentsivõimes on oluline rollinnovatsioonil ja teadusuuringutel ,teeme suuri investeeringuid kõrgtehnoloogiasse, võttes arvesse kõigi põlvkondade vajadusi.

Meie liikumine näeb tehisintellektis võimalust inimkonna jaoks ja meil on sellesse usku. Samuti edendame selles valdkonnas ettevõtete ja arendajate vabadusi, sest see annab võimaluse uute töökohtade loomiseks ja hõlbustab mitte ainult laste ja õpilaste aga ka vanemate ja vanavanemate elu. Tehisintellektis näeme me võimalust edendada uut põlvkondadevahelist strateegiat.

Tehisintellekt on tuleviku võti ja selles valdkonnas Hiinale ja Ameerika Ühendriikidele järelejõudmine on meie jaoks väga oluline.

See areng saab toimuma meie ühiskonnamudeli keskmes olevate põhimõtete ja vabaduste täieliku kaitsemise tähe all. Rahvusvahelisel tasandil oleme koos ÜROga pühendunud uue tehisintellektisüsteemi loomisele. Samas ei või innovatsioon jätta kultuuri tagaplaanile. Vastupidi, kultuur peab saama kasu samadest, meie turvalisuse tagamiseks eraldatud ressurssidest.

Usume kindlalt, et ohus olev demokraatia on kultuuriliselt vaesunud demokraatia. Seetõttu soovime, et iga turvalisusele kulutatud euro kohta investeeritaks üks euro ka kultuuri.

For us, the digital, ecological, and maritime transitions are the essential pillars of our 21st-century Europe, just as coal and steel were in the past. Our proactive approach pushes us to build a resilient, prosperous Europe in harmony with our environment. We will support balanced and pragmatic policies to reduce carbon emissions, promote renewable energy and encourage the adoption of cleaner modes of transport.

Mitmekesisus ei piirdu võitlusega diskrimineerimise vastu - me võitleme ühiskonna nimel, kus erinevust mitte ainult ei aktsepteerita, vaid ka tunnustatakse.

Kultuur on alati olnud, on ja jääb meie noorte tuleviku veenvaimaks argumendiks ning täidab natsionalistlike ja populistlike ideede levikut tõkestavat funktsiooni. Tunnistame selle olulist rolli meie väärtuste ja identiteedi säilitamisel ühiskonnana.

Meie tegevus on keskendunud kaaskodanike heaolu tagamisele. Oleme kindlalt pühendunud oma algatuste jätkuvale ja järjest tõhusamale elluviimisele eesmärgiga parandada nende igapäevast elu. See hõlmab nende kui tarbijate kaitse tugevdamist ning sotsiaalsete, põlvkondadevaheliste ja territoriaalsete erinevuste vähendamist. Meie liikumine toetab vankumatult poliitikaid ja eeskirju, mille eesmärgiks on võidelda planeeritud iganemise vastu ning nii tootjate kui ka tarbijate seisukohast õiglasema ja jätkusuutlikuma ühtse turu väljakujundamise eest .

Meie veendumuste keskmes on rahvaste ja territooriumide kaasamise vajalikkus. Meie vähendame lõhet tegelikkuse ja kodanike ettekujutuse vahel Euroopa institutsioonidest. Seda silmas pidades pöörame suurt tähelepanu linna- ja maapiirkondade dünaamikale, seda ka kõige pisemate detailide arvestamisel.

Sellisena kinnistub ka kohalike omavalitsuste oluline roll peamise osatäitjana meie Euroopa poliitikas. Nende lähemus kodanikega ja nende teadmus kohalikest vajadustest annavad neile hindamatu mõju meie visiooni elluviimisel. Kodanike kaasamise, piirkondlike eripärade rõhutamise ja kohalike omavalitsuste kompetentsi väärtustamise teel loome demokraatlikuma kaasavama ja isikute elulistele vajadustele keskendunud Euroopa.

Püüame luua Euroopa, mis soodustab harmoonilist kooseksisteerimist kogu selle mitmekesisuses. Korduvad rändekriisid on toonud esile vajaduse ühtse lähenemisviisi järele. Sellisena kehtestame me varjupaiga- ja sisserändepoliitika, mis on inimlik ja õiglane ning mis arvestab iga inimese põhiõigustega, tagades samas rändajate turvalisuse ja nende integreerimise edukuse.

Aluslepingute läbivaatamine peab võimaldama püüelda suveräänse Euroopa poole, et saaksime oma tuleviku kujundamise enda võimusesse tagasi.

Oleme pühendunud rändepoliitika juurutamisele, mis põhineb liikmesriikidevahelisel solidaarsusel ja sunnitud rände algpõhjustega tegelemisele suunatud algatuste toetamisel. Samuti püüdleme ühiste reeglite kehtestamise suunas majandus- ja kliimarände probleemide lahendamiseks.

Lisaks, tunnistades vajadust mitte jätta lõunapoolseid liikmesriike üksi nende tohutupikkade merepiiride valvamisel, toetame aktiivselt eurooplaste ja aafriklaste vahelise uue partnerluse juurutamist, mis käivitati 2022. aasta veebruaris Prantsusmaa eesistumise ajal ning mis on möödapääsmtult vajalik kiires demograafilises laienemises oleva maailmajao arenguks.

Aafrika toetamisel sõbra ja partnerina on meil tõhusam kontroll aafriklaste lahkumise üle Euroopa suunas. Selle visiooni realiseerimiseks mobiliseerime mõlema maailmajao kodanikuühiskonna ja noored. Oleme veendunud, et diasporaadest saavad taastuvad energiaallikad, mis annavad tõuke sellele uuele jagatud kasvu ja heaolu strateegiale. Edukas integratsioon eeldab Euroopa poliitikate olemasolu, mis hõlmavad linnu ja piirkondi nii üles- kui ka allavoolu. Kodanike integreerimine toimub kohalikul tasandil ja enamikku neile vajalikke teenuseid, näiteks tervishoid ja haridus, osutavad kohalikud omavalitsused.

Parimad teadmised tööhõive- ja integratsioonivõimaluste kohta nagu ka nende vajaduste kombineerimise võimalused aktiivse tööhõivepoliitikaga leitakse samuti kohalikul tasandil. Koostöös on aktiivsed ka paljud regioonid. Nende teadmiste mittekasutamine muudab Euroopa sisserändepoliitika ebainimlikuks. Me oleme pühendunud tugeva Euroopa ülesehitamisele, sest teame, et tugev Euroopa tähendab ka ühtset ja mõjukat Euroopat maailmaareenil.

Praegusel ajajärgul, mida iseloomustab uute impeeriumide (näiteks Hiina või Venemaa) esiletõus, on meie kohustuseks liikmesriikidevahelise integratsiooni tugevdamine julgeoleku, kaitse ja välispoliitika valdkonnas.

Edendame algatusi, mis pärinevad riikide rühmadelt, kellel on tahe ja võime kaitse- ja julgeolekuvaldkonnaintegratsioonis kiiremini ja rohkem edusamme teha. See hõlmab toetust Euroopa tõeliste sõjaliste jõudude loomisele, mis oleksid võimelised tegelema tõhusalt kriiside, julgeolekuohtude ja uudsete hübriidohtudega.

Tõelise Euroopa samba väljaarendamiseks NATOs ja meie liidu tugevdamiseks Ameerika Ühendriikidegaon oluline strateegilise autonoomia olem üheskoos edendada uue demokraatliku liidu loomist ülemaailmses mastaabis.asolu . Eurooplaste ja ameeriklastega püüame

Kusjuures, erinevalt natsionalistlikest parteidest, kes seavad esikohale oma eri- ja valimishuvid ning loovad liitusid väljaspool Euroopat asuvate jõududega, manipuleerivad meediaga ja sekkuvad meie demokraatlike riikide majandusse, lubame me võtta tarvitusele konkreetsed meetmed, et tagada oma kollektiivne autonoomia ja julgeolek partnerluses kõigi teiste demokraatlike riikidega maailmas.

Arusaadavalt pöörame me oma projektis suurt tähelepanu ka tervishoiule. Sellisena tunnistab meie liikumine autonoomsuse ülimat tähtsust tervishoiuvaldkonnas ning teeb ettepaneku tugevdada Euroopa tegevussuutlikkust ja tagada vajalike ravimite ja meditsiiniseadmete tootmine Euroopa Liidus.

Tagades strateegilise toote väärtusahela igakülgse katvuse tugevdab see meede meie võimet rahuldada meie kodanike vajadusi tervishoiuvaldkonnas, vähendades samal ajal meie sõltuvust välistest allikatest. Sellest lähtuvalt tagatakse ravimite ja meditsiiniseadmete piisav kättesaadavus, mis suurendab meie toimetulekusuutlikkust kriisiolukordades.

Seejuures saame uute ühiste standardite kasutamisel ning andmete jagamisel arstide ja tervishoiutöötajatega kasu kodanike teenistusse lülitatud tehnoloogilistest edusammudest, mis kaasnevad tähtsate uurimiskeskuste avamisega Euroopas.

Soovime anda oma noortele võimalikult laialdased võimalused edu saavutamiseks ja oma potentsiaali realiseerimiseks, ilma et neile saaksid osaks mis tahes sotsiaalsed, majanduslikud või geograafilised takistused. See nõuab Euroopa Liidult konkreetset ja tõhusat, vajalikke vahendeid pakkuda suutvat noorsoopoliitikat.

Paari kuu pärast ootavad ees tähtsad, Euroopa Parlamendi valimised ning me kasutame võimalust, et öelda valjusti ja selgelt välja meie soov näha Euroopat, kus arutelud kuuluvad kodanikele. Me kaitseme ja jääme alati jõuliselt kaitsema Euroopa humanistliku ühiskonna projekti.

Euroopa on meie rahvaste, eeskätt kõige haavatavamate inimeste võimalusi, õigusi ja kaitset kordistav struktuur. Seega on käes aeg uue poliitilise hingamise leidmiseks ning pilguheiduks iseendasse. Parema ja jätkusuutlikuma tuleviku ehitamiseks pakume uuenduslikke lahendusi 2019. aastal alguse saanud Euroopa ümberkujundamise jätkamiseks ning selle alustalasid kõigutada võivate puuduste kõrvaldamiseks. Oleme kindlad, et Euroopa taastumismootori funktsiooni täidavad üha enam kesksed Euroopa- meelsed jõud. Kutsume kõiki eurooplasi üles ühinema meiega selles ühises püüdluses tugeva ja ühtse Euroopa poole. Koos saame kujundada parema tuleviku, milles realiseeruvad täielikult vabaduse, demokraatia, võrdsuse ja solidaarsuse väärtused.

Maailm on muutumises. Piirid kõiguvad. Riigid on pinges ja lõhenevad. Toimuvad hõõrdumised nagu tektoonilistel plaatidel.

Kuid energiate ühendamise teel on meil võimalus tugevama, demokraatlikuma ja progressiivsema Euroopa rajamiseks, mis on valmis astuma vastu 21. sajandi väljakutsetele.

Ülemaailmsed väljakutsed on küll tohutud, kuid me ei lase vihkamisel ennast pimestada. Seetõttu tulebki meil rääkida, murelikul meelel, Iisraeli „11. septembri” terrorirünnakutest.

 

Ühinege meiega

Iisraelis 7. oktoobril 2023. aastal toimunu ei seisne kohutavas sõjategevuses ega ka mitte territoriaalsete või rahvuslike nõudmiste väljenduses.

Kaugeltki mitte – tegemist on jõleda koletise puhtakujulise vihkamisega, mis plahvatas valla Gaza sektorist. Tema nimi on Hamas.

See areng saab toimuma meie ühiskonnamudeli keskmes olevate põhimõtete ja vabaduste täieliku kaitsemise tähe all. Rahvusvahelisel tasandil oleme koos ÜROga pühendunud uue tehisintellektisüsteemi loomisele. Samas ei või innovatsioon jätta kultuuri tagaplaanile. Vastupidi, kultuur peab saama kasu samadest, meie turvalisuse tagamiseks eraldatud ressurssidest.

Mõned otsivad sõnu kirjeldamaks kirjeldamatut, kuid vaikimine, nagu me Euroopa Demokraatlikus Parteis teame, on alati halva teenistuses. See varjab tõde, varjutab reaalsust.

Tegelikkuses ei ole püsiva rahu saavutamine võimalik, kui ei tunnustata Palestiina rahva seaduslikku õigust territooriumile ja riigile.

Samuti ei saa olla püsivat rahu, kui Palestiina rahvas ja Palestiina võimud ei tunnusta Iisraeli riiki ja selle julgeolekut.

Rahu on ainulaadne side inimeste vahel. Rahu on hädavajalik lüli, et saaksime tulla kõik koos toime ülemaailmsete väljakutsetega.

Jätkame väsimatut võitlust rahu eest. See on meie ülesanne, meie kohustus inimkonna ees.

Väljakutsed on meie ees.

Euroopa Demokraadid vastavad nendele väljakutsetele.

The challenges lie ahead, and European Democrats will rise to meet them.

etEesti