Manifest

Voor een sterk en verenigd Europa in actie

Europese Democratische Partij Stemmen!

In het hart van onze democratieën staat een fundamentele actie: verkiezingen. Van 6 tot 9 juni 2024 hebben we in het kader van de Europese verkiezingen een ongekende kans om deze burgermissie te realiseren, door te gaan stemmen.

Waarom is deze kans van cruciaal belang?

Ten eerste omdat deze unieke kans om onze vertegenwoordigers te kiezen ons onderscheidt van de rest van de wereld. Door middel van direct algemeen kiesrecht kunnen we actief deelnemen aan de verkiezing van een continentaal parlement.

Stemmen voor een supranationaal parlement geeft zo de macht aan elke Europese burger.

Omdat we ons bewust zijn van het belang en de significante impact van uw stem, biedt onze beweging u een duidelijk manifest waarin we onze ideeën, prioriteiten en acties presenteren voor de verdediging en bevordering van democratische uitingen, de vertegenwoordiging van burgers en de verspreiding van politieke ideeën op Europees niveau.

Ons doel is om een meer betrokken, inclusiever en welvarender Europa te creëren waarin burgers centraal staan bij beslissingen. In deze fase van grote maatschappelijke veranderingen moet onze democratie de volgende logische stap zetten. Daarom willen we een Europa creëren waarin burgers actieve partners in het politieke leven zijn.

We zetten ons in om de Europese instellingen dichter bij de burgers te brengen en we voeren campagne voor het recht van burgers om een echte president van de Europese Unie te kiezen, net zoals burgers in sommige landen hun burgemeester kiezen; om burgers rechtstreeks op Europese politieke bewegingen te laten stemmen zoals ze dat ook op lokaal en nationaal niveau doen. Daarom is de vraag naar een nieuw transnationaal beleid onvermijdelijk. Naar onze mening is het dus essentieel om over de nationale grenzen heen te gaan om onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen. In plaats van 27 nationale debatten bij de Europese verkiezingen moeten we ons richten op een echt Europees debat en beleid. Dit stelt ons in staat om samen grote uitdagingen aan te gaan, collectieve beslissingen te nemen en onze toekomst met meer legitimiteit en effectiviteit vorm te geven. We zijn diep overtuigd van de intrinsieke waarde van elk individu, waar hij of zij zich ook bevindt. We streven ernaar om iedereen te overtuigen die een humanistisch, machtiger, soevereiner en democratischer Europa wil, en die de verdeeldheid, fragmentaties en scheuren wil overwinnen die populisten en nationalisten steeds meer proberen uit te buiten om onze Europese waarden te laten instorten.

De Europese Unie die wij voor ogen hebben is een gebied waar iedereen zijn volledige potentieel kan uiten en zijn Europees burgerschap ten volle kan uitoefenen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit of -uitdrukking, leeftijd en generatie, sociale afkomst, etnische afkomst en nationaliteit, religie of geloof, of fysieke en mentale vermogens.

We willen een meer betrokken, inclusief en welvarend Europa waar burgers centraal staan in de besluitvorming. Van de gemeente naar de Europese Unie.

De gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie heeft de afgelopen decennia aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar deze is nog niet volledig bereikt en het werk is nog lang niet voltooid. We moeten ervoor zorgen dat vrouwen en mannen zo snel mogelijk volledige en inhoudelijke gelijkheid bereiken in alle aspecten van het leven. We moeten ook gendergerelateerd geweld, dat nog steeds een groot probleem is in Europa, uitbannen.

Onze visie van diversiteit beperkt zich niet tot de strijd tegen discriminatie: we strijden om een samenleving op te bouwen waarin verschillen niet alleen worden geaccepteerd, maar juist gevierd. Erkenning en respect voor universele mensenrechten is een integraal onderdeel van onze Europese cultuur en we zullen ernaar streven alle obstakels weg te nemen die een volledig inclusieve samenleving in de weg staan. Zoals u kunt zien, wil onze beweging dit Europa van oplossingen versterken, dat concrete antwoorden zal bieden en veel kansen zal creëren voor onze regio’s en hun burgers.

Renew Europe wachtte echter niet op deze deadline om actie te ondernemen. Sinds 2019 is onze fractie een belangrijke speler in het Europees Parlement geworden.

Door onze collectieve denkkracht en allianties, onder leiding van Emmanuel Macron, hebben we onze beloften waargemaakt door de fundamenten van een dynamisch en krachtig Europa nieuw leven in te blazen, en gaven tegelijkertijd prioriteit aan concrete en pragmatische acties.

We zijn trots op de tastbare resultaten die tijdens dit mandaat zijn behaald. Hoewel de fundamenten waarop onze samenleving was gebaseerd bepaalde zwakheden aan het licht brachten, en ze de grenzen van oude veronderstellingen in termen van vrijhandel, openheid zonder wederkerigheid en een zekere naïviteit ten opzichte van grote handelskwesties benadrukten, moet men erkennen dat wij aan de basis stonden van zeer aanzienlijke stappen voorwaarts. Hieronder is de nieuwe voorwaarde om de rechtsstaat te beschermen, en daarmee het verhinderen van de toekenning van middelen aan degenen die de Europese waarden niet respecteren.

Laten we samen vorm geven aan een betere toekomst, waarin de waarden van vrijheid, democratie, gelijkheid en solidariteit volledig worden gerealiseerd.

We hebben ook belangrijke initiatieven gepromoot, zoals de Green Deal, nieuwe wetten over digitale diensten en markten, Covid- 19-vaccins, het Herstelplan, het Asiel- en Migratiepact, de invoering van transnationale lijsten of het houden van de Conferentie over de toekomst van Europa. Dit laatste vormde een primeur in de geschiedenis van Europa en maakte directe burgerparticipatie op continentale schaal mogelijk.

We zijn ervan overtuigd dat Europese soevereiniteit en strategische autonomie essentieel zijn om onze vrijheden te behouden, en het is tijd om onze visie voor Europa duidelijk te definiëren. Ons doel is om te strijden voor een continentale strategie die zich aanpast aan nieuwe uitdagingen en vereisten. Het principe van samenleven als Europeanen moet leidend zijn, en tegelijkertijd de veiligheid, ontwikkeling en samenwerking van ons continent waarborgen.

In die geest steunen wij het voorstel voor een Europese politieke gemeenschap. Deze gemeenschap heeft tot taak de banden te versterken tussen de lidstaten van de Europese Unie, de kandidaat-lidstaten in het toetredingsproces en de Europese landen die ervoor hebben gekozen geen deel uit te maken van onze Unie. Het is daarom essentieel om te zorgen voor consistent handelen en een gevoel van gemeenschapszin te bevorderen binnen deze nieuwe architectuur van continentale samenwerking en veiligheid.

In deze context is het duidelijk dat de Europese Unie, zoals ze momenteel bestaat met haar institutionele structuur, niet klaar is om deze nieuwe geopolitieke rol te spelen, noch om nieuwe leden te verwelkomen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn onontkoombare hervormingen zonder taboes noodzakelijk.

We moeten ons laten leiden door het beginsel van samenleven als Europeanen en tegelijkertijd de veiligheid, ontwikkeling en samenwerking van ons continent waarborgen.

We moeten het Europese continent reorganiseren, met als belangrijkste hervormingen het opzetten van een defensie-unie en een energie- unie, waarbij we het vetorecht afschaffen, de initiatieven van volkeren en staten die hun politieke unie willen versnellen faciliteren, nieuwe eigen middelen creëren, het Europees Parlement versterken en het aantal commissarissen verminderen. Het is absoluut noodzakelijk om de verdragen te herzien om deze essentiële veranderingen te bereiken en om verder te kunnen gaan met de continentale eenwording. We moeten streven naar een soeverein Europa dat ons in staat stelt om echt de controle over ons lot terug te nemen.

De Europese Unie is ontworpen om de verschillende bestuursniveaus, lokaal, nationaal of supranationaal, te versterken in plaats van ze te verzwakken. Onze beweging zal een aanpak volgen waarbij de stad de regio versterkt, en deze op zijn beurt de natie en daarmee ook het Europees Parlement versterkt, en omgekeerd. Het doel is om zowel opwaartse als neerwaartse samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus en democratie te bevorderen en zo een sterkere en effectievere structuur te creëren. We zullen ook een nieuwe strategie van samenwerking tussen de verschillende generaties bevorderen, voor echte solidariteit tussen jongeren en ouderen.

Als we het over Europa hebben, strekt onze betrokkenheid zich natuurlijk uit van het continent tot de oceanen en de ultraperifere gebieden. We zijn vastbesloten om de ultraperifere regio’s centraal te stellen en hen de erkenning te geven die ze verdienen als gebieden met oplossingen en strategisch geopolitiek belang. Deze regio’s maken volledig deel uit van de Europese Unie en we willen dat ze dit steeds sterker en urgenter voelen. Onze ambitie is om van Europa een baken van uitmuntendheid en innovatie te maken, met de nadruk op het welzijn van onze medeburgers en het bouwen aan een mooie toekomst voor de komende generaties. Daarom willen we de bescherming van burgers versterken, de controle over ons lot terugnemen, het potentieel van kunstmatige intelligentie volledig benutten, onze gemeenschappelijke defensie consolideren, migratie-uitdagingen op verantwoorde wijze beheren en zorgen voor doordachte klimaatbescherming.

 

De ecologische transitie moet pragmatisch en inclusief zijn, geleid door technologie, weg van ideologische dogmatiek, en op geen enkele manier bestraffend voor gezinnen, bedrijven of werkenden in de primaire sector, boeren en vissers. Het is de Europese Unie zelf die deze transitie op zich moet nemen.

Dit omvat het hervormen van de Europese begrotingen en het creëren van nieuwe financiële middelen, zoals de koolstofinvoerheffing. We willen de ontwikkeling van hernieuwbare energie bevorderen door financiële prikkels te bieden om de overgang naar een groene en blauwe economie aan te moedigen.

We zullen actief bedrijven ondersteunen die zich bezighouden met de ontwikkeling van schone technologieën en we zullen al onze inspanningen voor kleine en middelgrote ondernemingen voortzetten.

Voor onze beweging zijn digitale zaken en de ecologische en maritieme transitie de essentiële pijlers van ons Europa in de 21e eeuw, net zoals kolen en staal dat in het verleden zijn geweest. Onze proactieve aanpak drijft ons om een Europa te bouwen dat veerkrachtig, welvarend en in harmonie met het milieu is.

We zullen een evenwichtig en pragmatisch beleid ondersteunen om de CO2-uitstoot te verminderen, hernieuwbare energie te bevorderen en de invoering van schonere vervoerswijzen aan te moedigen.

Omdat we overtuigd zijn dat innovatie en onderzoek een cruciale rol zullen spelen in de groei en het concurrentievermogen van Europa, zullen we massaal investeren in geavanceerde technologieën, rekening houdend met de behoeften van alle generaties.

We moeten ons laten leiden door het beginsel van samenleven als Europeanen en tegelijkertijd de veiligheid, ontwikkeling en samenwerking van ons continent waarborgen.

Voor onze beweging is kunstmatige intelligentie een kans voor de mensheid en we vertrouwen erop. Ook zullen we de vrijheid van bedrijven en makers op dit gebied bevorderen, omdat dit zal leiden tot het scheppen van banen en het leven gemakkelijker zal maken voor kinderen en studenten, maar ook voor ouders en grootouders.

Door middel van kunstmatige intelligentie willen we een nieuwe strategie tussen generaties bevorderen. Kunstmatige intelligentie is de sleutel tot de toekomst en het is essentieel dat we de kloof met China en de Verenigde Staten op dit gebied dichten. Deze evolutie zal plaatsvinden met volledige inachtneming van de principes en vrijheden die centraal staan in ons samenlevingsmodel. Op internationaal niveau zetten we ons samen met de Verenigde Naties in voor een nieuw wettelijk kader voor kunstmatige intelligentie. Innovatie mag cultuur echter niet naar de achtergrond verplaatsen. Cultuur moet juist dezelfde middelen krijgen die voor onze veiligheid worden besteed. Wij zijn ervan overtuigd dat een democratie in gevaar een cultureel verarmde democratie is. Daarom streven we ernaar dat voor elke 1 euro die aan veiligheid wordt besteed nog eens 1 euro in cultuur wordt geïnvesteerd.

Cultuur was, is en zal altijd de beste troef zijn voor de toekomst van onze jeugd en de echte barrière tegen nationalistische en populistische ideeën. We erkennen de essentiële rol ervan bij het behoud van onze waarden en identiteit als samenleving.

Onze acties plaatsen de burger centraal in onze zorgen.

We zijn vastbesloten om onze initiatieven voort te zetten en te intensiveren om hun dagelijkse leven te waarborgen en te verbeteren. Dit omvat het versterken van bescherming van burgers als consumenten en het verminderen van maatschappelijke, generationele en geografische verschillen.

Diversiteit gaat niet alleen over het bestrijden van discriminatie: we vechten voor een samenleving waarin verschillen niet alleen worden geaccepteerd, maar ook worden gevierd.

Onze beweging is een sterke pleitbezorger voor beleid en regelgeving om geplande veroudering tegen te gaan en voor een eerlijkere en duurzamere interne markt voor producenten en consumenten.

De kern van onze overtuiging is de noodzaak van de betrokkenheid van mensen en de inclusie van gebieden. We zullen de kloof tussen de beleefde realiteit en de perceptie van de burgers van de Europese instellingen verkleinen. Het is met dit in gedachten dat we veel aandacht zullen besteden aan stedelijke en landelijke dynamiek, en zelfs de meest concrete details zullen meewegen.

Zo zal de cruciale rol van burgemeesters als hoofdrolspelers van ons Europees beleid eindelijk worden erkend. Hun nabijheid tot burgers en hun begrip van lokale behoeften geven hen onschatbare invloed bij de implementatie van onze visie. Door burgers te betrekken, regionale bijzonderheden te benadrukken en de kracht van gemeentes te waarderen, zullen we een Europa opbouwen dat democratischer en participatiever is, en geworteld in de realiteit van individuen. We streven naar een Europa dat harmonieus samenleven in al zijn diversiteit bevordert.

Terugkerende migratiecrises hebben de noodzaak van een uniforme aanpak benadrukt. Daarom zullen we een asiel- en immigratiebeleid voeren dat humaan en eerlijk is, de grondrechten van elk individu respecteert en tegelijkertijd de veiligheid en succesvolle integratie van migranten garandeert. Onze inzet zal zich richten op een migratiebeleid gebaseerd op solidariteit tussen de lidstaten en steun voor initiatieven om de diepere oorzaken van gedwongen migratie aan te pakken. We zullen er ook naar streven om gemeenschappelijke regels vast te stellen om de uitdagingen van economische en klimaatmigratie aan te pakken. En omdat we de urgentie erkennen om de zuidelijke lidstaten niet langer alleen uitgestrekte maritieme grenzen te laten bewaken, zullen we actief de implementatie ondersteunen van het nieuwe partnerschap tussen Europeanen en Afrikanen, gelanceerd in februari 2022 onder het Franse voorzitterschap van de Raad, wat essentieel is voor de ontwikkeling van een continent in volledige demografische expansie.

Door Afrika als vriend en partner te ondersteunen willen we het vertrek van haar onderdanen naar Europa beter beheersen. Om deze visie te realiseren, zullen we het maatschappelijk middenveld en jongeren uit beide continenten mobiliseren. Diaspora’s zullen, daar zijn we van overtuigd, de hernieuwbare energiebronnen zijn die deze nieuwe strategie van gedeelde groei en welvaart zullen voortstuwen.

Succesvolle integratie vereist Europees beleid dat stroomopwaartse en stroomafwaartse steden en regio’s omvat. De integratie van burgers vindt plaats op lokaal niveau, en de meeste diensten die ze nodig hebben, zoals gezondheidszorg en onderwijs, worden geleverd door de regio’s. De beste kennis van werkgelegenheids- en integratiemogelijkheden is ook te vinden op regionaal niveau, evenals de combinatie van deze behoeften met actief werkgelegenheidsbeleid. Veel regio’s zijn ook actief in de samenwerking. Geen gebruik maken van deze kennis ontmenselijkt het Europese immigratiebeleid. We zijn vastbesloten om een sterk Europa op te bouwen, omdat we weten dat een sterk Europa ook een verenigd en invloedrijk Europa op het wereldtoneel betekent. In dit tijdperk dat wordt gekenmerkt door de opkomst van nieuwe imperialisten, zoals China of Rusland is het onze inzet om de integratie tussen de lidstaten op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlandse zaken te versterken.

We zijn vastbesloten om een sterk Europa op te bouwen, want dat betekent ook een verenigd en invloedrijk Europa op het wereldtoneel. In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door de opkomst van nieuwe rijken, zoals China of Rusland, willen we de integratie tussen de lidstaten op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlandse zaken versterken.

We zullen initiatieven bevorderen van groepen landen die de wil en het vermogen hebben om verder en sneller te gaan in de integratie van defensie en veiligheid. Dit omvat steun voor de oprichting van een echte Europese militaire macht, die in staat is om effectief om te gaan met crises en veiligheidsbedreigingen en nieuwe hybride bedreigingen.

Strategische autonomie is essentieel om binnen de NAVO een echte Europese pijler te ontwikkelen en onze alliantie met de Verenigde Staten te versterken. Samen streven wij, Europeanen en Amerikanen, naar een nieuwe alliantie voor democratie op wereldschaal.

En in tegenstelling tot nationalistische partijen die prioriteit geven aan hun specifieke en electorale belangen, allianties aangaan met machten buiten Europa, de media manipuleren en zich mengen in de economieën van onze democratieën, beloven wij concrete actie te ondernemen om onze collectieve autonomie en veiligheid te waarborgen in samenwerking met alle andere democratieën in de wereld.

Natuurlijk is gezondheid een essentieel onderdeel van ons project. Daarom erkent onze beweging het grote belang van autonomie op het gebied van gezondheid en stelt ze voor om de Europese capaciteit voor actie te versterken en de productie van geneesmiddelen en medische apparatuur naar binnen de Unie te verplaatsen.

Door te zorgen voor een uitgebreide dekking van de strategische productwaardeketen zal deze maatregel ons vermogen versterken om te voldoen aan de gezondheidsbehoeften van onze burgers en tegelijkertijd onze afhankelijkheid van externe bronnen verminderen.

Zo wordt een adequate beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische apparatuur gegarandeerd, wat onze veerkracht in het geval van gezondheidscrises zal vergroten. Tegelijkertijd zullen we door het gebruik van nieuwe gemeenschappelijke normen en het delen van gegevens met artsen en zorgwerkers kunnen profiteren van de technologische vooruitgang ten dienste van de burgers, en tegelijkertijd ontwikkelen we grote Europese onderzoekscentra.

We willen onze jongeren alle kansen geven om te slagen en hun potentieel te bereiken zonder gehinderd te worden door sociale, economische of geografische obstakels. Dit vereist een concreet en effectief jeugdbeleid voor de Europese Unie, dat in staat is om de middelen te bieden die de jeugd nodig heeft.

Een paar maanden voor deze belangrijke stemming, de Europese verkiezingen, zijn we in de positie om luid en duidelijk te zeggen dat we een Europa willen waarin de debatten aan de burgers toebehoren.

Een echt project voor een Europese humanistische samenleving verdedigen wij nu en zullen we altijd verdedigen.

Europa is een vermenigvuldiger van kansen, rechten en bescherming voor onze volkeren, vooral de meest kwetsbare.

 

Doe met ons mee.

Het is daarom tijd om een nieuwe politieke dynamiek in gang te zetten en onszelf opnieuw uit te vinden.

Om een betere en veerkrachtigere toekomst op te bouwen, bieden we innovatieve oplossingen om de Europese transformatie die in 2019 is gestart voort te zetten en de gebreken aan te pakken die onze fundamenten kunnen aantasten.

Voor onze beweging zijn digitale zaken en de ecologische en maritieme transitie de essentiële pijlers van ons Europa in de 21e eeuw, net zoals kolen en staal dat in het verleden zijn geweest. Onze proactieve aanpak drijft ons om een Europa te bouwen dat veerkrachtig, welvarend en in harmonie met het milieu is.

We zijn er zeker van dat de pro-Europese centrale krachten in toenemende mate de motor van het Europese herstel zullen worden.

We roepen alle Europeanen op om zich bij ons aan te sluiten in deze gemeenschappelijke zoektocht naar een sterk en verenigd Europa.

Samen kunnen we vormgeven aan een betere toekomst, waarin de waarden van vrijheid, democratie, gelijkheid en solidariteit volledig worden gerealiseerd.

De wereld is in verandering. De grenzen schudden. Landen verstarren en kraken. Net als tektonische platen wrijven ze tegen elkaar. Maar door onze krachten te bundelen kunnen we een sterker, democratischer en progressiever Europa heruitvinden, klaar om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan.

De wereldwijde uitdagingen zijn immens en we laten haat onze visie niet vertroebelen. En daarom hebben we het met pijn in het hart over het ‘11 september van Israël’.

Wat op 7 oktober 2023 in Israël plaatsvond is geen vreselijke oorlogsdaad of een manifestatie van territoriale of nationalistische claims. Nee, het is pure haat van een afschuwelijk monster dat uit de Gazastrook is ontploft. Zijn naam: Hamas. Sommigen zoeken de woorden om het onuitsprekelijke te beschrijven, maar stilte, zoals we weten in de Europese Democratische Partij, maakt alles erger. Ze verbergt de waarheid, verduistert de realiteit.

In werkelijkheid zal er geen duurzame vrede zijn als er geen erkenning is van het legitieme recht van het Palestijnse volk op een grondgebied en een staat. Er zal ook geen duurzame vrede zijn als er geen erkenning is van de kant van het Palestijnse volk en de Palestijnse Autoriteit van een staat Israël en zijn veiligheid. Vrede is de unieke band tussen mensen. Vrede is de onmisbare schakel zodat we met z’n allen mondiale uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

We zullen onvermoeibaar blijven vechten voor vrede. Dit is onze inzet, dit is onze plicht tegenover de mensheid. De uitdagingen liggen voor ons. De Europese Democraten zullen deze uitdagingen het hoofd bieden.

nl_NLNederlands