Μανιφέστο

Για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη σε δράση

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα Ας δράσουμε

Στην καρδιά της δημοκρατίας μας βρίσκεται μια θεμελιώδης νομική πράξη: το δικαίωμα ψήφου. Από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2024, με την ευκαιρία των ευρωπαϊκών εκλογών, έχουμε μια πρω- τοφανή ευκαιρία να τελέσουμε αυτό το καθήκον μας ως πολίτες: να ψηφίσουμε.

Γιατί είναι ζωτικής σημασίας αυτή η συγκυρία;

Πρώτον, επειδή αυτή η μοναδική ευκαιρία να επιλέξουμε τους ευρωβουλευτές μας μάς ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο. Μέσω της άμεσης και καθολικής ψηφοφορίας, μπορούμε να συμμε- τάσχουμε ενεργά στην εκλογή ενός ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Δεύτερον, η ψηφοφορία για ένα υπερεθνικό κοινοβούλιο δίνει δύναμη σε κάθε ευρωπαίο πολί- τη. Έχοντας επίγνωση της σημασίας και του μείζονος αντικτύπου της ψήφου σας, το κίνημά μας σας προσφέρει μια σαφή διακήρυξη, η οποία παρουσιάζει τις ιδέες, τις προτεραιότητες και τις δράσεις μας υπέρ της προάσπισης και της προώθησης της δημοκρατικής έκφρασης, της εκπρο- σώπησης των πολιτών και της διάδοσης των πολιτικών ιδεών σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πιο ενεργή, χωρίς αποκλεισμούς και ευημερούσα Ευ- ρώπη, όπου στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων βρίσκονται οι πολίτες. Σε αυτή τη εποχή των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, η δημοκρατία μας πρέπει να διαφυλακτέι ως τα άκρα της. Ως εκ τούτου, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη όπου οι πολίτες είναι ενεργοί εταίροι στα κοινά. Δεσμευόμαστε να φέρουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πιο κοντά στους πολίτες.

Αγωνιζόμαστε ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να εκλέξουν έναν πραγματικό πρόεδρο της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης, όπως ακριβώς εκλέγουν τον δήμαρχό τους και να είναι σε θέση να ψηφίσουν απευθείας για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κινήματα, όπως κάνουν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ως Για το λόγο αυτό, μια νέα διακρατική πολιτική είναι αναπόφευκτη ανάγκη. Πράγματι, πιστεύ- ουμε ότι είναι απαραίτητο να υπερβούμε τα εθνικά σύνορα για να επιλέξουμε τους εκπροσώ- πους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντί για 27 εθνικές συζητήσεις στις ευρωπαϊκές εκλογές, πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή συζήτηση και πολιτική. Αυτό θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε μαζί τις μεγάλες προκλήσεις, να λάβουμε συλλογικές αποφάσεις και να διαμορφώσουμε το μέλλον μας στο πλαίσιο μεγαλύτερης νομιμότητας και αποτελεσμα- τικότητας.

Πιστεύουμε ακράδαντα στην εγγενή αξία κάθε ατόμου, όπου και αν βρίσκεται. Επιδιώκουμε να ενεργοποιήσουμε όλους εκείνους που επι- θυμούν μια Ευρώπη ανθρωπιστική, πιο ισχυ- ρή, πιο κυρίαρχη και πιο δημοκρατική.

Όλους εκείνους που επιδιώκουν να υπερνικήσουν τις διχόνοιες, τις διασπάσεις και τα χάσματα τα οποία οι λαϊκιστές και οι εθνικιστές προσπα- θούν να διευρύνουν και να εκμεταλλευτούν αποσκοπώντας να κατακερματίσουν τις ευρω- παϊκές αξίες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που οραματιζόμαστε εί- ναι ένας χώρος όπου ο καθένας μπορεί να εκ- φράσει πλήρως τις δυνατότητές του και να εκ- μεταλλευτεί την ευρωπαϊκή του ιθαγένεια στο έπακρο, ανεξάρτητα από το βιολογικό φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυ- τότητα ή την έκφραση φύλου, την ηλικία και τη γενιά, το κοινωνικό υπόβαθρο, την εθνοτι- κή καταγωγή και την εθνικότητα, τη θρησκεία ή την πίστη, τις σωματικές και ψυχικές ικανό- τητες.

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δε- καετιών, αλλά δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και το έργο αυτό έχει να διανύσει πολύ ακόμα δρόμο έως την ολοκλήρωσή του. Πρέπει να διασφα- λίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες απολαμ- βάνουν άμεσα πλήρη και ουσιαστική ισότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής. Πρέπει, επίσης, να εξαλείψουμε την έμφυλη βία, η οποία εξα- κολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα στην Ευρώπη.

Θέλουμε μια Ευρώπη με μεγα- λύτερη συμμετοχή, χωρίς απο- κλεισμούς και ευημερία, όπου οι πολίτες θα βρίσκονται στο επί- κεντρο της λήψης αποφάσεων. Από τον δήμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τη διαφορε- τικότητα δεν περιορίζεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων: αγωνιζόμαστε για την οικο- δόμηση μιας κοινωνίας όπου όχι μόνο αποδε- χόμαστε τις διαφορές, αλλά τις εορτάζουμε. Η αναγνώριση και ο σεβασμός των οικουμενι- κών ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ανα- πόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού μας πολιτι- σμού και θα προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε όλα τα εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς απο- κλεισμούς.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, το κίνημά μας θέλει να ενισχύσει την Ευρώπη των λύσε- ων, η οποία θα δίνει συγκεκριμένες απαντή- σεις και θα δημιουργεί πολυάριθμες ευκαιρίες για τις επιμέρους περιφέρειες και τους πολίτες τους.

Ωστόσο, στη Renew Europe δεν περιμέναμε να έρθει η προθεσμία αυτή για να αναλάβου- με δράση. Από το 2019, η πολιτική μας ομάδα έχει καταστεί αδιαμφισβήτητος παράγοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσω της συλ- λογικής διάνοιας και των συμμαχιών μας, υπό την ηγεσία του Emmanuel Macron, υλοποιήσα- με τις υποσχέσεις μας δίνοντας νέα πνοή στα θεμέλια μιας δυναμικής και ισχυρής Ευρώπης, θέτοντας παράλληλα ως προτεραιότητα συ- γκεκριμένες και ρεαλιστικές δράσεις.

Είμαστε υπερήφανοι για τα απτά αποτελέσμα- τα που επιτύχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Παρόλο που τα θεμέλια στα οποία βασίστηκε η κοινωνία μας έφεραν στην επι- φάνεια ορισμένες αδυναμίες και ανέδειξαν τα όρια των παλαιών παραδοχών όσον αφορά το ελεύθερο εμπόριο, το άνοιγμα των αγο- ρών χωρίς αμοιβαιότητα και κάποια αφέλεια ως προς σημαντικές εμπορικές προκλήσεις, θα αναγνωριστούμε ως γενεσιουργοί παρά- γοντες σημαντικής προόδου.

Μεταξύ αυτών είναι η νέα πρακτική ειδικών όρων για το κρά- τος δικαίου, η οποία εμποδίζει τη χορήγηση κονδυλίων σε όσους δεν σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες. Έχουμε, επίσης, προωθήσει βασικές πρωτοβουλίες όπως η Πράσινη Συμφωνία, οι νέοι νόμοι περί ψηφιακών υπηρεσιών και αγο- ράς, τα εμβόλια κατά της Covid-19, το Σχέδιο Ανάκαμψης, το Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, η κατάρτιση διακρατικών κα- ταλόγων και η διεξαγωγή της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Η τελευταία πρωτο- βουλία αντιπροσώπευε μια πρωτιά στην ιστο- ρία της Ευρώπης, καθώς κατέστησε δυνατή την άμεση συμμετοχή των πολιτών σε επίπεδο ηπείρου. Πιστεύουμε

Μαζί, ας διαμορφώσου- με ένα καλύτερο μέλλον, όπου οι αξίες της ελευθε- ρίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και της αλ- ληλεγγύης θα υλοποιού- νται πλήρως.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ευρωπαϊκή κυρι- αρχία και η στρατηγική αυτονομία είναι απα- ραίτητες για τη διαφύλαξη των ελευθεριών μας και είναι καιρός να ορίσουμε με σαφήνεια το όραμά μας για την Ευρώπη.

Στόχος μας είναι να αγωνιστούμε για μια στρα- τηγική σε επίπεδο ηπείρου που θα προσαρμό- ζεται στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις. Θα πρέπει να καθοδηγούμαστε από την αρχή της συμβίωσής μας ως Ευρωπαίοι, εξασφαλίζο- ντας, παράλληλα, την ασφάλεια, την ανάπτυ- ξη και τη συνεργασία εντός της ηπείρου μας. Σε αυτό το πνεύμα, υποστηρίζουμε την πρό- ταση για μια ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα.

Αυτή η κοινότητα θα έχει ως αποστολή την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κρατών με- λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψήφιων χωρών που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, καθώς και των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν επιλέξει να μην είναι μέρος της Ένωσής μας. Είναι πράγματι ζωτικής σημασίας να διασφα- λίζουμε τη συνοχή της δράσης και να προωθή- σουμε την αίσθηση του κοινού χαρακτήρα της κοινότητας στο πλαίσιο αυτής της νέας δομής στον τομέα της ηπειρωτικής συνεργασίας και ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι προφανές ότι η Ευ- ρωπαϊκή Ένωση, όπως υφίσταται με τη σημε- ρινή θεσμική δομή της, δεν είναι έτοιμη να δι- αδραματίσει αυτόν τον νέο γεωπολιτικό ρόλο, ούτε να καλωσορίσει νέα μέλη. Για να αντιμε- τωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, απαιτούνται αναπόφευκτες μεταρρυθμίσεις χωρίς προκα- ταλήψεις ή ταμπού.

Η αρχή της συμβίωσης των Ευρωπαίων πρέπει να μας καθοδηγεί, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τη συνερ- γασία της ηπείρου μας.

Πρέπει να αναδιοργανώσουμε την ευρωπα- ϊκή ήπειρο και να προβούμε σε μεταρρυθμί- σεις, μεταξύ των κυριότερων από τις οποίες είναι να δημιουργήσουμε μια αμυντική και μια ενεργειακή ένωση, καταργώντας το δικαίωμα αρνησικυρίας, διευκολύνοντας τις πρωτοβου- λίες των λαών και των κρατών που επιθυμούν να επιταχύνουν την πολιτική τους ένωση, δη- μιουργώντας νέους ιδίους πόρους, ενισχύο- ντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μειώνοντας, παράλληλα, τον αριθμό των Επιτρόπων. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναθεωρήσουμε τις Συνθήκες για να επιτύχουμε τις ουσιαστικές αυτές αλλαγές και να μπορέσουμε να προχω- ρήσουμε στην ενοποίηση της ηπείρου. Πρέ- πει να στοχεύσουμε σε μια κυρίαρχη Ευρώπη, η οποία θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε πραγματικά τον έλεγχο του πεπρωμένου μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάστηκε για να ενι- σχύει και όχι να αποδυναμώνει τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, είτε τοπικά, είτε εθνι- κά, είτε υπερεθνικά. Το κίνημά μας θα υιοθε- τήσει μια προσέγγιση κατά την οποία η πόλη ενισχύει την περιοχή, η οποία με τη σειρά της ενισχύει το έθνος και, κατ‘ επέκταση, το Ευ- ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντίστροφα.

Στόχος είναι να προωθήσουμε τόσο την αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και δημοκρατίας, δημιουργώ- ντας με τον τρόπο αυτό μια ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη δομή. Θα προωθήσουμε, επίσης, μια νέα στρατηγική συνεργασίας με- ταξύ των διαφορετικών γενεών, προωθώντας την πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των νεό- τερων και των παλαιότερων γενεών των πολι- τών. Όταν μιλάμε για την Ευρώπη, η δέσμευσή μας εκτείνεται φυσικά από την ήπειρο στους ωκεανούς και τις εξόχως απόκεντρες περιφέ- ρειες. Είμαστε αποφασισμένοι να θέσουμε τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στο επίκεντρο των προβληματισμών μας και να τους δώσουμε την αναγνώριση που τους αξίζει ως περι- φέρειες με λύσεις και στρατηγική γεωπολιτική σημασία. Αυτές οι περιοχές αποτελούν πλή- ρως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέ- λουμε να αισθάνονται αυτή τους την ιδιότητα ολοένα και πιο δυναμικά και έντονα.

 

Φιλοδοξία μας είναι να καταστήσουμε την Ευ- ρώπη φάρο αριστείας και καινοτομίας, εστι- άζοντας στην ευημερία των συμπολιτών μας και οικοδομώντας ένα λαμπρό μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να ενισχύσουμε την προστασία των πολιτών, να πάρουμε ξανά το πεπρωμένο μας στα χέρια μας, να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, να εδραιώσουμε την κοινή μας άμυνα, να διαχει- ριστούμε υπεύθυνα τις μεταναστευτικές προ- κλήσεις και να διασφαλίσουμε την τεκμηριω- μένη προστασία του κλίματος.

Η οικολογική μετάβαση πρέπει να είναι ρεα- λιστική και χωρίς αποκλεισμούς, καθοδηγού- μενη από την τεχνολογία, μακριά από ιδεολο- γικούς δογματισμούς και σε καμία περίπτωση τιμωρητική προς τις οικογένειες, τις επιχει- ρήσεις ή τους επαγγελματίες του πρωτογε- νούς τομέα, τους αγρότες και τους αλιείς. Τη μετάβαση αυτή πρέπει να αναλάβει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να γίνει αυτό πραγμα- τικότητα, είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών και η δημιουρ- γία νέων οικονομικών πόρων, όπως ο φόρος άνθρακα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένω- σης.

Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσφέροντας οικονομικά κίνητρα, προκει- μένου να ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε μια πράσινη και γαλάζια οικονομία. Θα στηρίξου- με ενεργά τις εταιρείες που ασχολούνται με την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και θα συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Για το κίνημά μας, η ψηφιακή τεχνολογία και η οικολογική και θαλάσσια μετάβαση είναι οι βασικοί πυλώνες της Ευρώπης μας στον 21ο αιώνα, όπως ήταν ο άνθρακας και ο χάλυβας στο παρελθόν. Η διορατική μας προσέγγιση μάς οδηγεί στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ανθεκτικής, ευημερούσας και σε αρμονία με το περιβάλλον μας. Θα υποστηρίξουμε ισορ- ροπημένες και ρεαλιστικές πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρα- κα, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενθάρρυνση της υιοθέτησης καθαρότερων τρόπων μεταφοράς.

Η αρχή της συμβίωσης των Ευρωπαίων πρέπει να μας καθοδηγεί, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τη συνερ- γασία της ηπείρου μας.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η καινοτομία και η έρευνα θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευ- ρώπης, επομένως θα προβούμε σε μαζικές επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες, λαμ- βάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των γενε- ών.

Για το κίνημά μας, η τεχνητή νοημοσύνη εί- ναι μια ευκαιρία για την ανθρωπότητα και την εμπιστευόμαστε. Επιπλέον, θα προωθήσουμε την ελευθερία των επιχειρήσεων και των δη- μιουργών σε αυτόν τον τομέα, καθώς έτσι θα αναπτυχθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και θα διευκολυνθεί η ζωή των παιδιών, των μαθητών, αλλά και των γονέων και παππού- δων. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, θέ- λουμε να προωθήσουμε μια νέα στρατηγική μεταξύ των γενεών. Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το κλειδί για το μέλλον και είναι σημα- ντικό να κλείσουμε το χάσμα που έχουμε με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η εξέλιξη θα πραγματοποιη- θεί με πλήρη σεβασμό προς τις αρχές και τις ελευθερίες που βρίσκονται στο επίκεντρο του μοντέλου της κοινωνίας μας. Σε διεθνές επίπε- δο, δεσμευόμαστε να οικοδομήσουμε μια νέα διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Ωστόσο, η καινοτομία δεν πρέπει να θέτει τον πολιτισμό στο περιθώριο.

Αντίθετα, ο πολιτισμός πρέπει να επωφελείται από τους ίδιους πόρους που διατίθενται για την ασφάλειά μας. Πιστεύου- με ακράδαντα ότι μια δημοκρατία που κινδυ- νεύει είναι μια δημοκρατία πολιτισμικά πτωχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο φιλοδοξού- με ότι για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για την ασφάλεια, ένα άλλο 1 ευρώ θα επενδύεται στον πολιτισμό.

Ο πολιτισμός ήταν, είναι και θα είναι πάντα το καλύτερο προσόν για το μέλλον της νεολαίαςμας και το πραγματικό εμπόδιο κατά των εθνικιστικών και λαϊκιστικών ιδεών. Αναγνωρίζουμε τον ουσιαστικό του ρόλο στη διατήρηση των αξιών και της ταυτότητάς μας ως κοινωνίας.

Οι ενέργειές μας θέτουν τους πολίτες στο επίκεντρο των μελημάτων μας. Είμαστε αποφασι- σμένοι να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις πρωτοβουλίες μας για να διασφαλίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινή τους ζωή. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση της προστασίας τους ως καταναλωτές και τη μείωση των κοινωνικών, γενεαλογικών και εδαφικών ανισοτήτων. Το κίνημά μας υποστηρίζει σθεναρά τις πολιτικές και τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της προγραμματισμένης αχρήστευσης και για μια δικαιότερη και πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Η αναθεώρηση των Συνθη- κών πρέπει να μας επιτρέ- ψει να στοχεύσουμε σε μια κυρίαρχη Ευρώπη, ώστε να ανακτήσουμε τον έλεγχο του πεπρωμένου μας.

Στο επίκεντρο της πεποίθησής μας βρίσκεται η επιτακτική ανάγκη της συμμετοχής των λαών και της ενσωμάτωσης των περιφερειών. Θα μειώσουμε το χάσμα μεταξύ της ζώσας πραγματι- κότητας και της αντίληψης των πολιτών για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έχοντας αυτό κατά νου, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αστική και αγροτική δυναμική, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να εξετάσουμε και τις πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Έτσι, ο κρίσιμος ρόλος των δημάρχων θα αναγνωριστεί τελικά ως ο κύριος παράγοντας της ευρωπαϊκής μας πολιτικής. Το γεγονός ότι βρίσκονται κοντά στους πολίτες και κατανοούν τις τοπικές ανάγκες τούς δίνει μια ανεκτίμητη επιρροή στην υλοποίηση του οράματός μας.

Με τη συμμετοχή των πολιτών, την ανάδειξη των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων και την εκτίμηση των εξουσιών δράσης των δημοτικών αξιωματούχων, θα οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που θα είναι πιο δημοκρατική, συμμετοχική και ριζωμένη στην πραγματικότητα των πολιτών της.

Προσβλέπουμε σε μια Ευρώπη που προάγει την αρμονική συνύπαρξη σε όλη της την ποικιλο- μορφία. Οι επαναλαμβανόμενες μεταναστευτικές κρίσεις έχουν επισημάνει την ανάγκη για μια ενιαία προσέγγιση. Ως εκ τούτου, θα θέσουμε σε εφαρμογή μια πολιτική ασύλου και μετανά- στευσης που θα είναι ανθρώπινη και δίκαιη, σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ατόμου, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ασφάλεια και την επιτυχή ένταξη των μεταναστών. Η δέσμευ- σή μας θα στραφεί σε μια μεταναστευτική πολιτική που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και στη στήριξη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτί- ων της αναγκαστικής μετανάστευσης. Θα προσπαθήσουμε, επίσης, να θεσπίσουμε κοινούς κα- νόνες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της οικονομικής και κλιματικής μετανάστευσης. Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη να μην αφήνουμε πλέον τα νότια κράτη μέλη να επιτη- ρούν μόνα τους τις τεράστιες εκτάσεις των θαλάσσιων συνόρων, θα υποστηρίξουμε ενεργά την εφαρμογή της νέας εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαίων και Αφρικανών, η οποία ξεκίνησε ήδη τον Φεβρουάριο του 2022 υπό τη γαλλική προεδρία του Συμβουλίου και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας ηπείρου που βιώνει εκτεταμένη αύξηση του πληθυσμού.

Υποστηρίζοντας την Αφρική ως φίλο και εταίρο, στοχεύουμε στον καλύτερο έλεγχο των αναχωρήσεων των υπηκόων της προς την Ευρώ- πη. Για να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα, θα κινητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών και τη νεολαία και των δύο ηπείρων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η πληθυσμιακή διασπορά θα φέρει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα προωθήσουν τη νέα αυτή στρατηγική κοι- νής ανάπτυξης και ευημερίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση απαιτεί ευρωπαϊκές πολιτικές που θα συμπεριλαμβάνουν πόλεις και περιφέρειες ανάντη και κατάντη. Η ένταξη των πολιτών πραγματοποιείται σε τοπικό επί- πεδο και οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που απαιτούνται, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, παρέχονται από τις περιφέρειες. Η καλύτερη επίγνωση των ευκαιριών απασχόλησης και ένταξης βρίσκεται, επίσης, σε περιφερειακό επίπεδο, όπως και ο συνδυασμός των αναγκών αυτών με ενεργές πολιτικές απασχόλησης. Πολλές περι- φέρειες δραστηριοποιούνται, επίσης, στον τομέα της συνεργασίας. Η μη αξιοποίηση αυτής της γνώσης δυσχερένει την υλοποίηση Ευρωπαικών μεταναστευτικών πολιτικών.

Είμαστε αποφασισμένοι να οικοδομήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη, διότι γνωρίζουμε ότι μια ισχυ- ρή Ευρώπη συνεπάγεται μια ενωμένη και σημαίνουσα Ευρώπη στη διεθνή σκηνή. Στην εποχή αυτή που χαρακτηρίζεται από την ανάδειξη νέων μεγάλων δυνάμεων, όπως η Κίνα ή η Ρωσία, η δέσμευσή μας είναι να ενισχύσουμε την ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και των εξωτερικών υποθέσεων.

Θα προωθήσουμε πρωτοβουλίες από ομάδες χωρών που έχουν τη βούληση και την ικανότητα να προχωρήσουν περαιτέρω και ταχύτερα προς την ολοκλήρωση της άμυνας και της ασφάλει- ας. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη για τη δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής στρα- τιωτικής δύναμης, ικανής να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις κρίσεις και τις απειλές για την ασφάλεια και τις νέες υβριδικές απειλές.

Η στρατηγική αυτονομία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε έναν γνήσιο ευ- ρωπαϊκό πυλώνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και να ενισχύσουμε τη συμμαχία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί, φιλοδοξούμε να προωθήσουμε μια νέα συμμαχία για τη δημοκρατία σε παγκόσμια κλίμακα.

Και, σε αντίθεση με τα εθνικιστικά κόμματα που δίνουν προτεραιότητα στα ιδιαίτερα και εκλογι- κά τους συμφέροντα, συνάπτουν συμμαχίες με δυνάμεις εκτός Ευρώπης, χειραγωγούν τα μέσα ενημέρωσης και παρεμβαίνουν στις οικονομίες των δημοκρατιών μας, εμείς δεσμευόμαστε να αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση, ώστε να διασφαλίσουμε τη συλλογική μας αυτονομία και ασφάλεια σε συνεργασία με όλες τις άλλες δημοκρατίες στον κόσμο.

Φυσικά, η υγεία αποτελεί ουσιαστικό μέρος του έργου μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το κίνημά μας αναγνωρίζει την πρωταρχική σημασία της αυτονομίας στην υγεία και προτείνει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας δράσης και τη μετεγκατάσταση της παραγωγής φαρμά- κων και ιατρικού εξοπλισμού εντός της Ένωσης.

Διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη κάλυψη της στρατηγικής αξιακής αλυσίδας των προϊό- ντων, το μέτρο αυτό θα ενισχύσει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις υγειονομικές ανάγκες των πολιτών μας, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτησή μας από εξωτερικές πηγές.

Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλίσουμε την επαρκή διαθεσιμότητα φαρμάκων και ιατρικού εξο- πλισμού, γεγονός που θα αυξήσει την ανθεκτικότητά μας σε περιπτώσεις κρίσεων στον τομέα της υγείας. Ταυτόχρονα, με τη χρήση νέων κοινών προτύπων και την ανταλλαγή δεδομένων με ιατρούς και επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής ιατρικής περίθαλψης, θα μπορέσουμε να επωφεληθούμε από τις τεχνολογικές εξελίξεις στην υπηρεσία των πολιτών, αναπτύσσοντας, παράλληλα, μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα.

Θέλουμε να δώσουμε στους νέους μας κάθε ευκαιρία να επιτύχουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους χωρίς να περιορίζονται από κοινωνικά, οικονομικά ή γεωγραφικά εμπόδια. Για να γίνει αυτό, θα είναι αναγκαία μια συ- γκεκριμένη και αποτελεσματική πολιτική για τη νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι ικανή να παρέχει στους νέους τα εφόδια που χρειάζονται.

Λίγους μήνες πριν από αυτή τη μεγάλη ψηφο- φορία για τις ευρωπαϊκές εκλογές, είμαστε σε θέση να δηλώσουμε δυνατά και ξεκάθαρα ότι θέλουμε μια Ευρώπη όπου τον λόγο έχουν οι πολίτες. Υπερασπιζόμαστε και θα υπερασπι- ζόμαστε πάντα και σθεναρά ένα πραγματικό σχέδιο για μια ευρωπαϊκή ανθρωπιστική κοι- νωνία.

Η Ευρώπη είναι ένας παράγοντας πολλαπλα- σιασμού των ευκαιριών, των δικαιωμάτων και της προστασίας για τους λαούς μας, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους από εμάς. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να θέσουμε σε κίνηση μια νέα πολιτική δυναμική και να επαναπροσ- διορίσουμε την ταυτότητά μας.

Για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο και ανθε- κτικότερο μέλλον, προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις με στόχο να συνεχίσουμε τον ευρωπα- ϊκό μετασχηματισμό που ξεκίνησε το 2019 και να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα θεμέλιά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι φιλοευρωπαϊκές κεντρι- κές δυνάμεις θα γίνονται όλο και περισσότερο η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ανάκαμ- ψης.

 

Ας δράσουμε

Καλούμε όλους τους Ευρωπαίους να ενωθούν μαζί μας σε αυτή την κοινή αναζήτηση για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.

Μαζί, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα κα- λύτερο μέλλον, όπου οι αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και της αλλη- λεγγύης θα έχουν πλήρως επιτευχθεί.

Για να γίνει αυτό πραγμα- τικότητα, είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών και η δημιουρ- γία νέων οικονομικών πόρων, όπως ο φόρος άνθρακα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένω- σης.

Ο κόσμος αλλάζει. Τα σύνορα είναι ρευστά. Εντός των χωρών, δημιουργούνται εντάσεις και ρίξεις. Όπως οι τεκτονικές πλάκες, τα κράτη έρχονται σε τριβές μεταξύ τους. Αλλά ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ξανά μια ισχυρότερη, δημο- κρατικότερη και προοδευτικότερη Ευρώπη, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Οι παγκόσμιες προκλήσεις είναι τεράστιες και δεν θα αφήσουμε το μίσος να θολώσει το όραμά μας. Και για τον λόγο αυτό, με βαθύ- τατη θλίψη, αναφερόμαστε στην «ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου».

Αυτό που συνέβη στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρί- ου 2023 δεν είναι μια τρομερή πράξη πολέ- μου ή μια εκδήλωση εδαφικών ή εθνικιστικών αξιώσεων. Όχι, είναι καθαρό μίσος ενός απο- τρόπαιου τέρατος που ξέσπασε στη Λωρίδα της Γάζας. Το όνομά του: Χαμάς.

Αρκετοί είναι αυτοί που αναζητούν τις λέξεις για να περιγράψουν το ανείπωτο, αλλά, όπως γνωρίζουμε στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, η σιωπή είναι πάντα η χειρότερη στά- ση. Κρύβει την αλήθεια, θολώνει την πραγ- ματικότητα.

Στην πραγματικότητα, δεν θα επιτευχθεί ποτέ διαρκής ειρήνη εάν δεν αναγνωριστεί το νό- μιμο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού σε ένα έδαφος και ένα Κράτος. Διαρκής ειρήνη δεν θα επιτευχθεί, επίσης, ποτέ εάν δεν ανα- γνωριστεί από τον παλαιστινιακό λαό και την Παλαιστινιακή Αρχή το Κράτος του Ισραήλ και η ασφάλειά του.

Η ειρήνη είναι ο μοναδικός δεσμός μεταξύ αν- θρώπων.

Η ειρήνη είναι ο απαραίτητος φορέ- ας με τον οποίο θα μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ακούρα- στα για την ειρήνη. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, αυτό είναι το καθήκον μας προς την αν- θρωπότητα.

Είμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις. Τις οποίες οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες θα αντι- μετωπίσουν.

elΕλληνικά