Manifest

Za močno Evropo, ki jo združujejo skupna dejanja

Evropska demokratska stranka Glasujte !

Volilna pravica je temeljni akt, na katerem temeljijo naše demokracije. V času evropskih volitev, ki bodo potekale od 6. do 9. junija 2024, imamo novo priložnost glasovati ter uresničiti to poslanstvo državljank in državljanov.

Zakaj je ta dogodek ključnega pomena?

V prvi vrsti se zahvaljujoč tej edinstveni priložnosti za izvolitev evropskih poslancev razlikujemo od preostalih držav sveta.

Splošne neposredne volitve nam omogočajo aktivno udeležbo na parlamentarnih volitvah na celini. Izvolitev nadnacionalnega parlamenta prav tako pomeni, da je moč odločanja v rokah vseh evropskih državljanov.

Ker se zavedamo pomena in pomembnega vpliva, ki ga prinaša vaš glas, smo v okviru našega gibanja pripravili pregleden manifest, ki predstavlja naše zamisli, prednostne naloge in ukrepe v korist obrambe in spodbujanja demokracije, zastopanja državljanov in širjenja političnih idej na evropski ravni.

Naš cilj je ustvariti bolj zavzeto, vključujočo in uspešno Evropo, v kateri bi bili državljani v središču odločanja.

V času velikih družbenih premikov mora naša demokracija preseči svoj način razmišljanja. Zato želimo ustvariti Evropo, ki bi evropskim državljanom pomagala, da postanejo dejavni partnerji v političnem življenju. Prizadevamo si, da bi približali evropske institucije svojim državljanom, in zavzemamo se, da bi ti imeli možnost izvoliti pravega predsednika Evropske unije na enak način, kot izvolijo svojega župana, in da bi lahko neposredno izvolili evropska politična gibanja tako, kot to počnejo na lokalni in državni ravni. Zato je vprašanje nove transnacionalne politike neizbežno. Po našem mnenju je pri izvolitvi predstavnikov za evropski parlament zato ključnega pomena, da presežemo državne meje. Namesto 27 razprav, ki v času evropskih volitev potekajo na državi ravni, moramo dati prednost eni resnično evropski razpravi in politiki. To nam bo omogočilo, da se skupaj spopadamo z velikimi izzivi, sprejemamo skupne odločitve in z večjo legitimnostjo in učinkovitostjo oblikujemo svojo prihodnost. Po našem prepričanju ima vsak posameznik svojo lastno vrednost, ne glede na to, kje se nahaja. Naš cilj je prepričati vse tiste, ki si želijo bolj humanistične, močnejše, bolj suverene in bolj demokratične Evrope ter želijo preseči vse večje poskuse delitve, razdrobljenosti in razhajanj, ki jih gojijo populisti in nacionalisti z namenom razkroja naših evropskih vrednot.

Evropska unija je po našem mnenju prostor, v katerem lahko vsakdo v celoti izkoristi svoj potencial in živi povsem v skladu z evropskim državljanstvom, ne glede na spol, spolno usmerjenost in spolno identiteto ali izražanje spola, starost in generacijo, socialno poreklo, etnično poreklo in narodnost, vero ali prepričanje, telesne in duševne sposobnosti. Enakopravnost med spoloma v Evropski uniji se je v preteklih desetletjih občutno izboljšala, vendar je še nismo dosegli, zaradi česar svojega dela še zdaleč nismo opravili.

Želimo bolj angažirano, vključujočo in uspešno Evropo, v kateri so državljani v središču odločanja. Od občine do Evropske unije.

Zagotoviti moramo, da ženske in moški čim prej dosežejo celovito enakopravnost, ki se bistveno odraža v vseh vidikih življenja. Obenem pa je naša naloga odpraviti nasilje, ki temelji na spolu, kar je še vedno velik problem v Evropi.

Naše razumevanje raznolikosti ni omejeno zgolj na boj proti diskriminaciji, saj si zavzemamo ustvariti družbo, v kateri drugačnost ne bi bila zgolj sprejemljiva, temveč bi jo tudi slavili. Priznavanje in spoštovanje univerzalnih človekovih pravic sta sestavni del naše evropske kulture, zato si prizadevamo premostiti vse ovire, ki preprečujejo izgradnjo povsem vključujoče družbe.

Kot lahko vidite, si naše gibanje želi okrepiti prav takšno Evropo, ki bi kot nositeljica rešitev našim regijam in njihovim državljanom prinesla praktične rešitve in ustvarila številne priložnosti zanje.

Kljub temu z izvedbo projekta »Renew Europe« nismo odlašali. Od leta 2019 dalje je naša politična skupina postala eden od ključnih akterjev v Evropskem parlamentu. S pomočjo našega znanja in veščin na kolektivni ravni ter zavezništev smo pod vodstvom Emmanuela Macrona izpolnili naše obljube in okrepili temelje, ki so potrebni za dinamično in močno Evropo, pri čemer smo dali prednost konkretnim in pragmatičnim ukrepom.

Ponosni smo na oprijemljive rezultate, ki smo jih dosegli med tem mandatom. Čeprav so stebri, na katerih temelji naša družba, razkrili določene slabosti in izpostavili omejitve glede preteklih predpostavk v zvezi s prosto trgovino, in sicer glede odprtja trgom, ki ne prinaša vzajemnih koristi, ali celo določene stopnje lahkovernosti glede pomembnih trgovskih izzivov, smo, kot nam priznavajo, veliko prispevali na tem področju. Naj med drugim omenimo nov pogoj v okviru pravne države, ki preprečuje dodeljevanje sredstev tistim, ki ne spoštujejo evropskih vrednot. Spodbujali smo tudi bistvene pobude, kot so t. i. zeleni dogovor, novi zakoni s področja digitalnih storitev in trga, cepiv proti covidu-19, načrt za okrevanje, pakt o azilu in migracijah, uvedba transnacionalnih seznamov ali gostovanje konference o prihodnosti Evrope.

Skupaj oblikujmo boljšo prihodnost, v kateri bodo vrednote svobode, demokracije, enakosti in solidarnosti v celoti uresničene.

Slednja velja za prvo konferenco v zgodovini Evrope in je omogočila neposredno udeležbo državljanov po celotni celinski Evropi.

Trdno verjamemo, da sta evropska suverenost in strateška avtonomija ključ za ohranjanje naših svoboščin, in menimo, da je čas, da jasno opredelimo našo vizijo Evrope. Naš cilj je zagovarjati celinsko strategijo, ki bi se prilagajala novim izzivom in novim zahtevam. Pri tem nas mora voditi načelo skupnega življenja Evropejcev, ki hkrati zagotavlja varnost, razvoj in sodelovanje naše celine. Ob upoštevanju tega podpiramo predlog evropske politične skupnosti.

Poslanstvo takšne skupnosti je okrepiti vezi med državami članicami Evropske unije, državami kandidatkami v pristopnem procesu, pa tudi z evropskimi državami, ki se niso odločile postati del naše Unije. Pravzaprav je bistvenega pomena zagotoviti skladnost delovanja in spodbujati občutek skupnosti z deljenimi pristojnostmi znotraj te nove arhitekture, ki temelji na celinskem sodelovanju in varnosti.

V tem pogledu je povsem jasno, da Evropska unija s svojo obstoječo institucionalno strukturo ni zmožna prevzeti nove geopolitične vloge niti sprejeti novih članic. Da bi se lahko odzvala na te izzive, je treba izvesti neizogibne reforme brez kakršnihkoli tabujev.

Voditi nas mora načelo, da moramo živeti skupaj kot Evropejci, hkrati pa zagotavljati varnost, razvoj in sodelovanje na naši celini.

Evropsko celino moramo znova organizirati, in če omenimo zgolj glavne reforme, vzpostaviti moramo obrambno unijo in energetsko unijo, in sicer z odpravo pravice do veta, spodbujanjem pobud narodov in držav, ki želijo pospešiti svojo politično unijo, ustvarjanjem novih lastnih virov in krepitvijo vloge Evropskega parlamenta, da zmanjša število komisarjev. Da bi lahko izvedli te bistvene spremembe in nadaljevali z združevanjem celine, je nujno treba pregledati sporazume. Suverena Evropa, ki nam bo omogočala, da resnično znova prevzamemo nadzor nad svojo usodo, je cilj, ki ga moramo zasledovati.

Evropska unija je bila zasnovana z namenom krepitve na različnih ravneh upravljanja bodisi na lokalnih, nacionalnih ali nadnacionalnih ravneh, in ne z namenom njihove slabitve. V našem gibanju nameravamo sprejeti pristop, ki omogoča, da mesto prispeva h krepitvi regije, ki izmenoma spodbuja krepitev naroda, in posledično Evropskega parlamenta, ter obratno. Cilj je spodbujati sodelovanje, ki poteka od vrha navzdol in od spodaj navzgor na različnih ravneh upravljanja in demokracije, kar bi prispevalo k večji trdnosti in učinkovitosti strukture. Prav tako nameravamo spodbujati novo strategijo medgeneracijskega sodelovanja, s pomočjo katere bomo prispevali k dejanski solidarnosti med najmlajšimi in najstarejšimi občani.

Ko govorimo o Evropi, naša prizadevanja samodejno prehajajo iz celine na oceane in nato na najbolj oddaljena ozemlja. Zavezujemo se, da se bomo dodatno posvetili najbolj oddaljenim regijam in jim dodelili priznanje, ki si ga zaslužijo kot strateško geopolitično pomembna ozemlja, ki nam ponujajo rešitve. Te regije so sestavni del Evropske unije in želimo si, da bi čedalje bolj občutile svojo naraščajočo pomembnost.

 

Naš cilj je ustvariti Evropo, ki bi bila svetilnik odličnosti in inovacij in bi se zlasti osredotočala na dobrobit naših sodržavljanov, ter zgraditi obetajočo prihodnost za prihodnje generacije.

Zato si želimo okrepiti zaščito državljanov, ponovno vzeti usodo v svoje roke, v celoti izkoristiti potencial umetne inteligence, okrepiti našo skupno obrambo, se odgovorno odzvati na migracijske izzive in zagotoviti premišljen odnos do varstva podnebja.

Ekološki prehod mora potekati na pragmatičen in vključujoč način s pomočjo tehnologije, presegati mora ideološke dogme in v nobenem primeru ne sme biti kaznovalen do družin, podjetij ali strokovnjakov v primarnem sektorju, kmetov in ribičev. Evropska unija je sama dolžna poskrbeti za ta prehod. To vključuje reformo evropskih proračunov in ustvarjanje novih finančnih virov po zgledu davka na ogljik na mejah. Z zagotavljanjem finančnih spodbud želimo podpreti razvoj obnovljivih virov energije, da bi spodbudili prehod v zeleno in modro ekonomijo. Pri tem nameravamo aktivno podpirati podjetja, ki sodelujejo pri razvoju lastnih tehnologij, vsa naša prizadevanja pa bomo usmerjali v korist malih in srednje velikih podjetij.

V okviru našega gibanja so digitalne tehnologije ter ekološki in pomorski prehod ključni temelji naše Evrope v 21. stoletju, prav tako kot sta bili to industriji premoga in jekla v preteklosti.

Pri ustvarjanju odporne Evrope, ki bi zagotavljala večjo blaginjo in bila v skladu z našim okoljem, nas žene naš proaktiven pristop. Zato bomo podpirali uravnotežene in stvarne politike, katerih cilj je zmanjševati emisije ogljika, spodbujati obnovljive vire energije in spodbujati uvedbo bolj čistih načinov prevoza.

Po našem prepričanju bodo inovacije in raziskave imele ključno vlogo pri rasti in konkurenčnosti Evrope, zato izdatno vlagamo v najsodobnejše tehnologije ob upoštevanju potreb vseh generacij.

Raznolikost ni le boj proti diskriminaciji: borimo se za družbo, v kateri je drugačnost ne le sprejeta, temveč tudi slavljena.

Naše gibanje vidi v umetni inteligenci priložnost za človeštvo, zato ji zaupamo. Na tem področju tako spodbujamo svobodo podjetij in ustvarjalcev, saj to vodi do ustvarjanja delovnih mest in olajšuje življenje naših otrok, študentov, pa tudi staršev in starih staršev.

Po zaslugi umetne inteligence želimo spodbujati novo medgeneracijsko strategijo. Umetna inteligenca je ključ do prihodnosti, zato je pomembno, da na tem področju nadoknadimo zaostanek v razvoju v primerjavi s Kitajsko in Združenimi državami. Ta razvoj bo potekal ob polnem spoštovanju načel in svoboščin, ki so v središču našega modela družbe. Na mednarodni ravni si v sodelovanju z Združenimi narodi prizadevamo izoblikovati nov način upravljanja sistemov umetne inteligence, pri čemer pa inovacije ne smejo postavljati pomena kulture v podrejen položaj. Ravno obratno, na področju kulture moramo zagotoviti enake vire, ki jih namenjamo zagotavljanju svoje varnosti. Trdno verjamemo, da je demokracija, kateri grozi obstoj, demokracija, ki je posledica osiromašenja na področju kulture. Zato si prizadevamo, da bi za vsak evro, ki ga namenjamo zagotavljanju varnosti, drug evro vlagali v kulturo.

Kultura je bila in bo vedno največji adut za prihodnost naše mladine in resnična obramba pred nacionalističnimi in populističnimi idejami. Zavedamo se njene bistvene vloge pri ohranjanju naših vrednot in naše identitete družbe.

Z našimi dejanji postavljamo sodržavljane v središče naše pozornosti. Trdno smo zavezani nadaljnjemu izvajanju in krepitvi naših pobud, namenjenih zagotavljanju in izboljševanju njihovega vsakdanjega življenja.To vključuje krepitev varstva potrošnikov ter odpravljanje socialnih, generacijskih in teritorialnih razlik.

Naše gibanje se odločno zavzema za politike in predpise za boj proti načrtovani zastarelosti ter za pravičnejši in bolj trajnosten enotni trg za proizvajalce in potrošnike.

Revizija pogodb nam mora omogočiti, da si bomo prizadevali za suvereno Evropo, da bomo lahko ponovno prevzeli nadzor nad svojo usodo.

V središču našega prepričanja je potreba po vključevanju ljudi in ozemelj. Zmanjšali bomo razkorak med dejansko stvarnostjo in predstavo, ki jo imajo državljani o evropskih institucijah, S tega vidika bomo posebno pozornost posvečali dinamiki v mestih in na podeželju, pri čemer bomo upoštevali karseda otipljive podrobnosti.

Tako bo bistvena vloga županov končno prepoznana kot osrednji akter naše evropske politike. Njihova tesna povezanost z državljani in razumevanje lokalnih potreb jim dajeta neprecenljiv vpliv pri uresničevanju naše vizije. Z vključevanjem državljanov, poudarjanjem ozemeljskih posebnosti in spodbujanjem moči delovanja občinskih uradnikov bomo zgradili bolj demokratično in participativno Evropo, ki je zasidrana v realnost posameznikov.

Odločno se zavzemamo za Evropo, ki spodbuja harmoničen soobstoj v vsej svoji raznolikosti. Ponavljajoče se migracijske krize so pokazale potrebo po enotnem pristopu. To pomeni, da bomo vzpostavili humano in pravično azilno in emigracijsko politiko, ki bo spoštovala temeljne pravice vsakega posameznika, in hkrati zagotavljala varnost in uspešno integracijo migrantov. Naše delo bo usmerjeno k migracijski politiki, ki bo temeljila na solidarnosti med državami članicami in podpori pobudam, namenjenim odpravljanju temeljnih vzrokov prisilnega preseljevanja.

Prizadevali si bomo tudi za vzpostavitev skupnih pravil za reševanje izzivov, ki so posledica gospodarskih in podnebnih migracij.

In ker se zavedamo nujnosti, da južne države članice ne bi več same zagotavljale nadzora nad obsežnimi morskimi mejami, bomo dejavno podpirali izvajanje novega partnerstva med Evropejci in Afričani, ki se je začelo februarja 2022 pod francoskim predsedovanjem Svetu EU in je bistvenega pomena za razvoj celine, ki se sooča s povečano rastjo prebivalstva.

Da bi v okviru prijateljskih in partnerskih odnosov Afriki zagotovili našo podporo, nameravamo zagotoviti boljši nadzor nad odhodi njenih prebivalcev v Evropo. Ta cilj bomo dosegli z vključevanjem civilne družbe in mladine z obeh celin. Diaspore bodo po našem prepričanju zagotavljale vire obnovljive energije, ki bodo spodbujali izvajanje te nove strategije skupne rasti in blaginje.

Za uspešno integracijo so potrebne evropske politike, ki temeljijo na verižnem vključevanju mest in regij. Integracija državljanov poteka na lokalni ravni, regije pa zagotavljajo dobršen del storitev, ki jih ti potrebujejo, kot so storitve na področju zdravstva in izobraževanja.

Največje poznavanje možnosti zaposlovanja in integracije prav tako obstaja na regionalni ravni tako kot združevanje teh potreb z dejavnimi politikami glede zaposlovanja. Številne regije so prav tako aktivno vključene v sodelovanje. Če ne bomo izkoristili teh znanj, bomo evropskim migracijskim politikam odvzeli njihov človeški potencial.

Zavezujemo se, da bomo zgradili močno Evropo, saj se zavedamo, da močna Evropa hkrati pomeni združeno in vplivno Evropo v svetu. V tej dobi, ki jo je zaznamoval nastanek novih imperijev, kot sta Kitajska in Rusija, bodo naša prizadevanja usmerjena h krepitvi povezovanja med državami članicami na področju zaščite, obrambe in zunanjih zadev.

Spodbujali bomo pobude skupin držav, ki imajo voljo in zmožnosti iti korak dlje in hitreje pri povezovanju na področju varnosti in obrambe. To vključuje tudi podporo pri ustvarjanju evropske vojaške sile, ki se bo zlahka učinkovito soočala s krizami in varnostnimi grožnjami ter novimi hibridnimi grožnjami.

Strateška avtonomija je bistvenega pomena pri razvoju resničnega evropskega stebra v okviru Nata in spodbujanju našega zavezništva z Združenimi državami. Evropejci si bomo skupaj z Američani prizadevali spodbujati novo zavezništvo v obrambo demokraciji na svetovni ravni.

In prav nasprotno kot nacionalistične stranke, ki dajejo prednost svojim posebnim in volilnim interesom, vzpostavljajo zavezništva s silami zunaj Evrope, manipulirajo z mediji in se vmešavajo v gospodarstvo naših demokracij, se mi zavezujemo k uporabi konkretnih ukrepov za zagotovitev naše skupne avtonomije in varnosti v partnerstvu z vsemi drugimi demokracijami na svetu.

Področje zdravja je vsekakor bistveni element našega projekta. Zato naše gibanje priznava ključen pomen avtonomije na področju zdravstva in predlaga okrepitev evropskih zmogljivosti delovanja ter premestitev proizvodnje zdravil in medicinske opreme znotraj Unije.

Če bomo v celoti zagotavljali vrednostno verigo strateških produktov, bomo s tem ukrepom povečali našo zmogljivost za pokrivanje zdravstvenih potreb naših državljanov, obenem pa bomo s tem zmanjšali našo odvisnost od zunanjih virov.

Na ta način si bomo zagotovili ustrezno razpoložljivost zdravil in medicinske opreme, kar bo povečalo našo pripravljenost v primeru zdravstvenih kriz. Istočasno pa bomo s pomočjo uporabe novih skupnih standardov in izmenjave podatkov z zdravniki in zdravstvenimi delavci lahko izkoristili tehnološki napredek, ki je v službi državljanov, ter razvijali pomembne evropske raziskovalne centre.

Naši mladini želimo zagotoviti vse možnosti za uspeh in uresničevanje njihovih potencialov, ne da bi jih pri tem omejevale družbene, gospodarske ali geografske ovire. To mora vključevati stvarno in učinkovito mladinsko politiko Evropske unije, ki bo zmožna zagotoviti potrebna orodja.

Pred nami je še nekaj mesecev do tega izjemno pomembnega glasovanja, kot so evropske volitve, in pripravljeni smo jasno in glasno povedati, da si želimo Evrope, v kateri bi bile razprave namenjene državljanom.

 

Ukrepajmo

Zavzemamo se in se bomo vedno odločno zavzemali za pravi projekt humanistične evropske družbe.

Evrope odpira priložnosti ter zagotavlja pravice in zaščito za svoje ljudi, še posebej za najšibkejše. Zdaj je torej čas, da omogočimo novo dinamično politiko in se ponovno iznajdemo.

V okviru našega gibanja so digitalne tehnologije ter ekološki in pomorski prehod ključni temelji naše Evrope v 21. stoletju, prav tako kot sta bili to industriji premoga in jekla v preteklosti.

Da bi ustvarili boljšo in bolj odporno prihodnost, ponujamo inovativne rešitve za zagotavljanje nadaljnje evropske preobrazbe, ki se je začela leta 2019, in odpravljanje pomanjkljivosti, ki bi lahko preoblikovali naše temelje.

Prepričani smo, da bodo sredinske proevropske sile v vsej večji meri postajale motor evropskega okrevanja.

Zato vse evropske državljane pozivamo, da se nam pridružijo pri tem skupnem oblikovanju močne in združene Evrope.

Skupaj lahko ustvarimo boljšo prihodnost, ki bo omogočala, da je vrednote svobode, demokracije, enakopravnosti in solidarnosti moč v celoti uresničiti.

Svet se spreminja. Meje se tresejo. Države se krčijo in lomijo. Stikajo se prav tako kot tektonske plošče. Če bomo združili svoje moči, pa kljub temu lahko ponovno iznajdemo močnejšo, bolj demokratično in naprednejšo Evropo, ki je se je pripravljena spopasti z izzivi 21. stoletja.

Globalni izzivi so ogromni in ne bomo dopustili, da bi sovraštvo zameglilo našo vizijo. Zato se s težkim srcem spominjamo t. i. 11. izraelskega septembra. Kar se je zgodilo v Izraelu 7. oktobra 2023, ni grozljivo vojno dejanje ali odraz ozemeljskih ali nacionalističnih zahtev.

Ne, gre za čisto sovraštvo nestvora brez primere po imenu Hamas, ki se je razmahnil na območju Gaze.

Marsikdo išče besede, s katerimi bi opisal, česar ni moč opisati, vendar pri evropski demokratski stranki vemo, da je tišina vedno najslabša, saj prikriva resnico in zamegljuje realnost.

sl_SISlovenščina