Манифестът

За силна и обединена Европа в действие

Европейска демократическа партия Гласувайте !

В основата на нашите демокрации е един фундаментален акт: избирателното право. От 6 до 9 юни 2024 г. по повод европейските избори имаме безпрецедентна възможност да превърнем тази гражданска мисия в реалност: да гласуваме.

Защо тази ситуация е от решаващо значение?

Първо, защото тази уникална възможност да избираме нашите евродепутати ни отличава от останалия свят. Чрез пряко всеобщо избирателно право можем активно да участваме в избора на континентален парламент.

След това гласуването за наднационален парламент дава права на всеки европейски граж- данин.

Съзнавайки важността и значителното въздействие на вашия глас, нашето движение ви предлага един ясен манифест, представящ нашите идеи, приоритети и действия в полза на защитата и насърчаването на демократичното изразяване, представителството на гражда- ните и разпространението на политически идеи в европейски мащаб.

Целта ни е да създадем по-ангажирана, приобщаваща и просперираща Европа, в която гражданите са в основата на решенията. В тази фаза на големи обществени промени на- шата демокрация трябва да следва своята логика докрай.

Затова искаме да създадем Ев- ропа, в която гражданите са активни партньори в политическия живот. Ние се ангажираме да доближим европейските институции до гражданите и водим кампания те да могат да избират истински председател на Европейския съюз, точно както избират своя кмет; да могат да гласуват директно за европейските политически движения, както го правят на местно и национално ниво. Затова въпросът за нова транснационална политика е неизбе- жен. Според нас е от съществено значение да излезем извън националните граници, за да изберем нашите представители в Европейския парламент. Вместо 27 национални дебата на европейските избори, трябва да се съсредоточим върху истински европейски дебат и политика. Това ще ни позволи да се справим с големите предизвикателства заедно, да вземем колективни решения и да оформим бъдещето си с по-голяма легитимност и ефек- тивност.

Дълбоко сме убедени в истинската стойност на всеки човек, където и да се намира. Стре- мим се да убедим всички, които искат една хуманистична, по-силна, по-суверенна и по-демократична Европа, и които искат да преодолеят разделенията, разпокъса- ността и разривите, чрез които популисти- те и националистите се опитват да наложат все по-големи аргументи, за да разрушат нашите европейски ценности.

Искаме по-ангажирана, приобщаваща и просперираща Европа, в която гражданите са в центъра на процеса на вземане на решения - от местната общност до Европейския съюз.

Европейският съюз, който предвиждаме, е територия, в която всеки може да изрази пълния си потенциал и да изживее пълно- ценно европейското си гражданство, неза- висимо от пол, сексуална ориентация и по- лова идентичност или изразяване, възраст и поколение, социален произход, етнически произход и националност, религия или вяра, физически и умствени способности.

Равенството между жените и мъжете в Ев- ропейския съюз отбеляза значителен на- предък през десетилетията, но все още не е постигнато и работата далеч не е свър- шена. Трябва да гарантираме, че възможно най-скоро жените и мъжете ще могат да постигат пълно и съществено равенство във всички аспекти на живота . Трябва също така да изкореним насилието, основано на пола, което остава основен проблем в Европа.

Нашата концепция за многообразие не се ограничава единствено до борбата срещу дискриминацията: ние се борим да изгра- дим общество, в което различията не само се приемат, но и се празнуват.

Признаването и зачитането на универсалните права на чо- века е неразделна част от нашата европей- ска култура и ще се стремим да премахнем всички пречки пред изграждането на едно напълно приобщаващо общество.

Както виждате, нашето движение иска да укрепи тази Европа на решения, която ще даде конкретни отговори и ще създаде мно- жество възможности за нашите региони и техните граждани. „Обнови Европа“ обаче не чака този краен срок, за да предприеме действия. От 2019 г. нашата политическа група се превърна в ключов участник в Европейския парламент. Благодарение на нашата колективна ин- телигентност и съюзи, с ръководството на Еманюел Макрон, ние направихме нашите обещания реалност, като съживихме осно- вите на една динамична и силна Европа и същевременно приоритизирахме конкрет- ни и прагматични действия.

Искаме една по-ангажирана, приобщаваща и просперираща Европа, в която гражданите са в центъра на процеса на вземане на решения. От общината до Евро- пейския съюз.

Гордеем се с осезаемите резултати, постиг- нати по време на този мандат. Въпреки че бяха разкрити определени слабости по отношение на основите, върху които е из- градено нашето общество и бяха очертани границите на стари предположения относ- но свободната търговия, отвореността без реципрочност или дори известна наивност към големите търговски въпроси, ние ще бъдем признати, че сме в основата на мно- го съществени постижения.

Сред тях е но- вото условие за върховенството на закона, което не позволява отпускането на средства на тези, които не зачитат европейските цен- ности. Насърчихме и ключови инициативи като Зеления пакт, новите закони за цифро- вите услуги и цифровия пазар, ваксините срещу COVID-19, Плана за възстановяване, Пакта за миграцията и убежището, въвеж- дането на транснационални листи или про- веждането на Конференцията за бъдещето на Европа. Последната е първата в истори- ята на Европа, позволяваща пряко граждан- ско участие в континентален мащаб.

Твърдо вярваме, че европейският суверени- тет и стратегическата автономност са от съ- ществено значение за запазването на наши- те свободи и е време да дефинираме ясно нашата визия за Европа.

Целта ни е да се борим за континентална стратегия, която се адаптира към новите предизвикателства и изисквания. Прин- ципът да живеем заедно като европейци трябва да ни ръководи, като същевремен- но гарантира сигурността, развитието и съ- трудничеството на нашия континент.

Together, we can shape a better future where the values of freedom, democracy, equality and solidarity are fully achieved.

В този дух подкрепяме предложението за европейска политическа общност. Тази общност ще има мисията да укрепи връзки- те между държавите членки на Европейския съюз, страните кандидатки в процес на при- съединяване, както и европейските страни, които са избрали да не бъдат част от нашия Съюз.

Наистина е от съществено значение да се осигури съгласуваност на действия- та и да се насърчи чувството за споделена общност в рамките на новата структура на континентално сътрудничество и сигурност. В този контекст е очевидно, че съществува- щата в момента институционална структу- ра на Европейския съюз не е готова да иг- рае тази нова геополитическа роля, нито да приветства нови членове.

За да се отговори на тези предизвикателства, са необходими съществени реформи без идоли или табута. Трябва да реорганизираме европейския континент и цитирайки само основните рефор- ми трябва да посочим създаване на отбра- нителен съюз и енергиен съюз, премахване на правото на вето, улесняване инициативи- те на народите и държавите, които искат да ускорят политическия си съюз, създаване на нови собствени ресурси, укрепване на Европейския парламент, като същевремен- но се намали броят на комисарите. Наложи- телно е да се преразгледат договорите, за да се постигнат тези съществени промени и да може да продължи континенталното обединение. Трябва да се стремим към су- веренна Европа, която ще ни позволи наис- тина да поемем контрол над съдбата си.

 

Европейският съюз е създаден да укрепва, а не да отслабва различните нива на управле- ние, независимо дали са местни, национал- ни или наднационални. Нашето движение ще възприеме подход, при който градът ук- репва региона, което от своя страна укрепва нацията, а оттам и Европейския парламент, и обратно.

Целта е да се насърчи както възхо- дящото, така и низходящото сътрудничест- во между различните нива на управление и демокрация, като по този начин се създаде по-силна и по-ефективна структура. Ще на- сърчим и нова стратегия за сътрудничество между различните поколения за истинска солидарност между най-младите и най-въз- растните.

Когато говорим за Европа, нашият ангажи- мент естествено се простира от континента до океаните и най-отдалечените територии. Решени сме да поставим най-отдалечените региони в центъра на нашето внимание и да им дадем признанието, което заслужа- ват като територии, предлагащи решения и имащи стратегическо геополитическо зна- чение. Тези региони са изцяло част от Ев- ропейския съюз и ние искаме те да усещат това все по-силно и настойчиво.

Амбицията ни е да превърнем Европа в сим- вол на високи постижения и иновации, като се съсредоточим върху благосъстоянието на нашите съграждани и изградим светло бъдеще за следващите поколения.

Ето защо искаме да засилим защитата на граждани- те, да си възвърнем контрола над съдбата си, да използваме напълно потенциала на изкуствения интелект, да консолидираме общата си отбрана, отговорно да управля- ваме миграционните предизвикателства и да гарантираме добре обмислено опазване на климата.

Екологичният преход трябва да бъде праг- матичен и приобщаващ, ръководен от тех- нологиите, далеч от идеологически дог- матизъм и по никакъв начин наказателен към семействата, бизнеса или професиона- листите в първичния сектор, фермерите и рибарите.

Заедно ще създадем по-добро бъдеще, в което ценностите на сво- бодата, демокрацията, ра- венството и солидарността ще бъдат напълно осъ- ществени.

Европейският съюз е този, кой- то трябва да поеме отговорността за този преход. Това включва реформиране на ев- ропейските бюджети и създаване на нови финансови ресурси като данъка върху въ- глеродните емисии на границите.

Целта ни е да насърчим развитието на възобновяема- та енергия, като предложим финансови сти- мули за насърчаване на прехода към зелена и синя икономика. Активно ще подкрепяме компаниите, които се занимават с развитие- то на чисти технологии и ще продължим всички наши усилия в полза на малките и средните предприятия.

За нашето движение цифровият, екологич- ният и морският преход са основните стъл- бове на нашата Европа през 21-ви век, точ- но както въглищата и стоманата са били в миналото. Нашият проактивен подход ни кара да изградим Европа, която е устойчи- ва, просперираща и в хармония с околната среда.

Ще подкрепим балансирани и праг- матични политики за намаляване на въгле- родните емисии, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и насърчаване на приемането на по-чисти ви- дове транспорт.

Убедени, че иновациите и научните изслед- вания ще играят решаваща роля за растежа и конкурентоспособността на Европа, ние ще направим огромни инвестиции в съвре- менни технологии, като вземем предвид нуждите на всички поколения. За нашето движение изкуственият интелект е възможност за човечеството и ние му вяр- ваме. Също така ще насърчаваме свободата на фирмите и творците в тази област, за- щото това ще допринесе за създаването на работни места и ще улесни живота на деца- та, студентите, но и на родителите и баби- те и дядовците. Чрез изкуствения интелект искаме да популяризираме нова стратегия между поколенията. Изкуственият инте- лект ще бъде ключът към бъдещето и е от съществено значение да преодолеем закъс- нението, което имаме спрямо Китай и САЩ в тази област. Тази еволюция ще се осъ- ществи при пълно зачитане на принципите и свободите, които

Принципът да живеем заед- но като европейци трябва да ни води, като същевре- менно гарантираме сигур- ността, развитието и съ- трудничеството на нашия континент.

Тази еволюция ще се осъ- ществи при пълно зачитане на принципите и свободите, които са в основата на нашия обществен модел. На международно рав- нище ние се ангажираме, съвместно с Ор- ганизацията на обединените нации, да из- градим нов вид управление на изкуствения интелект.

Иновациите обаче не трябва да оставят културата на заден план. Напротив, културата трябва да се възползва от същите ресурси като тези, предназначени за нашата сигурност. Твърдо вярваме, че застрашената демокрация е културно обедняла демокра- ция. Затова се стремим паралелно с всяко 1 евро, изразходвано за сигурност, друго 1 евро да бъде инвестирано в културата.

Културата е била, е и винаги ще бъде най-добрият актив за бъдещето на нашата младеж и истинската бариера срещу на- ционалистическите и популистки идеи. Ние признаваме нейната съществена роля за за- пазване на нашите ценности и идентичност като общество.

Действията ни поставят нашите съграждани в центъра на нашето внимание. Ние твърдо се ангажираме да продължим и засилим на- шите инициативи, за да гарантираме и по- добрим тяхното ежедневие. Това включва засилване на защитата им като потребите- ли и намаляване на социалните, поколенче- ските и териториалните различия. Нашето движение е силен застъпник на политики и разпоредби за борба с планираното остаря- ване и за по-справедлив и по-устойчив еди- нен пазар за производителите и потребите- лите.

В основата на нашето убеждение е импера- тивът за участието на народите и включва- нето на териториите. Ще намалим разли- ката между реалността и възприятието на гражданите за европейските институции.

Именно с оглед на това ще обърнем специално внимание на динамиката в градските и селските райони, стигайки до разглеждане на най-конкретните детайли. Така решаващата роля на кметовете като основен участник в нашата европейска политика най-накрая ще бъде призната.

Близостта им до гражданите и познаването на нуждите на местно ниво им дават безценно влияние при реализирането на нашата визия. Чрез включ- ване на гражданите, подчертаване на териториалните особености и оценяване на силата на общинския съвет, ще изградим Европа, която е по-демократична, с по-широко участие на хората и по-тясно свързана с реалността.

Ние се стремим към Европа, която насърчава хармоничното съвместно съжителство в ця- лото му многообразие. Повтарящите се миграционни кризи подчертаха необходимостта от единен подход.

Strategic autonomy is essential if we are to develop a genuine European pillar within NATO and strengthen our alliance with the United States. Together, Europeans and Americans, we aspire to promote a new alliance for democracy on a global scale.

По този начин ще въведем хуманна и справедлива политика за пре- доставянето на убежище и имиграцията, зачитаща основните права на всеки човек и съ- щевременно гарантираща сигурността и успешната интеграция на мигрантите.

Нашият ангажимент ще се насочи към миграционна политика, основана на солидарност между държавите членки и подкрепа на инициативи за справяне с първопричините за принуди- телната миграция. Ще се стремим също така да установим общи правила за справяне с предизвикателствата на икономическата и климатичната миграция. И като признаваме не- отложността на това южните държави членки да не бъдат повече оставяни сами да наблю- дават обширни участъци от морските граници, ние активно ще подкрепим прилагането на новото партньорство между европейци и африканци, стартирано през февруари 2022 г. по време на френското председателство на Съвета, което е от съществено значение за разви- тието на континент в пълна демографска експанзия.

Като подкрепяме Африка като приятел и партньор, ние се стремим да контролираме по- добре заминаването на нейни граждани към Европа. За реализирането на тази визия ще мобилизираме гражданското общество и младежта от двата континента. Убедени сме, че диаспорите ще бъдат източници на възобновяема енергия, която ще задвижи тази нова стратегия за споделен растеж и просперитет.

Успешната интеграция изисква европейски политики, които включват градове и региони нагоре и надолу по веригата. Интеграцията на гражданите се осъществява на местно ниво и повечето от услугите, от които те се нуждаят, като здравеопазване и образование, се предоставят от регионите.

Възможностите за заетост и интеграция, както и съчетаването на тези потребности с активни политики за заетост, също се познават най-добре на регио- нално ниво. Много региони са активни и в областта на сътрудничеството. Неизползването на това знание дехуманизира европейските имиграционни политики.

Решени сме да изградим силна Европа, защото знаем, че силна Европа означава също обе- динена и влиятелна Европа на световната сцена. В тази епоха, белязана от появата на нови империи като Китай или Русия, нашият ан- гажимент е да засилим интеграцията меж- ду държавите членки в областта на сигур- ността, отбраната и външните работи.

Ще насърчаваме инициативи на групи дър- жави, които имат волята и капацитета да отидат по-далеч и по-бързо в интеграция- та в областта на отбраната и сигурността.

Това включва подкрепа за създаването на истинска европейска военна сила, способ- на да се справя ефективно с кризи и запла- хи за сигурността, както и с нови хибридни заплахи.

 

Присъединете се към нас !

Стратегическата автономност е от съществено значение, за да можем да развием истин- ски европейски стълб в рамките на НАТО и да укрепим нашия съюз със САЩ. Заедно, ев- ропейци и американци, ние се стремим да насърчаваме нов съюз за демокрация в световен мащаб.

И за разлика от националистическите партии, които дават приоритет на своите частни и изборни интереси, създават съюзи със сили извън Европа, манипулират медиите и се намесват в икономиките на нашите демокрации, ние сме решение да предприемем кон- кретни действия, за да гарантираме нашата автономност и колективна сигурност в парт- ньорство с всички други демокрации в света.

Амбицията ни е да превърнем Европа в сим- вол на високи постижения и иновации, като се съсредоточим върху благосъстоянието на нашите съграждани и изградим светло бъдеще за следващите поколения.

Разбира се, здравеопазването е съществена част от нашия проект. Ето защо нашето движе- ние признава първостепенното значение на автономността в здравеопазването и предлага укрепване на европейския капацитет за действие и преместване на производството на ле- карства и медицинско оборудване в рамките на Съюза.

Чрез осигуряване на цялостно покритие на веригата за създаване на стойност на страте- гическите продукти, тази мярка ще укрепи способността ни да отговорим на здравните нужди на нашите граждани, като същевременно намалим зависимостта си от външни из- точници. По този начин ще се гарантира адекватна наличност на лекарства и медицинско оборудване, което ще повиши устойчивостта ни в случай на здравни кризи. В същото вре- ме, като използваме нови общи стандарти и споделяме данни с лекари и здравни специа- листи, ще можем да се възползваме от технологичния напредък в услуга на гражданите, като същевременно развиваме големи европейски изследователски центрове.

Искаме да дадем на нашите млади хора възможност да успеят и да постигнат своя потен- циал, без да бъдат възпрепятствани от социални, икономически или географски пречки. Това ще изисква конкретна и ефективна политика за младежта за Европейския съюз, спо- собна да осигури необходимите инструменти.

Няколко месеца преди този решителен вот, европейските избори, сме в състояние да ка- жем високо и ясно, че искаме Европа, в която дебатите принадлежат на гражданите. Ние отстояваме и винаги енергично ще отстояваме един истински проект за хуманистично ев- ропейското общество.

Европа е мултипликатор на възможности, права и защита за нашите народи, особено за най-уязвимите. Затова е дошло времето да задвижим нова политическа динамика и да преоткрием себе си. За да изградим по-добро и по-устойчиво бъдеще, ние предлагаме иновативни решения за продължаване на европейската трансформация, започнала през 2019 г., и справяне с не- достатъците, които биха могли да променят нашите основи.

Сигурни сме, че проевропейските цен- тристки сили все повече ще се превръщат в двигател на европейското възстановяване. Призоваваме всички европейци да се при- съединят към нас в това общо търсене на силна и обединена Европа. Заедно можем да формираме едно по-до- бро бъдеще, в което ценностите на свобо- дата, демокрацията, равенството и соли- дарността ще бъдат напълно реализирани. Светът се променя. Границите се разкла- щат. Страните са притиснати, появяват се разцепления. Подобно на тектонични пло- чи, оформят се точки на триене. Но като обединим усилията си, можем да преот- крием една по-силна, по-демократична и по-прогресивна Европа, готова да посрещне предизвикателствата на 21-ви век.

Глобалните предизвикателства са огромни и няма да позволим омразата да замъгли визията ни. И затова, със свито сърце, гово- рим за „израелски 11 септември“. Това, което се случи в Израел на 7 октомври 2023 г., не е ужасен акт на война или про- ява на териториални или националистиче- ски претенции. Не, това е чиста омраза към едно отвратително чудовище, избухнало от Ивицата Газа. Неговото име: Хамас. Някои търсят думи да опишат неописуемо- то, но мълчанието, както знаем в Европей- ската демократическа партия, винаги е на страната на най-лошото. Скрива истината, замъглява реалността. В действителност няма да има траен мир, ако няма признаване на законното право на палестинския народ на територия и дър- жава. Освен това няма да има траен мир, ако палестинският народ и палестинската власт не признаят държавата Израел и ней- ната сигурност.

Мирът е уникалната връзка между хората. Мирът е незаменимата връзка, за да можем всички заедно да се изправим пред глобал- ните предизвикателства. Ще продължим да се борим неуморно за мир. Това е нашият ангажимент, това е на- шият дълг към човечеството. Предизвикателствата са пред нас. Европейските демократи ще се справят с тези предизвикателства.

bg_BGБългарски