KOHEZIJA IN PRAVIČNOST

Evropska unija mora ukrepati hitreje in učinkoviteje

blue and yellow stars flag on pole

Zavezujemo se, da se bomo v celoti zavzemali za spodbujanje enakosti spolov z zagotovitvijo enakega dostopa do izobraževanja in zaposlitvenih možnosti za vsakogar v ključnih sektorjih. Z vlaganji v razvoj spretnosti in strokovnih znanj za vse bomo spodbudili inovacije in okrepili konkurenčnost.

Tako bomo spodbujali dobro počutje, zdravje in varnost družin in njihovih članov v naši družbi s spreminjajočo se demografsko strukturo.

Medgeneracijsko sodelovanje sodi prav tako med eno izmed naših prednostnih nalog, zlasti v odnosu do mladih in starejših.

Zavezujemo se, da bomo ustvarili uravnoteženo in odporno družbo, v kateri se bo lahko vsak posameznik, ne glede na svojo starost, soočal z izzivi prihodnosti. Trdno smo prepričani, da je zagotavljanje vseh potrebnih sredstev in priložnosti ključ do skupne blaginje.

Da bi dosegli ta cilj, bomo izvajali politike, ki spodbujajo vlaganje v mlade. Menimo, da so ti temelj naše prihodnosti, zato bomo podpirali njihovo pridobivanje veščin, mobilnost in dostop do kakovostnih delovnih praks.

Z vlaganjem v usposabljanje in razvoj mladih bomo oblikovali dinamično in sposobno generacijo, ki bo pripravljena dejavno prispevati k blaginji in trajnosti naše družbe.

Istočasno bomo za starostnike pripravili politike in pobude, katerih cilj je zagotoviti njihovo dobro počutje, aktivno udeležbo v družbi in dostop do nadaljnjih priložnosti. Z zagotavljanjem enakega dostopa do kakovostnega usposabljanja bomo vsem posameznikom tako dali možnost, da razvijejo svoj potencial in v najvišji meri prispevajo h gospodarstvu in družbi.

Prav tako želimo ustvariti evropski observatorij talentov, katerega cilj bo spodbujati sodelovanje med državami članicami z namenom prepoznavanja najboljših praks na področju izobrazbe, usposabljanja in razvijanja veščin. Prepričani smo, da bomo s spodbujanjem inovacij v izobraževanju zagotovili, da bo imela naša celina vodilno vlogo na področju izobraževanja in usposabljanja.

Iskreno verjamemo v Evropo, ki slavi raznolikost. To je sila, ki bi jo po našem mnenju morali ceniti. Okrepitev države blaginje in sistemov socialnega varstva, da jim omogočimo, da se lahko odzivajo na tekoče demografske, digitalne in ekološke prehode, bo vedno v središču naših prizadevanj. V Evropski Uniji prihodnosti bodo mesta namenjala osredno vlogo posameznikom. Ustvarili bomo mesta, ki bodo zagotavljala popoln dostop, tj. dostop brez ovir za ljudi z omejeno mobilnostjo. Družine bodo priznane in spoštovane po vsej Evropi, državna zakonodaja pa bo zagotavljala enakost in dostojanstvo za vsakogar.

Pri spodbujanju enakosti in spoštovanja vseh bomo imeli vodilno vlogo in prizadevali si bomo za vse večjo usklajenost naših evropskih standardov v celotni Uniji, ki že zdaj veljajo za najbolj napredne na svetu.

PREDNOSTNIH NALOG

BOJ ZA ENAKOST SPOLOV

 • Zagotoviti enako plačilo žensk in moških.
 • Obravnavati enakost kot dejavnik konkurenčnosti, ki omogoča vključevanje vseh razpoložljivih talentov v proizvodni sistem.
 • Boriti se proti nadlegovanju na delovnem mestu ter dosledno in neprestano spodbujati enakost spolov v vseh vidikih življenja.
 • Zagotavljati spolne in reproduktivne pravice v celotni Evropski uniji.
 • Odpravljati vse oblike nasilja v odnosu do žensk in otrok ter nasilje, ki temelji na spolu.

   

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE

 • Razširiti obseg evropskega pravnega varstva za diskriminacijo, ki temelji na starosti in presega dobo zaposlitve.
 • Omogočiti starostnikom prejemanje dolgotrajne zdravniške oskrbe ter okrepiti njihovo avtonomijo, vključevanje in vlogo v družbi.
 • Zagotoviti udeležbo starostnikov na vseh področjih s spodbujanjem evropske strategije za dejavno staranje.
 • Omogočiti popoln, dosegljiv in enak dostop do javnih storitev, kot so javni promet in nastanitve.
 • Olajšati prehodna obdobja med učenjem, delom, skrbjo za družino ter obdobji brezposelnosti in upokojitve, ki lahko potekajo pri različnih starostih.
 • Spodbujati človekove pravice v okviru Združenih narodov skozi celo življenje.

   

KAKOVOSTNA IZOBRAZBA

 • Ustanoviti evropski observatorij talentov.
 • Omogočiti izvoz pravic iz socialnega varstva z namenom spodbujanja mobilnosti.
 • Prizadevati si za ustrezne minimalne plače.
 • Zaščititi varnost na delovnem mestu ter zagotoviti zdravstveno, fizično in duševno varnost.

   

ENAKOST ZA VSE

 • Boriti se proti revščini, oblikovati ciljne podporne programe ter zlasti obravnavati vprašanje revščine otrok.
 • Posvetiti se vprašanju dostojnih in cenovno dostopnih stanovanj ter pri tem izkoreniniti »brezdomstvo«.
 • Ponuditi podporo gospodinjstvom in podjetjem, ki se soočajo z energetsko revščino, ter zagotoviti pomoč pri prenovi stavb.
 • Zagotoviti enake pravice invalidom in olajšati njihovo prosto gibanje ter uvesti evropsko invalidsko kartico


NOV TRG DELA

 • Zaščiti delavce z nestandardno obliko zaposlitve in jim zagotoviti socialno varstvo ne glede na njihov zaposlitveni status.
 • Priznati pravico do odklopa in urediti dejavnost dela na daljavo.
 • Spodbujati ponovno ovrednotenje dela delavcev v prvi liniji in natančneje opredeliti ključne sektorje gospodarstva.
sl_SISlovenščina