ZELENO IN MODRO VODSTVO

Evropska unija mora ukrepati hitreje in učinkoviteje

green and brown leaf plant

Evropska demokratska stranka PREDNOSTNIH NALOG

Za učinkovit boj proti klimatskim spremembam se bo naše gibanje posluževalo pragmatičnega pristopa, ki namesto ideologij temelji na dejanskih podatkih, obenem pa bomo poskrbeli, da financiranje ukrepov ne bo predstavljalo bremena za davkoplačevalce.

Ena izmed naših prednostnih nalog je zmanjšati energetsko odvisnost EU z razvojem lastne proizvodnje energije in ob spoštovanju tehnološke nevtralnosti.

Spodbujali bomo uporabo obnovljivih virov energij in jedrske energije v skladu z nacionalnimi odločitvami, pri čemer priznavamo njihovo ključno vlogo pri zmanjševanju emisij CO2. Z izkoriščanjem vseh razpoložljivih možnosti bomo zagotovili učinkovit in trajnosten energetski prehod. Solidarnost, stabilnost, trajnost in suverenost bodo temelj našega delovanja.

Nameravamo ustvariti novo proaktivno dinamiko, ki bo usklajevala področje ekologije z gospodarstvom. V skladu s tem bomo sprejeli globalno perspektivo in obenem delovali na lokalni ravni.

Naše delovanje bo zasledovalo dva glavna cilja: prvič, jasno opredeljeno strategijo za smotrno upravljanje naših virov, začenši z dragocenimi viri, kot so voda in oceani. Drugič, uvedli bomo ambiciozne politike razogljičenja, kar predstavlja našo zavezanost energetskemu prehodu.

Dejavno bomo podpirali regionalne organe in spodbujali obsežno zagotavljanje lastnih virov energije. S tem ne bomo zgolj zmanjšali naše odvisnosti od fosilnih goriv, temveč bomo tudi znatno zmanjšali emisije toplogrednih plinov.

Prizadevali si bomo spodbujati proizvodnjo energije na gosto poseljenih stanovanjskih območjih, ki je pridobljena v okviru energetskih zadrug, s poudarkom na energetski pravičnosti in ob spodbujanju sprejemanja rešitev za koriščenje obnovljivih virov energije.

Na podoben način bomo naša mesta preoblikovali v prostore, ki so bolj prijetni za bivanje, saj bomo dajali prednost mehkim oblikam mobilnosti in olajšali prehod v krožno gospodarstvo. Dejavno bomo spodbujali tudi ločevanje odpadkov in popravila izdelkov. Z okrepitvijo regijskega sodelovanja in s spodbujanjem državljanskega sodelovanja bomo uporabljali nove tehnologije za pospeševanje demokracije ob slavljenju raznolikosti in spodbujanjem vključenosti. S tega vidika si prizadevamo za pozitivno okoljsko, kot tudi družbeno preobrazbo. Prav tako bomo podpirali raziskave in razvoj inovativnih energetskih tehnologij, kot sta osmotska energija ali fuzijska energija. Okrepljeno sodelovanje med državami članicami EU na področju energije sodi med pomembne predloge in je po našem mnenju ključnega pomena za zagotavljanje energetske varnosti na celotni celini.

V celoti bomo podpirali izboljšanje medsebojnega povezovanja med nacionalnimi energetskimi omrežji, ki spodbujajo souporabo virov, povečujejo prožnost in spodbujajo solidarnost v primeru motenj v oskrbi z energijo.

PREHOD

 • Preprečiti, da bi plačevanje dajatev pristalo na plečih državljanov in malih podjetij.

 • Pospešiti obnovo stavb (izolacija, toplotne črpalke, pametna razsvetljava itd.).

 • Pospešiti razvoj obnovljivih virov energij in jedrske energije (glavni vir električne energije v Evropi, ki ne proizvaja emisij CO2).

 • Vlagati v inovativne energetske tehnologije, kot sta osmotska energija ali fuzijska energija (zlasti projekt ITER).

NOVE ENERGIJE

 • Izboljšati medsebojne povezave in sodelovanje med nacionalnimi energetskimi omrežji z namenom krepitve energetske varnosti.

 • Okrepiti vlogo najbolj oddaljenih regij kot laboratorijev za energetske inovacije z izkoriščanjem njihove velikosti, značilnosti in potrebe po doseganju energetske odpornosti s pomočjo samooskrbe.

 • Spodbujati spodbude po principu soudeležbe pri proizvodnji energije, pridobljene v okviru energetskih zadrug, zlasti na gosto poseljenih stanovanjskih območjih.

 • Vključevati lokalne skupnosti pri uresničevanju energetskega prehoda.

PODNEBJE IN OKOLJE

 • Spodbujati novo evropsko pomorsko zavezništvo preko namenskih skladov in tehnoloških rešitev za ta namen.

 • Okrepiti evropsko pomorsko diplomacijo na podlagi prispevkov vrha za oceane, ki je potekal v Brestu leta 2022.

 • Vključiti podnacionalne uprave v mednarodne pogodbe o podnebju in biotski raznovrstnosti, da se zagotovi njihovo učinkovito izvajanje.

 • Osredotočati se na krožno gospodarstvo s pomočjo ukrepov, kot je ločevanje odpadkov.

 • Zmanjšati porabo vode z izboljšanjem in obnovo infrastrukture.

INFRASTRUKTURA

 • Razširiti in izboljšati omrežja javnega prevoza ter zagotoviti, da javni prevoz postane najprimernejša možnost.

 • Ponuditi podporo regionalnim in lokalnim organom, da postanejo privlačnejši za podjetja.

sl_SISlovenščina