ΙΣΌΤΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ

shallow focus photography of purple flowers

Αναγνωρίζουμε τη σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ευρωπαϊκή οικονομία και το κίνημά μας προφανώς θέλει να τις στηρίξει στην ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Επίσης, θα θέσουμε σε εφαρμογή πολιτικές για την ενθάρρυνση της και- νοτομίας, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Πρέπει να υποστηρίξουμε τις ΜΜΕ με ευκαιρίες χρηματοδότησης, με σκοπό την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την προώ- θηση της καινοτομίας, ώστε να ενισχυθούν και οι τοπικές και περι- φερειακές οικονομίες.

Η προστασία των εργαζομένων και η οικονομική σταθερότητα αποτελούν, επίσης, προτεραιότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται η εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τη διευ- κόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων και μια πιο ευέλικτη αγορά εργασίας.

Θέλουμε, επίσης, να αναδείξουμε τη διαφοροποίηση των αλυσί- δων παραγωγής, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την ψηφιοποί- ηση της οικονομίας και μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Θα ενθαρρύνουμε την υπεύθυνη φορολογική πολιτική, υποστη- ρίζοντας, παράλληλα, τις επενδύσεις σε βασικούς τομείς, τη δημι- ουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την οικοδόμηση μιας μα- κροπρόθεσμα βιώσιμης οικονομίας.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΕΝΘΆΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΝΆΡΕΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ

  • Εφαρμογή πολιτικών που ενθαρρύνουν την καινο- τομία,
  • βελτιώνουν τις αγορές πώλησης, απλοποιούν τις δι- οικητικές διαδικασίες, υποστηρίζουν τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και έργα για τις ΜΜΕ
  • και προωθούν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
  • Υποστήριξη της διαφοροποίησης των αλυσίδων πα- ραγωγής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  • Ενθάρρυνση βιώσιμων και δίκαιων επιχειρηματικών πρακτικών.

 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΣ ΚΑΙ ΒΙΏΣΙΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΌΣ ΤΟΜΈΑΣ

  • Στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν την καρδιά της ευρωπαϊκής οικο- νομίας.
  • Παροχή ευκαιριών χρηματοδότησης με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση της καινο- τομίας.
  • Ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών οικονομι- ών με τη στήριξη των περιφερειακών τραπεζών.
  • Αποφυγή μονοπωλιακών δομών στον τραπεζικό το- μέα.
elΕλληνικά