ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΊΑΣ

boy sitting on the swing

Είμαστε πεπεισμένοι ότι κάθε νέος θα πρέ- πει να έχει τα μέσα να επιτύχει και να αξι- οποιήσει τις δυνατότητές του χωρίς να πα- ρεμποδίζεται από κοινωνικά, οικονομικά ή γεωγραφικά εμπόδια. Ως εκ τούτου, είμαστε αποφασισμένοι να προτείνουμε μια συγκε- κριμένη και αποτελεσματική πολιτική για τη νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα τους παρέχει μια σταθερή βάση, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, τη δημιουργία επι- χειρήσεων, τη στέγαση και τις άδειες οδήγη- σης.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι νέοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, η οποία να είναι ανοικτή προς τον κόσμο, να ανταγωνίζεται τα μεγαλύτερα αμερικανικά και ασιατικά πανεπιστήμια και να τους προετοιμάζει για την απασχόληση στην αγορά εργασίας. Θα δεσμευτούμε να προσφέρουμε στους νέους μια ευρωπαϊκή αγωγή του πολίτη, με την οποία θα μπορούν να αισθάνονται πλήρως ευρωπαίοι πολίτες και να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδι- κασία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι νέοι πρέπει να εισακούγονται στη δημοκρατική διαδικασία και να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα οράματα και τις ιδέες τους.

Τέλος, πιστεύουμε ότι η κινητικότητα των νέων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέ- ρος όλων των προγραμμάτων σπουδών, από τη δευτεροβάθμια έως την τριτοβάθ- μια εκπαίδευση, και ότι τα διπλώματα και τα προσόντα τους πρέπει να χαίρουν αυτόμα- της αναγνώρισης.

Επιπλέον, εκφράζοντας ανησυχία για την ψυχική υγεία των νέων, ιδίως λόγω της πανταχού παρουσίας των μέσων κοινω- νικής δικτύωσης, το κίνημά μας σχεδιάζει να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία τους. Έτσι, προκειμένου αυτά τα υγιή πνεύματα να διατηρηθούν και να ανα- πτυχθούν, προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα «StartEU», το οποίο θα τους παρέχει τα οικονομικά και υλικοτεχνικά μέσα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων τους.

Θεωρούμε, επίσης, ότι η συμμετοχή στα κοι- νά είναι σημαντική για τους νέους και για τον λόγο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας πολιτών, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να συμβάλουν σε έργα δημόσιου ενδιαφέροντος σε διάφο- ρες ευρωπαϊκές χώρες και θα ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη.

Τέλος, με σκοπό να ενισχύσουμε την αίσθη- ση του ανήκειν τους στην Ευρώπη και να προωθήσουμε την αμοιβαία κατανόηση, θα προσφέρουμε στους νέους τη δυνατότητα για ευκολότερα ταξίδια με τρένο στην Ευρώ- πη, γενικότερη κινητικότητα και πρόσβαση σε πολιτιστικές προσφορές.

Φυσικά, το κίνημά μας θα συνεχίσει να κα- θιστά πιο προσιτή και να διευρύνει την πρό- σβαση των νέων σε πρακτική άσκηση και ευκαιρίες απασχόλησης εντός των ευρωπα- ϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΚΑΤΆΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΜΈΣΩΝ

 • Έμφαση στην πρόληψη της προστασίας της ψυχικής υγείας των νέων, ιδίως όσον αφο- ρά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Καθορισμός μιας νόμιμης ψηφιακής ηλικίας και δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης για την ψυχική υγεία, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία απόκριση.
 • Καθιέρωση αυτόματου γονικού ελέγχου για την προστασία των νέων από ακατάλληλο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.


ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΊΑ

 • Δημιουργία ενός προγράμματος «StartEU» για να δίνεται στους νέους ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή.
 • Παροχή των οικονομικών και υλικοτεχνικών μέσων για τη διεξαγωγή των μελετών τους, τη δημιουργία επιχειρήσεων ή την αναζήτηση κατοικίας.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ

 • Παροχή της δυνατότητας στους νέους να αποκτήσουν εμπειρία και να αναπτύξουν δεξι- ότητες, συμβάλλοντας, παράλληλα, σε έργα που ωφελούν την κοινωνία.
 • Ενθάρρυνση του ευρωπαϊκού εθελοντισμού, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγ- γύης, το οποίο ενθαρρύνει τις ανταλλαγές και προωθεί το κοινωνικό μοντέλο και τις αξίες της Ένωσης.


ΤΑΞΊΔΙΑ ΜΕ ΤΡΈΝΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

 • Παροχή υποστήριξης στους νέους, προκειμένου να ανακαλύψουν άλλους πολιτισμούς και να συνδεθούν με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν στην Ευρώπη και προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης

ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ

 • Παροχή ευκαιρίας στους νέους να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες σε ένα διεθνές περιβάλλον και να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΕΕ.
 • Απαγόρευση της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και διασφάλιση ποιοτικών θέσεων πρακτικής άσκησης για τους νέους, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα από μειονεκτικά περιβάλλοντα.
 • Εξέταση του ενδεχομένου άρσης του φόρου εισοδήματος για εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.
elΕλληνικά