ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΠΛΟΎΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΊΑ

children standing on bridge

Αντιμέτωποι με την άνοδο του εξτρεμισμού και τον πολιτισμικό απομονωτισμό, φαινόμε- να που απειλούν την κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επενδύσουμε στην προώθηση της πολιτιστικής και καλλιτεχνι- κής πολυμορφίας, θα στηρίξουμε τους Ευ- ρωπαίους καλλιτέχνες, θα διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και θα ενθαρρύνουμε τα ταλέντα.

Η πολυγλωσσία θα βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου μας (*). Θα εργαστούμε με αποφα- σιστικότητα για να εξασφαλίσουμε την οι- κονομική υποστήριξη αυτής της πρωτοβου- λίας. Θα προωθήσουμε την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία για να διασφαλίσου- με μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό θα απαιτεί την υποστήριξη των μειονοτικών γλωσσών και την τόνωση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής συνεργασίας μεταξύ των εθνών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και, παρόλο που σήμερα ο προϋπολογισμός που αφιερώνεται στον πολιτισμό αντιπρο- σωπεύει μόνο το 0,2% του ευρωπαϊκού προ- ϋπολογισμού, φιλοδοξούμε να δεκαπλασιά- σουμε αυτόν τον αριθμό.

Επιπλέον, θα δημιουργήσουμε ένα ευρω- παϊκό καθεστώς για τους καλλιτέχνες με το οποίο θα έχουν εγγυημένη αναγνώριση, κι- νητικότητα και πρόσβαση στα κοινωνικά δι- καιώματα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια ευ- ρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία των στρατηγικών πολιτιστικών αγαθών μπορεί να διαφυλάξει την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης για τις μελλοντικές γενιές.

Θα δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό πολι- τιστικό διαβατήριο, ώστε να δώσουμε σε όλους τους νέους Ευρωπαίους πρόσβαση σε δωρεάν ή με έκπτωση πολιτιστικά αγαθά σε όλη την Ευρώπη. Αναπτύσσοντας μια στρα- τηγική για την προστασία και την ενίσχυση της περιφερειακής κληρονομιάς, σκοπεύου- με να διατηρήσουμε τις τοπικές παραδόσεις και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή.

Τέλος, θα αναπτύξουμε μια δυναμική στρα- τηγική υπέρ των ευρωπαϊκών βιντεοπαιχνι- διών και θα εδραιώσουμε την αναγνώρι- ση της πρακτικής του αθλητισμού τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερασιτεχνικό επί- πεδο. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να καλ- λιεργεί και να τονώνει το ευρωπαϊκό ταλέντο, προωθώντας, παράλληλα, συλλογικές αξίες, όπως η συνοχή των ομάδων και η αθλητική δεοντολογία.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

 • Δεκαπλασιασμός του προϋπολογισμού που διατίθεται για τον πολιτισμό.

  • Κανονικοποίηση της πολυγλωσσίας στην επικοινωνία των ευρωπαϊ- κών θεσμικών οργάνων.

  • Διασφάλιση ότι το σύνολο του επίσημου ψηφιακού περιεχομένου πληροί μια κανονιστική υποχρέωση σεβασμού της πολυγλωσσίας.

  • Προώθηση συμφωνιών με μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, ούτως ώστε οι μηχανές αναζήτησης, οι αλγόριθμοι και τα προγράμματα περιήγησης να μην κάνουν διακρίσεις με βάση τη γλώσσα, όταν τα ερωτήματα προέρχονται από χρήστες που τα κάνουν σε μειονοτικές γλώσσες.

  • Προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας, ιδίως των περιφερειακών γλωσσών.

  • Υποστήριξη των μειονοτικών γλωσσών.

  • Συμπερίληψη στις επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος Δημιουργι- κή Ευρώπη και στις πρωτοβουλίες υπέρ της ψηφιοποίησης του σχε- δίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, της υποστήριξης για την ανά- πτυξη κάθε τύπου πλατφόρμας για την παραγωγή, την ομαδοποίηση και τη διάδοση περιεχομένου σε μειονοτικές ή περιφερειακές γλώσσες που συμβάλλουν στην ενίσχυση και ανάπτυξη μιας ψηφιακής ταυτό- τητας για αυτούς τους πολιτισμούς. Εξασφάλιση της παρουσίας τους σε μεγάλες πλατφόρμες περιεχομένου.

  • Εξασφάλιση επαρκών κονδυλίων για μεταφράσεις σε περιφερειακές γλώσσες στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη.

  • Δημιουργία ενός πλαισίου για ένα ευρωπαϊκό καθεστώς καλλιτεχνών και διασφάλιση της αναγνώρισης, της κινητικότητας και της πρόσβα- σής τους στα κοινωνικά δικαιώματα.

  • Διατήρηση της βιωσιμότητας του συνόλου των καλλιτεχνικών και πο- λιτιστικών εκφράσεων.

  • Προστασία των στρατηγικών πολιτιστικών κληρονομιών και στοιχεί- ων ενεργητικού μας.

  • Αποτροπή του ελέγχου των μεγάλων μη κρατικών φορέων όπως UNESCO ή Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

  • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας.

  • Υποβολή πρότασης για ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο και παροχή πρό- σβασης σε δωρεάν ή με έκπτωση πολιτιστικά αγαθά και θεάματα σε όλη την Ευρώπη.

  • Europeans.ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ

elΕλληνικά