ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

a yellow arrow is surrounded by red arrows

Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ισχυρό και θεμελιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των περιοχών. Μέσω της στρατηγικής περιφερειακών επενδύσεών μας, θέλουμε να ενισχύσουμε την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η δέσμευσή μας έχει ήδη αποτυπωθεί στη δημιουργία ενός δικτύου δημοκρατικών δημάρχων σε όλη την Ευρώπη. Και, μέσω του δικτύου «Σύμβουλοι της ΕΕ» που υποστηρίζει η ομάδα μας, Renew Europe, στο πλαίσιο της Επιτροπής των Περιφερειών, θα συνεχίσουμε να κινητοποιού- με τις προσπάθειές μας, ώστε να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες.

Για να επιταχύνουμε αυτή την πολιτική συνοχής, θα επικεντρωθούμε σε τρεις θεμελιώδεις στό- χους:

• Άρση των εμποδίων στη διασυνοριακή συνεργασία

• Γεφύρωση των χασμάτων μεταξύ περιοχών

• Προώθηση της αρμονικής οικονομικής ανάπτυξης

Είναι πραγματικότητα ότι 150 εκατομμύρια διασυνοριακοί πολίτες διαμένουν εντός των συ- νόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά εμπόδια σε καθημερινή βάση, τα οποία περιορίζουν την ικανότητά τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες ανάπτυ- ξης και συνεργασίας που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα υπερασπιστούμε το πρόγραμμα BRIDGE-EU («Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe»).

Σε αυτό το πλαίσιο, η προσέγγισή μας έγκειται στη στήριξη συγκεκριμένων περιφερειακών πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση του περι- βάλλοντός μας. Θα παρέχουμε στους τοπικούς εκλεγμένους αξιωματούχους τα μέσα για τη δημιουργία χώρων φιλικών προς τους πολίτες σε πόλεις και χωριά.

Η προσέγγισή μας θα πε- ριλαμβάνει, ενδεικτικά, την προώθηση της δημιουργίας πεζόδρομων, την αύξηση της κοινής χρήσης ποδηλάτων και την ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων που διασυνδέουν τις κοινότητες.

Θα είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας η επέκταση και η βελτίωση των δικτύων δημόσιων συγκοι- νωνιών σε αστικές, αγροτικές και ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες. Θα εργαστούμε για να βελτιώσουμε τις διατροπικές μεταφορές για να διευκολύνουμε τα διασυνοριακά ταξίδια. Μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών και καλά συνδεδεμένων υποδομών μεταφορών, θα απλοποι- ήσουμε τις μετακινήσεις των πολιτών και θα προωθήσουμε την οικονομική ολοκλήρωση. Η προσέγγιση αυτή θα διευκολύνει το εμπόριο, θα ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις και θα στηρί- ξει την ανάπτυξη του τουρισμού.

Δεσμευόμαστε, επίσης, να παράσχουμε στην Επιτροπή των Περιφερειών τους απαραίτητους πόρους για να εξελιχθεί από ένα απλό συμβουλευτικό όργανο σε έναν παράγοντα με ενεργό συμμετοχή, ικανό να αξιολογήσει τον εδαφικό αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις πε- ριφέρειες και να υποστηρίξει τους νομοθέτες της ΕΕ στην εφαρμογή της αρχής της «μη απει- λής της συνοχής». Επιπλέον, η δέσμευσή μας θα περιλαμβάνει την απλούστευση της διαδικασίας χρηματοδότη- σης της ΕΕ με τη μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να μπορούν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές να υλοποιούν ταχέως βιώσιμα έργα, όπως οι ψηφιακές υποδομές, οι δημόσιοι χώροι και οι πρωτοβουλίες οικονομικής ανάπτυξης.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ

  • Εφαρμογή του προγράμματος BRIDGE-EU («Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe») και προώθηση των μακροπεριφερειών.
  • Ενθάρρυνση της ανταλλαγής τοπικών ορθών πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ, παροχή συγκε- κριμένων τεκμηρίων στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και χρήση της τεχνη- τής νοημοσύνης για την ευκολότερη πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ.
  • Στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου των «Συμβούλων της ΕΕ» της Επιτροπής των Ευρω- παϊκών Περιφερειών, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της Ένωσης και των πολιτών της.

 

ΥΠΟΔΟΜΈΣ

  • Βελτίωση των διατροπικών μεταφορών για ευκολότερα διασυνοριακά ταξίδια και εισα- γωγή στην αναθεώρηση του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν της υποχρέωσης των κρατών να διενεργούν και να επανεξετάζουν τις μελέτες επιπτώσεων για το εμπόριο και τις σχέ- σεις στις διασυνοριακές περιοχές πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση για την επαναφο- ρά των ελέγχων.
  • Υπεράσπιση της αποστολής της πολιτικής για τη συνοχή για να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο με τον αναπροσανατολισμό των κονδυλίων για τη διαχείριση κρίσεων.
  • Διευκόλυνση της πρόσβασης των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη χρηματοδότη- ση της ΕΕ, μειώνοντας ή εξαλείφοντας, ενδεικτικά, την εθνική γραφειοκρατία στη διαδι- κασία χρηματοδότησης από την ΕΕ.

 

ΕΝΈΡΓΕΙ Α

  • Υποστήριξη των περιφερειακών αρχών με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ- γειας.
  • Ενίσχυση των συμμετοχικών πρωτοβουλιών για συνεργατική παραγωγή ενέργειας.

 

ΚΛΊΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

  • Αύξηση του αριθμού δρόμων χωρίς αυτοκίνητα και λήψη περαιτέρω μέτρων, ώστε να καταστούν οι πόλεις και τα χωριά πιο φιλικά προς τους ανθρώπους, όπως κοινή χρήση ποδηλάτων, περισσότερα πεζοδρόμια και λωρίδες ποδηλάτων και μείωση των ορίων τα- χύτητας.

 

ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ

  • Επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των περιφερειακών και τοπικών δημόσιων δι- οικήσεων, μέσω του οποίου θα καταστεί, επίσης, δυνατή η ύπαρξη δημόσιων υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές.
elΕλληνικά