Επιστολή του Προέδρου

Sandro Gozi

Θα θέλαμε να σας πούμε λίγα λόγια Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε σας παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία αυτής της Διακήρυξης, μιας πρότασης που αφορά την υγεία και είναι αφιερωμένη στην αείμνηστη συνάδελφό μας Véronique Trillet-Lenoir, διαπρεπούς ιατρού και ευυπόληπτης πολιτικής προσωπικότητας, η οποία απεβίωσε στις 9 Αυγούστου 2023.

Σκοπός μας ήταν η Διακήρυξη αυτή να έχει όσο το δυνατόν πιο ενημερωτικό χαρακτήρα, ούτως ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να εν- στερνιστεί τις ιδέες μας με βάση τα θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Γυρίζοντας τις σελίδες, θέλουμε ο αναγνώστης να μας γνωρίσει κα- λύτερα και να κατανοήσει τη φιλοσοφία μας. Πριν πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να εκ- φράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου προς όλους τους συναδέλφους, τις ομάδες εργασί- ας και τα μέλη μας για τη δέσμευσή τους και την αφοσίωσή τους σε αυτή μας την πρωτο- βουλία. Χωρίς την πολύτιμη συμβολή τους, αυτή η διαδικασία δεν θα ήταν εφικτή.

Πώς καταλήξαμε σε 300 προτάσεις προτεραι- ότητας;

01 - Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ,

στην οποία σκι- αγραφούνται οι αρχές και οι αξίες του κινή- ματός μας,

02 - ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ- ΤΗΤΑΣ

που περιγράφουν λεπτομερώς τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να ανα- ληφθούν.

As you can see, all the proposed actions (right-hand page) start with an action verb to instil the idea in the reader’s mind that we are on the move and have the will to move forward. 

Πώς καταλήξαμε σε 300 προτάσεις προτεραι- ότητας;

Μετά την ενδελεχή ανασκόπηση όλων των εργασιών, δημιουργήσαμε 4 κεφάλαια:

Ο αριθμός 300 μπορεί να φαίνεται αστρο- νομικός, έχουμε, ωστόσο, αναπτύξει μια αυ- στηρή διαδικασία για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, ώστε να δομήσουμε την ομιλία μας τον λόγο μας και να δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ομοιόμορ- φη φρασεολογία.

Κάθε ομάδα εργασίας, υπό την ηγεσία ενός ή περισσότερων εκλεγμένων αξιωματούχων, διεξήγαγε μια εις βάθος ανάλυση των προ- βλημάτων και των ευκαιριών που υπάρχουν στον τομέα της και διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυσή τους.

Σύγκλιση & Ενίσχυση

Παγκόσμια Αναγέννηση

ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ

Δυναμικές περιοχές

και διακρίναμε 20 κύρια θέματα:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΏΝΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΗΓΕΣΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑ

ΣΤΑΣΗ

450 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Με αυτές τις κατηγορίες, κατέστη δυνατό να ταξινομήσουμε όλες τις προτάσεις μας και να τις ομαδοποιήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια, τη σκοπιμότητα και τον αντίκτυπό τους. Εντοπίσαμε τις διπλότυπες και παρόμοι- ες προτάσεις και τις ομαδοποιήσαμε στα κα- ταλληλότερα θέματα. Στη συνέχεια, διενεργή- σαμε μια διαδικασία ιεράρχησης στο σύνολο των προτάσεων, με την οποία καταλήξαμε στις 300 προτάσεις.

elΕλληνικά