ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΊΑ

red and white love wall decor

Στο πλαίσιο των αυξανόμενων πολιτικών και οικονομικών πιέσεων, πιστεύουμε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ελεύθε- ρη και ανεξάρτητη πληροφόρηση. Η ελευθε- ρία του τύπου είναι απαραίτητη για κάθε δη- μοκρατική κοινωνία.

Για να εξασφαλίσουμε ένα πιο ισορροπημένο και δημοκρατικό περιβάλλον για τα μέσα ενη- μέρωσης, δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές των μέσων ενημέρωσης, να προστατεύουμε την πολυ- μορφία τους και να ενισχύουμε τη διαφάνειά τους σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Με την έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύ- ωσης και των διαδικτυακών μέσων ενημέρω- σης, θα ενισχύσουμε την αγωγή του πολίτη και τις δεξιότητες σχετικά με τα μέσα ενημέ- ρωσης, ώστε να τους βοηθήσουμε να αναπτύ- ξουν κριτική σκέψη.

Γνωρίζοντας ότι η ψηφιακή μετάβαση μπο- ρεί να οδηγήσει σε κατάχρηση και διακρίσεις, δεσμευόμαστε να προσαρμόσουμε τους κα- νονισμούς για την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων, την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και τη δι- ασφάλιση ίσης πρόσβασης στις ψηφιακές τε- χνολογίες για όλους.

Θέλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία των ευρωπαϊ- κών αξιών και των δημοκρατικών συστημάτων

ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΊΑΣ

  • Προστασία των δημοσιογράφων από κάθε μορφή εκφοβισμού ή βίας. Επιπλέον, καταγγελία και αντιμετώπιση της επισφάλειας στον τομέα, η οποία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες περιορι- σμού της ελευθερίας έκφρασης.
  • Ενθάρρυνση της πολυφωνίας και της ελευθερίας των μέσων ενη- μέρωσης, καθώς και υπεράσπιση του σεβασμού της ελευθερίας του τύπου, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία κάθε δημοκρατικής κοινωνίας.
  • Αποφυγή της υπέρμετρης συγκέντρωσης των μέσων μαζικής ενη- μέρωσης και των μονοπωλιακών πρακτικών, σύμφωνα με τον ευ- ρωπαϊκό νόμο για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.
  • Εγγύηση της πρόσβασης των πολιτών σε ελεύθερη και ανεξάρτητη πληροφόρηση. Προστασία της ανεξαρτησίας των δημόσιων υπη- ρεσιών μέσων ενημέρωσης.
  • Εφαρμογή του ενισχυμένου κώδικα πρακτικής για την παραπληρο- φόρηση, ο οποίος έχει υπογραφεί από ένα ευρύ φάσμα φορέων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΏΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΌ ΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΜΈΣΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ

  • Παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να κατανοήσουν τα ζητή- ματα που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης
  • και να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα.
  • Εκπαίδευση των συμπολιτών, ώστε να είναι σε θέση να διακρίνουν τα γεγονότα

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΎ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΚΟΎ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΤΎΠΟΥ

  • Ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης των ειδήσεων και της αυξημένης δημοσιογραφικής κάλυψης των ευρωπαϊκών θεμάτων.
  • Προώθηση των ευρωπαϊκών και διασυνοριακών μέσων ενημέρω- σης, όπως το ARTE.
elΕλληνικά