ΠΡΆΣΙΝΗ ΚΑΙ ΓΑΛΆΖΙΑ ΗΓΕΣΊΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τα- χύτερα και αποτελε- σματικότερα

green and brown leaf plant

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το κίνημά μας θα ακο- λουθήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση, καθο- δηγούμενη από συγκεκριμένα δεδομένα και όχι από ιδεολογίες. Ταυτόχρονα, θα διασφα- λίσουμε ότι το βάρος της χρηματοδότησης των δράσεων δεν θα επιβαρύνει τους φορο- λογουμένους.

Μία από τις προτεραιότητές μας είναι η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ με την ανάπτυξη της παραγωγής καθαρής ενέργειας, σεβόμενοι παράλληλα την τεχνο- λογική ουδετερότητα.

Θα ενθαρρύνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πυρηνικής ενέργειας σύμφωνα με τις εθνι- κές επιλογές, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στη μείωση των εκπομπών CO2. Αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες λύσεις, θα διασφαλίσουμε μια αποτελεσματική και βιώ- σιμη ενεργειακή μετάβαση.

Η δέσμευσή μας θα βασίζεται στους πυλώ- νες της αλληλεγγύης, της σταθερότητας, της βιωσιμότητας και της αυτάρκειας. Σκοπεύ- ουμε να σφυρηλατήσουμε μια νέα δυναμική που θα εναρμονίσει τους τομείς της οικολο- γίας και της οικονομίας.

Σε αυτό το πνεύμα, θα υιοθετήσουμε μια παγκόσμια προοπτική, ενεργώντας, παράλληλα, σε τοπικό επίπεδο. Η δράση μας θα ακολουθήσει δύο βασικούς άξονες: πρώτον, μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική για τη συνετή διαχείριση των πόρων μας, ξεκινώντας από τους πολύτιμους πόρους των υδάτων και των ωκεανών μας. Δεύτερον, θα αναπτύξουμε φιλόδοξες πολι- τικές απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπο- μπές, σηματοδοτώντας τη δέσμευσή μας για την ενεργειακή μετάβαση. Θα υποστηρίξουμε ενεργά τις περιφερειακές αρχές και θα προωθήσουμε τη μαζική ανά- πτυξη καθαρών πηγών ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα συμβάλουμε στη μεί- ωση της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύ- σιμα, αλλά και θα μειώσουμε σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Θα προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργατική παραγωγή ενέργειας σε ιδιαί- τερα πυκνοκατοικημένες περιοχές, προωθώ- ντας την ενεργειακή ισότητα και στηρίζοντας την υιοθέτηση ανανεώσιμων λύσεων.

Στο ίδιο πνεύμα, θα μετατρέψουμε τις πόλεις μας σε πιο φιλόξενους χώρους, εστιάζοντας σε τρόπους ήπιας κινητικότητας και διευκο- λύνοντας τη μετάβαση σε μια κυκλική οικο- νομία. Θα ενθαρρύνουμε, επίσης, ενεργά τη διαλογή των αποβλήτων και την επισκευή προϊόντων.

Ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία και προωθώντας τη συμμετοχή των πολιτών, θα αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες προ- κειμένου να τονώσουμε τη δημοκρατία, εξυ- μνώντας, παράλληλα, την ποικιλομορφία και προωθώντας την ένταξη. Με τον τρόπο αυτό, στοχεύουμε σε έναν θετικό μετασχηματισμό, τόσο σε επίπεδο περιβάλλοντος όσο και κοι- νωνίας.

Θα υποστηρίξουμε, επίσης, την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών τε- χνολογιών, όπως η ωσμωτική ενέργεια και η ενέργεια πυρηνικής σύντηξης. Μεταξύ των σημαντικών προτάσεων, θεωρούμε ότι η ενι- σχυμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών με- λών της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση της ενεργεια- κής ασφάλειας ολόκληρης της ηπείρου.

Θα υποστηρίξουμε πλήρως τη βελτίωση των διασυνδέσεων μεταξύ των εθνικών δικτύων ενέργειας, προωθώντας τον επιμερισμό των πόρων, ενισχύοντας την ευελιξία και ενθαρ- ρύνοντας την αλληλεγγύη σε περίπτωση δι- αταραχών του ενεργειακού εφοδιασμού.

ΜΕΤΆΒΑΣΗ

 • Αποτροπή της επιβάρυνσης των πολιτών και των μικρών επιχειρήσεων με τις πληρωμές για τη μετάβαση.

 • Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτηρίων (μόνωση, αντλίες θερμότητας, έξυπνος φωτισμός κ.λπ.).

 • Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πυρη- νικής ενέργειας (η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη που δεν πα- ράγει CO2).

 • Επένδυση σε καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες, όπως η ωσμωτική ενέργεια ή η ενέργεια πυρηνικής σύντηξης (συμπεριλαμβανομένου του έργου ITER).

ΝΈΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕ Σ

 • Βελτίωση των διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών δικτύων ενέργειας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

 • Εδραίωση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών ως εργαστηρίων ενεργειακής καινοτομίας με την αξιοποίηση του μεγέθους, των χαρακτηριστικών τους και της ανάγκης για επίτευξη ενεργειακής ανθεκτικότητας μέσω της αυτάρκειας.

 • Ενίσχυση συμμετοχικών πρωτοβουλιών για συνεργατική παραγωγή ενέργειας, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

 • Συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην ενεργειακή μετάβαση.

ΚΛΊΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

 • Προώθηση μιας νέας ευρωπαϊκής ναυτιλιακής συμμαχίας με ειδικά κεφάλαια και ad hoc τεχνολογικές λύσεις.

 • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής θαλάσσιας διπλωματίας βάσει της Διάσκεψης Κορυ- φής για τους Ωκεανούς που πραγματοποιήθηκε στη Βρέστη το 2022.

 • Συμμετοχή των υποεθνικών κυβερνήσεων στις διεθνείς Συνθήκες για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους.

 • Έμφαση στην κυκλική οικονομία μέσω μέτρων, όπως η διαλογή των αποβλή- των.

 • Μείωση της σπατάλης νερού με τη βελτίωση και την επισκευή των υποδομών.

ΥΠΟΔΟΜΈΣ

 • Επέκταση, βελτίωση και εδραίωση των δικτύων δημόσιων συγκοινωνιών ως προτιμώμενης επιλογής.

 • Παροχή συνδρομής στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές για τις επιχειρήσεις.

elΕλληνικά