ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩ Ν ΕΔΑΦΩΝ

macro photography of green leaf

Η οικολογική μετάβαση προσφέρει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία ανάπτυξης για τις υπερπόντιες περιοχές, οι οποίες είμαστε πε- πεισμένοι ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες να γίνουν κόμβοι καινοτομίας.

Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να αναπτυ- χθεί μια ισχυρή επιχειρηματική δυναμική, εν- θαρρύνοντας τη δημιουργία επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας τους τοπικούς επιχειρηματί- ες και προωθώντας την καινοτομία. Για παρά- δειγμα, στη Μαγιότ, όπου το ποσοστό ανερ- γίας φτάνει το 30%, ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, θα υλοποιήσουμε μια δυναμι- κή ενδογενούς ανάπτυξης και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να τονώσουμε την οικονομία.

Επιπλέον, θα στραφούμε στην τοπική παρα- γωγή, ώστε να αναπτύξουμε φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές. Οι υπερπό- ντιες περιοχές θα ενισχύσουν, έτσι, την επισι- τιστική τους ασφάλεια και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τις εισαγωγές.

Ο τουρισμός είναι, φυσικά, ένας σημαντικός τομέας για τις ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέ- ρειες. Θα στηρίξουμε την ανάπτυξή του, για ακόμα μια φορά, με καινοτόμες, βιώσιμες και ανθεκτικές επενδύσεις.

Είμαστε, φυσικά, αποφασισμένοι να στηρί- ξουμε την οικονομική ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιφερειών μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών ταμείων και προγραμμάτων και αντιμετωπίζοντας, πα- ράλληλα, τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε περιοχής.

Θέλουμε να ενισχύσουμε την οικονομία των υπερπόντιων περιοχών και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνουμε την απλού- στευση των διοικητικών διαδικασιών, την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των αρχών δι- αχείρισης και την προώθηση του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εμπλε- κόμενων φορέων. Επιπλέον, θα προτείνουμε μέτρα για να γίνει πραγματικότητα η ευρω- παϊκή ιθαγένεια, ενισχύοντας την εκπαίδευση και ενθαρρύνοντας την περιφερειακή ολο- κλήρωση.

Επειδή το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εί- ναι η νεολαία, θα κινητοποιήσουμε όλα τα δι- αθέσιμα μέσα για την προώθηση της κατάρ- τισης, της κινητικότητας και, ως εκ τούτου, της χειραφέτησης των ιδιαίτερα απόκεντρων περιφερειών. Με την εφαρμογή της ευρωπα- ϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφυγής εγκεφάλων, αυτή η νεολαία θα εί- ναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και να συμμετάσχει, έτσι, στην ανάπτυξη των υπερπόντιων εδαφών.

Φυσι- κά, για να προωθήσουμε τη συνδεσιμότητα και την ψηφιακή ανάπτυξη, θα υποστηρίξου- με την κατασκευή ενός δικτύου διαδικτύου υψηλής ταχύτητας. Τέλος, θα προτείνουμε λύσεις για τη δίκαιη εκπροσώπηση των ιδιαί- τερα απόκεντρων περιφερειών στην Επιτρο- πή των Περιφερειών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα και οι προβληματισμοί τους λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

 • Ανάπτυξη της επιχειρηματικής δυναμικής στα υπερπόντια εδάφη με την κινητοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων και προγραμμάτων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF+).
 • Επίτευξη επισιτιστικής αυτάρκειας και αυτονομίας.
 • Συμπερίληψη όλων των υπερπόντιων εδαφών σε ελεύθερες κοινωνικές ζώνες για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενθάρρυνση των προσλήψεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
 • Πλαισίωση των αερομεταφορών με συμφωνίες για τα ενδοκοινοτικά τέλη αερολιμένα για τους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς, προκειμένου να μειωθούν οι ναύλοι για τους καταναλωτές και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή εδαφική συνέχεια με άμεσες συνδέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Ανάδειξη και ανάπτυξη των μηχανισμών για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης για τους νεαρούς Ευρωπαίους σε συγκεκριμένους τομείς της τοπικής ανάπτυξης.
 • Εφαρμογή πιο ευέλικτων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων για τις υπερπόντιες περιοχές, ιδίως στους τομείς της γεωργίας, της εδαφικής συνέχειας και της ενεργειακής μετάβασης.
 • Ανάπτυξη του τουρισμού με καινοτόμες, βιώσιμες και ανθεκτικές επενδύσεις για τη στή- ριξη της βιώσιμης ανάπτυξης αυτού του στρατηγικού τομέα για τις υπερπόντιες περιοχές..

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ

 • Μετατροπή των υπερπόντιων περιοχών σε εργαστήρια για λύσεις για το κλίμα, βα- σιζόμενοι στην τεχνογνωσία τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την πλούσια βιοποικιλότητά τους και τους πόρους που υπάρχουν σε αυτά τα εδάφη.
 • Δημιουργία ενός Διαγνωστικού Ελέγχου Ενεργειακής Απόδοσης προσαρμοσμένου στις υπερπόντιες περιοχές και ανάπτυξη λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προ- σαρμοσμένων σε κάθε υπερπόντια περιοχή (ηλιακή, γεωθερμική, βιομάζα, παλιρροϊκή, αιολική κ.λπ.).
 • Προστασία των ερευνών σε διαφορετικά είδη εδάφους με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα είδη είναι ενδημικά και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα δημιουργήσουν τοπικό δη- μοσιονομικό αντίκτυπο, με τον οποίο θα υπάρξουν νέες επενδύσεις και θα δοθεί προ- τεραιότητα στην πρόσβαση των ευρωπαϊκών εργαστηρίων στα διπλώματα ευρεσιτε- χνίας τους.
 • Συμπερίληψη των υπερπόντιων περιοχών κατά την εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγ- γύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη χρηματοδότηση μέτρων για την πρόληψη κιν- δύνων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και την προώθηση της ανταλλαγής τε- χνογνωσίας μεταξύ των υπερπόντιων περιοχών και των περιφερειακών γειτόνων τους.
 • Ανάδειξη της αποστολής «Πόλεις της ΕΕ» για την προώθηση της συνεργασίας, μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της αδελφοποίησης, μεταξύ πόλεων σε υπερ- πόντιες περιοχές, με σκοπό την ανάπτυξη του δικτύου «Έξυπνες πόλεις» έως το 2033.
 • Προώθηση εκπαιδευτικών διαύλων σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες της Ευρωπα- ϊκής Ένωσης, οι οποίες προωθούν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία και τον αντίκτυπο των βιώσιμων επιλογών για την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.
 • GE-EU (Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe) programme and promote macro-regions.
 • Ενθάρρυνση της ανταλλαγής τοπικών ορθών πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ, παροχή συγκε- κριμένων τεκμηρίων στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και χρήση της τεχνη- τής νοημοσύνης για την ευκολότερη πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ.
 • Στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου των «Συμβούλων της ΕΕ» της Επιτροπής των Ευρω- παϊκών Περιφερειών, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της Ένωσης και των πολιτών της.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΝΔΥΛΊΩΝ

 • Διασφάλιση της πλήρους χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενίσχυση της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ των υπευθύνων έργων και των διαχειριστών κονδυλίων και απλούστευση των διαδικασιών για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά κονδύλια και προ- γράμματα, γεγονός που έως τώρα αποβαίνει εις βάρος της ορθής εφαρμογής τους.
 • Καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την κατάρτιση των αρμόδιων αξιωματού- χων στις αρχές διαχείρισης των υπερπόντιων περιοχών.
 • Δρομολόγηση προγραμμάτων αδελφοποίησης μεταξύ διοικήσεων, ιδίως των αξιωμα- τούχων εκείνων που είναι αρμόδιοι για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και ανάπτυξη της κινητι- κότητας των υπαλλήλων και των πολιτών, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα την ΕΕ.
 • Δρομολόγηση προγραμμάτων αδελφοποίησης για τη διοίκηση της ΕΕ, την ανάπτυξη πολιτικών και τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ.

 

ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΌ ΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΠΟΛΊΤΗ

 • Ανάπτυξη γραφείων διασύνδεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των Σπιτιών της Ευρώπης στα υπερπόντια εδάφη, με σκοπό να δημιουργηθούν σημεία ανταλλαγής και επαφής στις περιοχές αυτές.
 • Ανάπτυξη της αδελφοποίησης για την προώθηση της κινητικότητας, ώστε να γίνει καλύτερα γνωστή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Θέσπιση ευρωπαϊκού δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου. Ελεύθερη κυκλοφορία κε- φαλαίων, φυσικά με ασφαλιστικές δικλείδες, εγκαταστάσεις διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη

 

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

 • Διατήρηση του επιπέδου των επενδύσεων σε σχολικές υποδομές, κατασκευή και ανα- καίνιση σχολείων, με σκοπό να βελτιωθούν οι συνθήκες υποδοχής των μαθητών, να σταματήσουν οι μεταφορές σχολικών τάξεων πρώτου βαθμού και να γίνονται δεκτά όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας με την ενίσχυση του εξοπλισμού για την έμπρακτη εφαρμογή της φυσικής και αθλητικής αγωγής.
 • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης ποιοτικών παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών έργων για την υποστήριξη του Erasmus+.
 • Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Καραϊβικής για την προώθηση της Ευ- ρώπης στις Αντίλλες και τη Γαλλική Γουιάνα και την προάσπιση της ανάδειξης ενός κέντρου ερευνητικής αριστείας, ιδίως κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ιδίως των μαγκρόβιων δασών, και για την κα- ταπολέμηση του φύκους Sargassum.
 • Ανάπτυξη μιας πραγματικής γλωσσικής πολιτικής με την προώθηση της πολυγλωσσί- ας από το δημοτικό σχολείο και, σε υψηλότερες βαθμίδες, μέσω γλωσσικών ανταλλα- γών σε κάθε περιφερειακή περιοχή και προς την Ευρώπη

 

ΨΗΦΙΑΚΉ ΜΕΤΆΒΑΣΗ

 • Ανάπτυξη του δικτύου διαδικτύου πολύ υψηλής ταχύτητας, ανανέωση των υποβρυχί- ων καλωδίων και ανάπτυξη δορυφόρων.
 • Καθορισμός ενός σχεδίου δράσης για την προσφορά ενός ποιοτικού δικτύου για όλους, επιβάλλοντας μια μέγιστη τιμή προσφοράς.
elΕλληνικά