ΠΟΛΥΜΟΡΦΊΑ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τα- χύτερα και αποτελε- σματικότερα

Πιστεύουμε σε μια ενωμένη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη, όπου κάθε άτομο χαίρει σεβασμού και μπορεί να ζει ολοκληρωμένα και ελεύθερα. Ως εκ τούτου, θα υπερασπιστούμε σθεναρά τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώμα- τα, τα οποία έχουν τις ρίζες τους στον πλούσιο ευρωπαϊκό πολιτισμό μας. Με τον αγώνα μας, θα εξαλείψουμε όλα τα εμπόδια για μια κοινω- νία χωρίς αποκλεισμούς, αγκαλιάζοντας τη δι- εμφυλική, τη διαγενεακή και τη διακρατική ποι- κιλομορφία.

Θα υποστηρίξουμε ενεργά τη διαφορετικότητα και την ένταξη, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώ- ματα των μειονοτήτων και θα εργαστούμε για την έγκριση της οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων. Θα διασφαλίσουμε την ισότητα εξασφαλίζοντας τα ίδια δικαιώματα για όλες τις οικογένειες σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον, θα καταργήσουμε τα διαρθρωτικά εμπόδια σε ολόκληρη την ήπειρο, διασφαλίζο- ντας απρόσκοπτη πρόσβαση για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Για να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας για τα θεμελιώδη δικαιώματα, θα διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό και το προσωπικό του Οργανισμού Θεμελιωδών Δι- καιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεκτεί- νοντας τις εξουσίες και τα καθήκοντά του.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

  • Αναγνώριση και η προάσπιση των οικουμενικών ανθρωπίνων δι- καιωμάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού μας πο- λιτισμού και θα εργαστούμε για την εξάλειψη όλων των εμποδίων που αποτελούν τροχοπέδη στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς: διεμφυλική, διαγενεακή και διακρατική.

  • Προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης, προάσπιση του σεβασμού για τις μειονότητες και υποστήριξη της έγκρισης της ορι- ζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων, την οποία αναμένουμε από το 2008.

  • Διασφάλιση ότι οι οικογένειες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως στη χώρα καταγωγής τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

  • Προώθηση ενός φιλόδοξου σχεδίου για την άρση των διαρθρωτι- κών εμποδίων σε ολόκληρη την Ένωση και, ως εκ τούτου, για τη δι- ευκόλυνση της πρόσβασης για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα

  • Ενίσχυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπα- ϊκής Ένωσης διπλασιάζοντας τον προϋπολογισμό και το προσωπικό του και επεκτείνοντας τις εξουσίες και τα καθήκοντά του.
elΕλληνικά