RECHTVAARDIGE GROEI

Ondiepe focus fotografie van paarse bloemen

We erkennen het belang van de midden- en kleinbedrijven (mkb’s) in de Europese economie en onze beweging wil hen uiteraard onder-steunen in hun groei en ontwikkeling. Ook zullen we beleid invoe-ren om innovatie aan te moedigen, administratieve procedures te vereenvoudigen en de toegang tot financiering te vergemakkelijken.

De mkb’s moeten worden ondersteund door financieringsmogelijk-heden om economische groei te stimuleren en innovatie te bevor-deren, en lokale en regionale economieën zullen worden versterkt.

De bescherming van werknemers en economische stabiliteit zijn ook prioriteiten, waaronder harmonisatie van socialezekerheidsstel-sels om de mobiliteit van werknemers te vergemakkelijken, en een flexibelere arbeidsmarkt.

We willen ook de nadruk leggen op de diversificatie van productie-ketens, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de digitalisering van de economie en een echt verenigde Europese markt voor goe-deren en diensten.

We zullen een verantwoord belastingbeleid stimuleren en tege-lijkertijd investeringen in belangrijke sectoren, de schepping van hoogwaardige banen en het opbouwen van een duurzame econo-mie op de lange termijn ondersteunen.

PRIORITAIRE ACTIES

DE CIRCULAIRE EN ETHISCHE ECONOMIE STIMU-LERENE

  • Beleid implementeren dat innovatie aanmoedigt,
  • verkoopmarkten verbetert, administratieve proce-dures vereenvoudigt, deelname aan aanbestedin-gen en projecten voor de mkb’s ondersteunt en de toegang tot financiering bevordert.
  • Eerlijke en duurzame bedrijfspraktijken aanmoedigen.
  • De diversificatie van productieketens en maat-schappelijk verantwoord ondernemen ondersteu-nen.
  • Duurzame en eerlijke bedrijfspraktijken stimuleren. • Een echt verenigde Europese markt voor goederen en diensten creëren. • Zorgen voor werknemersbescherming en fiscale rechtvaardigheid.

 

VEERKRACHTIGE EN DUURZAME BANKSECTOR

  • De midden- en kleinbedrijven ondersteunen, die het hart van de Europese economie vormen.
  • Financieringsmogelijkheden bieden om economi-sche groei te stimuleren en innovatie te bevorderen.
  • Lokale en regionale economieën versterken door regionale banken te ondersteunen.
  • Monopolistische structuren vermijden in de bank-sector.
nl_NLNederlands