ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΈΣ ΡΟΈΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τα- χύτερα και αποτελε- σματικότερα

Ενώ αναγνωρίζουμε την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της μετανάστευσης επενδύοντας με σύνεση στις τοπικές οικονομίες, η δέσμευσή μας για την αποτελεσματική διασφάλιση των συνόρων μας παραμένει σταθερή προτεραιότητα.

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

Στο πλαίσιο μιας Ευρώπης που προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της αρνητι- κής δημογραφικής πορείας, υποστηρίζουμε μια στρατηγική και συντονισμένη προσέγγιση των πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης μεταξύ των κρατών μελών.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και αναγνωρίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της με- ταναστευτικής πρόκλησης μέσω συνετών επενδύσεων στις τοπικές οικονομίες, η δέσμευσή μας για την αποτελεσματική διασφάλιση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων μας παρα- μένει ακλόνητη προτεραιότητα.

Σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις εθνικές και ευρωπαϊκές δυνά- μεις, θα επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για την ενημερωμένη διαχείριση της οικονομικής μετανάστευσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη θέσπιση «ευρωπαϊκών ποσοστώσεων» που θα ρυθμίζουν τις οικονομικές ροές, διασφαλίζοντας, έτσι, την ομαλή άφιξη ατόμων στην ήπειρό μας.

Ταυτόχρονα, θα αναπτύξουμε μια ισχυρή στρατηγική για την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων, σώζοντας παράλληλα τις ζωές που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θά- λασσα.

Στο επίκεντρο του έργου μας βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα. Για κάθε μετανάστη, θα θέτουμε πάντα ως προτεραιότητα την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστι- κή ένταξη. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους ασυνόδευτους ανηλίκους και τους νέους που έφτασαν πρόσφατα στην ήπειρό μας. Για τον σκοπό αυτό, θα κινητοποιήσουμε τους απαραί- τητους πόρους για να υλοποιήσουμε έργα ένταξης που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή τους και τους καθοδηγούν προς μια επιτυχημένη μετάβαση στον επαγγελματικό κόσμο. Μέσω αυτών των βασικών αξιών, στοχεύουμε στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς απο- κλεισμούς που βασίζεται στην ασφάλεια και σέβεται βαθιά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ασπα- ζόμενοι τη δυναμική της μετανάστευσης, αξιοποιούμε τις ευκαιρίες να δημιουργήσουμε μια ισχυρή και ποικιλόμορφη Ευρώπη.

Μέσω αυτών των θεμελιωδών αξιών, στοχεύουμε στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης που θα εδράζεται στην ασφάλεια και θα σέβεται βαθιά τα

EΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΠΟΣΟΣΤΏΣΕΙ Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

EΞΆΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΤΎΩ Ν

EΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΆΠΤΥΞΗ IN SITU

  • Ανάπτυξη προγραμμάτων οικονομικών επενδύσεων στις χώρες προέλευ- σης των μεταναστών.

  • Τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

  • Διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρ- τιση και την απασχόληση.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ

  • Εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη και την κα- ταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

  • Παγιοποίηση των «ευρωπαϊκών ποσοστώσεων» για τη ρύθμιση των οικο- νομικών ροών και τη διασφάλιση της εύτακτης και επωφελούς μετανά- στευσης.

  • Επιτάχυνση της επεξεργασίας των αιτήσεων επιστροφής, για την ελά- φρυνση της επιβάρυνσης για τους μετανάστες και τις χώρες υποδοχής.

  • Δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών υποβοηθούμενης και εκούσιας επιστροφής, ώστε να μπορούν οι μετανάστες να επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ

  • Εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την ισχυρή κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ένταξη ενσωματώνοντας πόλεις και περιφέρειες συμπερι- λαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τη μεταναστευ- τική πολιτική και δημιουργώντας μηχανισμούς χρηματοδοτικής στήριξης για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η ένταξη και παρέχονται οι περισσότερες υπηρεσίες.

ΘΕΩ ΡΉΣΕΙ Σ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ

  • Χρήση των θεωρήσεων για την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης και της καλύτερης συνεργασίας με τη χώρα προέλευσης.

  • Προώθηση της συνεργασίας και της ανάπτυξης σχέσεων στον τομέα της μετανάστευσης.

elΕλληνικά