ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ

person sitting on stack of books while reading

Η ποιοτική εκπαίδευση για όλους βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας. Σχε- διάζουμε, επίσης, να αυξήσουμε σημαντικά τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ που προορίζεται για τους νέους σε μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, δεκαπλασιάζοντάς τη. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην καλλι- έργεια της αίσθησης του ανήκειν στην Ευρώ- πη και παράλληλα, βοηθά τους νέους να ανα- πτύξουν τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εμπλουτισμένες εμπειρίες και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Ως εκ τούτου, θα δεκαπλασιάσουμε τον προ- ϋπολογισμό που διατίθεται στο πρόγραμμα Erasmus+ για τους νέους σε μαθητεία ή επαγ- γελματική κατάρτιση, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και την ευρύτητα του πνεύματός τους.

Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η εκπροσώπηση των γυναικών κάθε ηλικίας στις επιστημο- νικές σπουδές και σταδιοδρομίες πρέπει να αυξηθεί. Θα αναπτύξουμε την εισαγωγή προ- γραμμάτων καθοδήγησης και ευαισθητοποί- ησης και θα δημιουργήσουμε πραγματικά επαγγελματικά δίκτυα.

Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζοντας τις απαιτήσεις της οικολογικής μετάβασης, θεωρούμε θεμε- λιώδες έργο την επένδυση στη δια βίου μά- θηση, την επανειδίκευση και τον επαγγελμα- τικό επαναπροσανατολισμό. Είναι σημαντικό να παρέχουμε τη βοήθειά μας σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σε ταχέως μετα- βαλλόμενους τομείς, όπως η αυτοκινητοβιο- μηχανία ή τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να επα- νειδικευτούν. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσω της στενής συ- νεργασίας με τους εργοδότες, τις οργανώσεις εργαζομένων και τις κυβερνήσεις.

Φυσικά, θα κάνουμε τα πάντα για να διασφα- λίσουμε την αναγνώριση των διπλωμάτων και προσόντων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να διευκολύνουμε την κινητι- κότητα των φοιτητών και των εργαζομένων.

Τέλος, θα αναπτύξουμε τη διασυνοριακή συ- νεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την κάλυψη των αναγκών σε εργατικό δυναμικό σε κρίσιμους τομείς (υγεία, τουρισμός, βιομηχανία κ.λπ.). Συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας και να διασφαλίσουμε ότι διαθέτου- με αρκετούς ειδικευμένους εργαζόμενους για να υποστηρίξουμε το μέλλον της Ευρώπης.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

  • Δεκαπλασιασμός των πόρων για το Erasmus+.

  • Ανάπτυξη στρατηγικής αριστείας και καινοτομίας για τις ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές συμμαχίες.
  • Αντιμετώπιση της διαφυγής εγκεφάλων.

  • Μετασχηματισμός ορισμένων επαγγελμάτων για την κάλυψη των απαιτήσεων της οικολογικής με- τάβασης.
  • Εισαγωγή κοινών ικανοτήτων για την εκπαίδευση όσον αφορά την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

  • Ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν στην Ευρώπη.

  • Δημιουργία μηχανισμού για την αναγνώριση των διπλωμάτων και των προσό- ντων που είναι κοινά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών και των εργαζομένων και ενθάρ- ρυνση της κυκλοφορίας δεξιοτήτων και ταλέντων σε ολόκληρη την ΕΕ.

  • Ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

  • Προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την επαγγελματική κατάρτιση που περιλαμβάνει τις αρχές της προβλεψιμότητας και της σύνδεσης με τους παραγωγικούς τομείς, προκειμένου να προετοιμαστούν οι εξειδικευμένοι εργα- ζόμενοι για τις νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την ψηφιακή και την κλιματική μετάβαση.
elΕλληνικά