ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τα- χύτερα και αποτελε- σματικότερα

Έχοντας να αντιμετωπίσουμε πιθανές προκλήσεις ή απειλές για την υγεία και παρόλο που οι Ευρωπαίοι πολίτες συνολικά έχουν αρκετά εύκολη πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα ιατρικών υπηρεσιών, θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία εντός της Ένω- σης. Το μέλλον δεν βρίσκεται στην ανεξαρτησία, αλλά στην ενότητα.

Αυτό το όραμα θα πρέπει να μεταφραστεί στον απρόσκοπτο συντονισμό των πολιτικών υγείας, στη συνεχή ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών και στη δημιουργία μηχανισμών πρόβλεψης και άμεσης αντίδρασης. Η πανδημία της COVID-19 ανέδειξε την κρίσιμη σημα- σία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την επιτυχή αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας κρίσης στον τομέα της υγείας.

Προτείνοντας τη στρατηγική μετεγκατάσταση της παραγωγής φαρμάκων και ιατρικού εξο- πλισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διασφαλίσουμε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδια- σμού βασικών προϊόντων, μειώνοντας, έτσι, την εξάρτησή μας από εξωτερικές πηγές.

Προωθώντας κοινές, συγκρίσιμες και διαλειτουργικές μετρήσεις, θα υλοποιήσουμε την απο- τελεσματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έπειτα, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τις επιδημίες σε πραγματικό χρόνο και να προ- σαρμόζουμε αναλόγως τις στρατηγικές μας για τη δημόσια υγεία.

Θέλουμε να ενισχύσουμε τα ευρωπαϊκά κέντρα πρόληψης και ελέγχου ασθενειών, ιδίως πα- ρέχοντάς τους τη νέα ικανότητα ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων (μαζικά δεδομένα). Θα θέ- λαμε να αφιερώσουμε αυτή τη θεματική στην αείμνηστη συνάδελφό μας Véronique Trillet- Lenoir, διαπρεπή ιατρό και ευυπόληπτη πολιτική προσωπικότητα.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, θα εξισορροπούμε πάντα την αναζήτηση για αποτελεσματι- κότητα με την αδιάκοπη επαγρύπνηση για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Με γνώμονα τα ύψιστα πρότυπα, θα προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

 • Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, εξοπλίζοντάς το με τη νέα ικανότητα επεξεργασίας αναλύσεων και ψηφιακών δεδομένων.

  Μετεγκατάσταση της παραγωγής φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού εντός της ΕΕ

  Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Υγείας για τον συντονισμό της ιατρικής και συ- μπεριφορικής έρευνας στα διάφορα κράτη μέλη. Η αποστολή του θα πρέπει, επίσης, να καλύπτει την έναρξη σχετικών δραστηριοτήτων με βάση τα κονδύλια της ΕΕ.

  Ενθάρρυνση των κρατών μελών να χρησιμοποιούν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού το- μέα στον τομέα της υγείας και να διευκολύνουν τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλ- ψη, ώστε να επιτρέπουν στους κατοίκους τους να έχουν πρόσβαση σε προγραμματισμέ- νη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, ιδίως μέσω της έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

  Αύξηση της χρηματοδότησης και της κατανομής των πόρων για τη στήριξη των υπηρεσι- ών, της έρευνας και των πρωτοβουλιών στον τομέα της ψυχικής υγείας.

  Προώθηση της χρήσης μαζικών δεδομένων στον τομέα της υγείας, με την προώθηση κοινών, συγκρίσιμων και διαλειτουργικών παραμέτρων.

  Εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

  Ενθάρρυνση υγιεινών συνηθειών μέσα από εκστρατείες και πρωτοβουλίες για τη δημό- σια υγεία.

  Προώθηση της ασθενοκεντρικής φροντίδας, δίνοντας έμφαση στη σημασία της συναί- νεσης κατόπιν ενημέρωσης, της από κοινού λήψης αποφάσεων και της αυτονομίας του ασθενούς.

  Ενθάρρυνση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης να συμπεριλαμβάνουν τους ασθε- νείς στα σχέδια θεραπείας τους.

  Διασφάλιση ότι τα άτομα έχουν πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες για την υγεία.

  Υποστήριξη της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

  Βελτίωση των εκβάσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας στα κράτη μέλη.

  Προτεραιότητα στην ψυχική υγεία όσον αφορά τον προγραμματισμό του προϋπολογι- σμού της ΕΕ και δίκαιη κατανομή των κονδυλίων.

  Εισαγωγή της πρόληψης στα σχολικά προγράμματα.

  Συνεργασία με επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ΜΚΟ και ομάδες συμφερόντων για την ενίσχυση της υποστήριξης.

elΕλληνικά