ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΉ ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ

ΒΙΏΣΙΜΗ ΓΕΩ ΡΓΊΑ ΚΑΙ ΥΠΕΎ ΘΥΝΗ ΑΛΙΕ ΊΑ

Προτεραιότητά μας είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της παραγωγής τροφίμων και της διατήρησης του φυσικού μας περιβάλλοντος, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτοί οι δύο στόχοι είναι αλληλένδετοι και ότι, εναρμονίζοντας τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων με τη διατήρηση της φύσης, μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις πιεστικές οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες.

Θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον γεωργικό μοντέλο, ικανό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα των αγροτών, των κατα- ναλωτών και των αγροτικών κοινοτήτων.

Για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό, υποστηρίζουμε σημαντικές επενδύσεις, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές, σε τομείς όπως η καινοτομία, η ψηφιοποίηση, η εκπαίδευση και η κατάρτι- ση. Θα διασφαλίσουμε ότι αυτές οι επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα, θα ευδοκιμή- σουν και θα εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους επαγγελματίες της γεωργίας και της αλιείας, καθώς και ένα μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Αλλά, προκειμένου να διατηρήσουμε και τον πολυτιμότερο πόρο, το νερό, θα ενισχύσουμε τις πολιτικές της Ένωσης θεσπίζοντας βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση. Θα προωθή- σουμε αποτελεσματικές γεωργικές πρακτικές όσον αφορά τη χρήση του νερού, τις επενδύ- σεις σε σύγχρονες αρδευτικές υποδομές και τη θέσπιση ρυθμιστικών μηχανισμών για την αποφυγή οποιασδήποτε σπατάλης ή εξάντλησης των υδάτινων πόρων. Αυτή η σωστή δια- χείριση των υδάτων θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη.

Δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε την ψηφιοποίηση και την καινοτομία ως πυλώνες της σύγ- χρονης, βιώσιμης γεωργίας. Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη προηγμένων γεωργικών τεχνο- λογιών, όπως η γεωργία ακριβείας, η χρήση αισθητήρων, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομπο- τική, φιλοδοξούμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα. Αυτή η προσέγγιση θα προωθήσει τη βελτιστοποίηση των πόρων και την εξέλιξη της παραγωγικότητας, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση των γε- ωργών στην αξιακή αλυσίδα.

Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους στην επισιτιστική ασφάλεια. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Κοινή Αλι- ευτική Πολιτική διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της βιωσιμότητας αυτού του τομέα. Τονίζοντας τις προσπάθειες διατήρησης που έχουν σημειωθεί κατά την τελευταία δε- καετία, θα επιμείνουμε στην ανάγκη αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσε- ων προστασίας του περιβάλλοντος και των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών του τομέα. Τέλος, βασικούς πυλώνες της προσέγγισής μας θα αποτελέσουν η ιχνηλασιμότητα, η διαφά- νεια και η εγγύηση της προέλευσης και των μεθόδων παραγωγής των τροφίμων. Δεσμευό- μαστε να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται με ακρίβεια για τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων, με σεβασμό προς το περιβάλλον και με καλή μεταχείριση των ζώων.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΝΕΡΌ

 • УΕνίσχυση των πολιτικών της ΕΕ για τα ύδατα για βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση.
 • Προώθηση γεωργικών πρακτικών αποδοτικών ως προς το νερό.
 • Επένδυση σε σύγχρονες αρδευτικές υποδομές.
 • Εφαρμογή ρυθμιστικών μηχανισμών για την πρόληψη της σπατάλης και της εξάντλησης του νερού.
 • Συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια.
 • Εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού για τη γεωργία.
 • Διατήρηση του περιβάλλοντος και της ποιότητας του νερού.


ΓΕΩ ΡΓΊΑ

 • Υποστήριξη προηγμένων γεωργικών τεχνολογιών, όπως η γεωργία ακριβείας, οι αισθη- τήρες, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική.
 • Βελτίωση της αποδοτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
 • Βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων μέσω της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας.
 • Δημιουργία νέων ευκαιριών για τους αγρότες και ενθάρρυνση της προσέλκυσης των νέων γενεών, θεωρώντας τις αγροτικές περιοχές ως στρατηγικό πλεονέκτημα και προω- θώντας την πρόσβαση στη γη για τους νέους αγρότες.
 • Ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αξιακή αλυσίδα.
 • Εξασφάλιση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων.
 • Συνεκτίμηση των τοπικών και περιφερειακών αναγκών.
 • Προστασία των εδαφών, των ζώων και της βιοποικιλότητας.
 • Μείωση της σπατάλης τροφίμων.
 • Υποστήριξη ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού και ανταγωνιστικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές.


ΑΛΙΕ ΊΑ

 • Προάσπιση της αυξημένης ψηφιοποίησης και ιχνηλασιμότητας των αλιευτικών προϊόντων
 • Προστασία της ποιότητας των προϊόντων
 • Εξασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού.
 • Ενίσχυση των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας με τρίτες χώρες
 • Υποστήριξη της εξωτερικής διάστασης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
 • Προώθηση της ηγετικής θέσης του ευρωπαϊκού στόλου στη βιωσιμότητα με τεχνική και οικονομική υποστήριξη για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την ψηφιοποί- ηση, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
 • Ευθυγράμμιση των στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές της Πράσινης Συμφωνίας με το Ταμείο Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.
 • Προσαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μέσω της περιφερειοποίησης και της συν- διαχείρισης.
 • Προτεραιότητα στην προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και των εναλλακτικών πηγών τροφίμων, όπως η καλλιέργεια φυκιών.
 • Εφαρμογή αυστηρών ελέγχων για την αποτροπή της εισαγωγής μη βιώσιμων θαλάσσι- ων τροφίμων.
 • Αναγνώριση της σημασίας των παράκτιων κοινοτήτων.
 • Προώθηση της διαφοροποίησης του εισοδήματος μέσω δραστηριοτήτων που είναι φι- λικές προς το περιβάλλον.
 • Προάσπιση του διορισμού ενός ειδικού Επιτρόπου για την Αλιεία, σύμφωνα με τη σημα- σία που αποδίδεται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική.
elΕλληνικά