ΕΥΡΏΠΗ, ΜΙΑ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΔΎΝΑΜΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τα- χύτερα και αποτελε- σματικότερα

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα Ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έχουμε τη βαθιά πεποίθηση ότι η ειρήνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε ευημερούντος πο- λιτισμού, στην Ουκρανία, στο Ισραήλ και πα- ντού στον κόσμο. Με αυτό κατά νου, θα εργαστούμε ακούραστα προκειμένου να καλλιεργήσουμε ειρηνικές σχέσεις, να προαγάγουμε τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων και να προωθήσουμε ένα πνεύμα ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, στην ήπειρό μας, είμαστε εμφανώς αποφασισμένοι να κα- ταπολεμήσουμε τη διαφθορά, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πολι- τική καταπίεση. Θα προωθήσουμε τη διεθνή δικαιοσύνη και ασφάλεια, ιδίως στις γειτονικές χώρες, καταπολεμώντας, παράλληλα, τις εξω- τερικές παρεμβάσεις. Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με τους εταί- ρους μας, οι οποίοι μοιράζονται ιδέες που βα- σίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και τις κοινές αξίες. Στόχος μας είναι να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της πολυμέ- ρειας και να προωθήσουμε τις αξίες μας στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. Θέλουμε να εδραιώσουμε τη θέση και την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο, προωθώντας τη στρατηγική της αυτονομία και έχοντας μία κοινή στάση. Θέλουμε μια ουσιαστική Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Η εσωτερική και εξω- τερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία από τις προτεραιότητές μας ενόψει των υβριδικών απειλών που αποτελούν ση- μαντική πρόκληση για την ασφάλεια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα προτείνουμε την ενίσχυση των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας και την εντατικοποίηση της δια- συνοριακής συνεργασίας. Θα υποστηρίξουμε συγκεκριμένες δράσεις όπως η δημιουργία ευ- ρωπαϊκών κοινών δυνάμεων επέμβασης και η αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού. Όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο (βλ. ενότητα για τις Μεταναστευτικές ροές), θέλουμε να εναρμονίσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να βελτιώσουμε την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεσμευόμαστε να καταπολεμήσουμε το λα- θρεμπόριο όπλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεταπολεμική περίοδο στην Ουκρανία. Πιστεύουμε σε έναν κόσμο όπου η ειρήνη δεν είναι μόνο ένα ιδανικό, αλλά μια πραγματι- κότητα για κάθε άτομο, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και αρμονικό μέλλον για όλες τις επόμενες γενιές.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΚΑΙ ΚΡΆΤΟΣ ΔΙΚΑΊΟΥ

Προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης, της διεθνούς δικαιοσύνης, της ασφάλειας στις γει- τονικές χώρες και καταπολέμηση των εξωτερικών παρεμβάσεων και της διαφθοράς, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των παραβιάσεων του κράτους δικαίου και της πολιτικής καταπίεσης.

Προστασία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων.

Δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας συμμαχίας για τη δημοκρατία σε συνεργασία

με μεγάλες δημοκρατίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Ανάληψη ηγετικού ρόλου στη μεταρρύθμιση της πολυμέρειας, και ιδίως έκκληση για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να δημι- ουργηθούν περισσότερες πολυμερείς συμμαχίες, καθώς και να προωθηθεί ο διάλογος με- ταξύ διαφορετικών κοινωνιών και πολιτισμών, να ενισχυθεί η ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαι- ώματα και η δημοκρατία στον κόσμο και να προωθηθεί η «ήπια ισχύς», οι αξίες μας και η στρατηγική αυτονομία.

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΩΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑ

Ενίσχυση του ρόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ σε τρίτες χώρες, ως πολλαπλασιαστικών παραγόντων των αξιών της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ.

Συμπερίληψη των επιχειρήσεων αυτών στις εμπορικές συμφωνίες.

Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της ΕΕ για την εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.

Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεταπολεμική περίοδο στην Ουκρανία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙ Α

Εναρμόνιση των ευρωπαϊκών πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου.

Βελτίωση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για την καταπολέμηση των «υβριδικών απειλών και εκστρατειών», ώστε να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες να τις αντιμετωπίσουν απο- τελεσματικά.

ΆΜΥΝΑ

Ανάπτυξη μιας ουσιαστικής ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης και υποστήριξη της στρατη- γικής αυτονομίας της Ευρώπης, διατηρώντας παράλληλα τη διατλαντική σχέση με το ΝΑΤΟ.

Ενίσχυση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMS) για τον αποτελε- σματικό συντονισμό και σχεδιασμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ενθάρρυνση της κοινής ευρωπαϊκής προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού για την επίτευ- ξη οικονομιών κλίμακας.

elΕλληνικά