ΣΥΝΟΧΉ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τα- χύτερα και αποτελε- σματικότερα

blue and yellow stars flag on pole

Δεσμευόμαστε πλήρως για την προώθηση της ισότητας των φύλων, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκ- παίδευση και τις ευκαιρίες απασχόλησης σε βασικούς τομείς. Επενδύοντας στην ανάπτυ- ξη δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης για όλους, θα τονώσουμε την καινοτομία και θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα. Προω- θούμε, παράλληλα, την ευημερία, την υγεία και την ασφάλεια των οικογενειών και των μελών τους στο πλαίσιο της μεταβαλλόμε- νης δημογραφικά κοινωνίας μας.

Η διαγενεακή συνεργασία είναι, επίσης, μία από τις προτεραιότητές μας, στην οποία δε- σμευόμαστε τόσο για τη νεολαία όσο και για τους ηλικιωμένους. Φιλοδοξούμε να οικο- δομήσουμε μια ισορροπημένη και ανθεκτι- κή κοινωνία όπου κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορεί να ανταποκρίνεται στις μελ- λοντικές προκλήσεις. Πιστεύουμε ακράδα- ντα ότι το κλειδί για τη βιώσιμη συλλογική ευημερία έγκειται στην παροχή των απαραί- τητων μέσων και ευκαιριών σε όλους.

Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, θα θέ- σουμε σε εφαρμογή πολιτικές που προωθούν τις επενδύσεις στη νεολαία. Βλέπουμε τους νέους ως τα θεμέλια του μέλλοντός μας και δεσμευόμαστε να τους υποστηρίξουμε στην απόκτηση δεξιοτήτων, την κινητικότητα και την πρόσβαση σε θέσεις ποιοτικής πρακτι- κής άσκησης. Επενδύοντας στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των νέων, θα διαμορφώ- σουμε μια δυναμική και ικανή γενιά, έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην ευημερία και τη βιωσιμότητα της κοινωνίας μας.

Παράλληλα, όσον αφορά τους ηλικιωμένους, θα αναπτύξουμε πολιτικές και πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουμε την ευημερία τους, την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία και την πρόσβαση σε συνεχείς ευκαιρίες.

Έτσι, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική κατάρτιση, θα δίνουμε τη δυ- νατότητα σε όλους να αναπτύσσουν τις δυ- νατότητές τους και να συμβάλλουν πλήρως στην οικονομία και την κοινωνία.

Θέλουμε, επίσης, να δημιουργήσουμε ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ταλέντων, στό- χος του οποίου θα είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ανά- πτυξη δεξιοτήτων.

Πιστεύουμε ότι, ενθαρρύνοντας την εκπαι- δευτική καινοτομία, διασφαλίζουμε ότι η ήπειρός μας παραμένει στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Πιστεύουμε βαθιά σε μια Ευρώπη που εξυ- μνεί τη διαφορετικότητα. Πιστεύουμε ότι εί- ναι μια δύναμη που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Πάντα στο επίκεντρο της δέσμευσής μας θα έχουμε την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και των συστημάτων κοινωνικής προστασί- ας, ώστε να μπορέσουν να ανταποκρίνονται στις συνεχιζόμενες δημογραφικές, ψηφιακές και οικολογικές μεταβολές.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αύριο, το άτο- μο θα βρίσκεται στην καρδιά της πολιτείας. Θα δημιουργήσουμε πλήρως προσβάσιμες πόλεις χωρίς εμπόδια για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Οι οικογένειες θα χαίρουν ανα- γνώρισης και σεβασμού σε όλη την Ευρώπη, με εθνικούς νόμους που θα εγγυώνται την ισότητα και την αξιοπρέπεια όλων των ατό- μων.

Θα είμαστε πρωτοπόροι στην προώθηση της ισότητας και του σεβασμού για όλους και θα διασφαλίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά μας πρότυ- πα, τα οποία είναι ήδη από τα πιο προηγμέ- να στον κόσμο, θα υλοποιούνται με ολοένα και περισσότερη συνέπεια σε ολόκληρη την Ένωση.

ΔΡΆΣΕΙ Σ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌ ΤΗΤΆΣ

ΑΓΏΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΎΛΩΝ

 • Εξασφάλιση ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες.
 • Θεώρηση της ισότητας ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας επιτρέπο- ντας την ενσωμάτωση όλων των διαθέσιμων ταλέντων στο παραγω- γικό σύστημα.
 • Καταπολέμηση της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και προώθηση της ισότητας των φύλων, με συνέπεια και αδιάκοπα, σε όλες τις πτυχές της ζωής.
 • Διασφάλιση των δικαιωμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγεί- ας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, των παιδιών και της έμφυλης βίας.

   

ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΉ ΜΈΡΙΜΝΑ

 • πέκταση της ευρωπαϊκής νομικής προστασίας κατά των διακρίσεων λόγω ηλικίας πέραν από τον τομέα της απασχόλησης.
 • Παροχή της δυνατότητας στους ηλικιωμένους να επωφεληθούν από μακροχρόνια φροντίδα, ενισχύοντας την αυτονομία τους, την ένταξή τους και τον ρόλο τους στην κοινωνία.
 • Διασφάλιση της συμμετοχής των ηλικιωμένων σε όλους τους τομείς με την προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργό γή- ρανση.
 • Παροχή πλήρους, οικονομικά προσιτής και ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες και η στέγαση.
 • Διευκόλυνση των μεταβατικών περιόδων μεταξύ μάθησης, εργασίας, οικογενειακής φροντίδας, περιόδων ανεργίας και συνταξιοδότησης, που μπορούν να πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ηλικίες.
 • Προώθηση των δια βίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Έθνη.

   

ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ

 • Δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ταλέντων.
 • Δυνατότητα της εξαγωγής δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για την προώθηση της κινητικότητας.
 • Ενθάρρυνση του καθορισμού επαρκών κατώτατων μισθών.
 • Προστασία της ασφάλειας στην εργασία και διασφάλιση της υγείας, της σωματικής και ψυχικής ασφάλειας.

   

ΙΣΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ

 • Καταπολέμηση της φτώχειας, ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων στήριξης
 • και αντιμετώπιση ιδίως του ζητήματος της παιδικής φτώχειας.
 • Αντιμετώπιση του ζητήματος της αξιοπρε- πούς και οικονομικά προσιτής στέγασης, εξαλείφοντας παράλληλα την αστεγία.
 • Υποστήριξη των νοικοκυριών και επιχειρή- σεων που αντιμετωπίζουν ενεργειακή πενία και παροχή στήριξης για την ανακαίνιση κτι- ρίων.


ΈΝΑΣ ΝΈΟΣ ΚΌΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

 • Επένδυση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, δε- ξιότητες και επανειδίκευση.
 • Σημαντική μείωση του αριθμού των ΕΕΑΚ (νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης).
 • Ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών μέτρων στή- ριξης κατά της κρίσης για την αντιμετώπιση ασύμμετρων πληγμάτων.
elΕλληνικά