DIGITALE REVOLUTIE

een blauwe en paarse afbeelding van de hand van een persoon
De digitale wereld is de fundamentele basis waarop de toekomst van Europa rust. In dit tijdperk van snelle verandering is het abso-luut noodzakelijk dat we de ongekende mo-gelijkheden van de digitale revolutie volledig omarmen. We investeren in onderzoek, ontwikkeling en implementatie van kunstmatige intelligentie. We moeten er niet bang voor zijn en integen-deel, we hebben de mogelijkheid om buiten-gewoon potentieel te ontketenen om inno-vatie te stimuleren, industriële efficiëntie te optimaliseren en nieuwe economische sferen vorm te geven. In het licht van deze digitale transformatie zetten we ons in om alles in het werk te stel-len om de generatiekloof te overbruggen. We zijn van mening dat het essentieel is om uit-gebreid en inclusief digitaal onderwijs te bie-den om een inclusieve digitale toekomst op te bouwen. Training in digitale vaardigheden is van fun-damenteel belang. We zullen elke burger, on-geacht zijn leeftijd, de mogelijkheid geven om te leren en te profiteren van de kansen in het digitale ecosysteem. Daarom, en om de efficientie te bevorderen en innovatie voor ieder-een aan te moedigen, zetten we ons in om ad-ministratieve procedures te vereenvoudigen. En het versterken van cyberbeveiliging is niet onderhandelbaar. Terwijl we bouwen aan onze digitale toekomst, zullen we onze onli-ne infrastructuur, gegevens en diensten juist verder beschermen. Het waarborgen van de privacy en beveiliging van de gegevens van onze burgers en bedrij-ven is een hoeksteen voor het bouwen van een vertrouwde digitale omgeving. We blij-ven ons inzetten voor het behoud van het grootste respect voor de fundamentele rechten en vrijheden. We doen er alles aan om er-voor te zorgen dat de principes van privacy en vrijheid van meningsuiting nooit worden aangetast. We moeten ook ons vermogen versterken om een betrouwbare bevoorrading van onze in-dustrieën te garanderen en onze afhankelijk-heid van externe leveranciers te verminderen. Dit zal onze economische soevereiniteit ver-sterken en tegelijkertijd onze positie op het wereldtoneel waarborgen.

PRIORITAIRE ACTIES

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

 • Aanzienlijke middelen toewijzen aan onderzoek, ontwikkeling en ge-bruik van kunstmatige intelligentie (AI).
 • Een duidelijk regelgevingskader ontwikkelen voor kunstmatige intel-ligentie, inclusief transparantie en controle van algoritmen en een nieuw wetkader voor kunstmatige intelligentie bevorderen bij de Verenigde Naties.

 

DIGITALE INTEGRATIE

 • Investeren in volledige digitale onderwijsprogramma’s die aangepast zijn voor alle burgers.
 • De connectiviteit op het platteland versterken.
 • De kloof tussen stad en platteland overbruggen en nieuwe vormen van democratische participatie faciliteren.
 • Meer rekening houden met de ultraperifere regio’s.
 • De rechten en behoeften van senioren volledig verdedigen.

 

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES VEREENVOUDIGEN

 • Efficiëntie bevorderen en innovatie stimuleren.
 • Bureaucratische barrières wegnemen om de toegang tot de digitale wereld voor iedereen te vergemakkelijken.

 

CYBERBEVEILIGING

 • Zorgen voor robuuste waarborgen voor onze online infrastructuur, gegevens en diensten.
 • Zorgen voor de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens van onze burgers en bedrijven.

 

SOEVEREINITEIT

 • Een Europese voorkeur voor Europese digitale producten en oplos-singen voor het openbaar bestuur bevorderen.
 • De productie van halfgeleiders en chips in de EU verhogen door mid-del van een gemeenschappelijke strategie.
 • De opslag en verwerking van gegevens in de EU ondersteunen, met name om deze te beschermen tegen extraterritoriale wetten.
 • Zorgen voor een betrouwbare aanvoer.
nl_NLNederlands