GROEN EN BLAUW LEIDERSCHAP

De Europese Unie moet sneller en effectiever handelen

plant met groen en bruin blad

Europese Democratische Partij PRIORITAIRE ACTIES

Om klimaatverandering effectief te bestrijden, zal onze beweging een pragmatische aan-pak hebben, geleid door concrete gegevens in plaats van ideologieën, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de last van financieringsacties niet op de belastingbetaler valt.

Een van onze prioriteiten is om de energieaf-hankelijkheid van de EU te verminderen door de productie van schone energie te ontwik-kelen, met inachtneming van technologische neutraliteit. We zullen het gebruik van her-nieuwbare energie en kernenergie stimuleren volgens nationale keuzes, waarbij we hun cru-ciale rol in het verminderen van de CO2-uit-stoot erkennen. Door gebruik te maken van alle beschikbare oplossingen zorgen we voor een efficiënte en duurzame energietransitie.

Onze inzet zal gebaseerd zijn op de pijlers solidariteit, stabiliteit, duurzaamheid en soe-vereiniteit. We zijn van plan om een nieuwe proactieve dynamiek te smeden die de gebie-den ecologie en economie harmoniseert. Met dit in gedachten nemen we een globaal per-spectief terwijl we lokaal handelen.

Onze actie zal twee belangrijke assen volgen: ten eerste, een duidelijk gedefinieerde stra-tegie voor verstandig beheer van onze hulp-bronnen, te beginnen met de kostbare hulp-bronnen die water en onze oceanen zijn. Ten tweede zullen we een ambitieus koolstofuit-stapbeleid implementeren, waarmee we onze toewijding aan de energietransitie onderstre-pen.

We zullen regionale autoriteiten actief onder-steunen en de massale inzet van schone ener-giebronnen bevorderen. Dit zal niet alleen onze afhankelijkheid van fossiele brandstof-fen helpen verminderen, maar ook de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verlagen. We zullen ernaar streven om coöperatieve energieproductie in gebieden met een hoge woondichtheid aan te moedigen, energiege-lijkheid te bevorderen en de acceptatie van hernieuwbare oplossingen te bevorderen.

In dezelfde geest zullen we onze steden omvor-men tot gastvrijere ruimtes door ons te con-centreren op zachte mobiliteitswijzen en de overgang naar een circulaire economie te ver-gemakkelijken. We zullen ook actief het sorte-ren van afval en het repareren van producten aanmoedigen.

Door regionale samenwerking te versterken en burgerparticipatie te bevorderen zullen we nieuwe technologieën inzetten om de demo-cratie te versterken, terwijl we diversiteit vie-ren en inclusie bevorderen. Hiermee streven we naar een positieve transformatie, zowel op milieu- als op maatschappelijk vlak.We zullen ook onderzoek naar en de ontwik-keling van innovatieve energietechnologieën zoals osmotische energie en fusie-energie ondersteunen.

Een van de belangrijke stand-punten is dat nauwere samenwerking tussen EU-lidstaten op het gebied van energie van fundamenteel belang is om de energiezeker-heid van het hele continent te waarborgen.

We zullen de verbetering van de interconnec-ties tussen nationale energienetwerken volle-dig ondersteunen om het delen van hulpbron-nen te bevorderen, de flexibiliteit te vergroten en solidariteit aan te moedigen in het geval van verstoringen van de energievoorziening.

TRANSITIE

 • Voorkomen dat de betalingslast op burgers en kleine bedrijven valt.

 • Renovatie van gebouwen versnellen (isolatie, warmtepompen, slimme verlich-ting, enz.).

 • De ontwikkeling versnellen van hernieuwbare en nucleaire energie (de belang-rijkste bron van elektrische energie in Europa die geen CO2 produceert).

 • Investeren in innovatieve energietechnologieën, zoals osmotische energie of fu-sie-energie (inclusief ITER).

NIEUWE ENERGIEËN

 • Interconnecties en de samenwerking tussen nationale energienetwerken verbe-teren om energiezekerheid te verbeteren.

 • Ultraperifere regio’s consolideren als energie-innovatielaboratoria door gebruik te maken van hun omvang, kenmerken en de noodzaak om energiebestendigheid te bereiken door zelfvoorziening.

 • Participatieve initiatieven stimuleren voor coöperatieve energieproductie, vooral in dichtbevolkte woonwijken.

 • Lokale gemeenschappen betrekken bij de energietransitie.

KLIMAAT EN MILIEU

 • Een nieuwe Europese maritieme alliantie promoten met speciale fondsen en technologische ad-hoc-oplossingen.

 • De Europese maritieme diplomatie versterken op basis van de Oceaantop in Brest in 2022.

 • Subnationale overheden betrekken bij internationale klimaat- en biodiversiteits-verdragen om een effectieve implementatie te garanderen.

 • De focus leggen op de circulaire economie door middel van maatregelen zoals afval sorteren.

 • Waterverspilling verminderen door infrastructuur te verbeteren en te repareren.

INFRASTRUCTUUR

 • Openbaarvervoernetwerken uitbreiden en verbeteren, en openbaar vervoer de voorkeursoptie maken.

 • Regionale en lokale overheden helpen zichzelf aantrekkelijker te maken voor be-drijven.

nl_NLNederlands