REGIO’S IN HET HART VAN DE ONTWIKKELING

een gele pijl is omgeven door rode pijlen

Het cohesiebeleid van de Europese Unie is een krachtig en fundamenteel instrument om on-gelijkheden tussen regio’s te bestrijden. Via onze regionale investeringsstrategie willen we de economische, sociale en geografische samenhang in heel Europa versterken.

Onze toewijding is al tot uiting gekomen in de oprichting van een netwerk van democrati-sche burgemeesters in heel Europa. En via het netwerk ‘EU Councillors’ dat onze Renew Euro-pe-fractie binnen het Comité van de Regio’s ondersteunt zullen we onze inspanningen blijven mobiliseren om Europa dichter bij de burgers te brengen

Om dit cohesiebeleid te versnellen, zullen we ons richten op drie fundamentele doelstellingen:

Belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking wegnemen

Regionale verschillen overbruggen

Harmonieuze economische groei bevorderen

Momenteel verblijven 150 miljoen grensoverschrijdende burgers binnen de grenzen van de Europese Unie, en ze worden dagelijks geconfronteerd met bureaucratische obstakels die hun vermogen beperken om ten volle te profiteren van de ontwikkelings- en samenwerkingsmoge-lijkheden die de Europese Unie biedt. Daarom zullen we het programma BRIDGE-EU (“Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe”) verdedigen.

Vanuit dit perspectief zal onze aanpak zijn om concrete regionale initiatieven te ondersteunen om klimaatverandering tegen te gaan en ons milieu te behouden. We zullen lokale gekozen functionarissen voorzien van de middelen om vriendelijke ruimtes in steden en dorpen te cre-eren.

Onze aanpak omvat bijvoorbeeld het bevorderen van voetgangersgebieden, het aanbie-den van meer deelfietsen en het ontwikkelen van fietspaden die gemeenschappen met elkaar verbinden.

Het zal ook essentieel zijn om de openbaarvervoernetwerken in stedelijke, landelijke en ultra-perifere gebieden uit te breiden en te verbeteren. We zullen werken aan het verbeteren van intermodaliteit om grensoverschrijdend reizen te vergemakkelijken. Door de ontwikkeling van efficiënte en goed verbonden vervoersinfrastructuur zullen we de reizen van burgers vereen-voudigen en economische integratie bevorderen.

Deze aanpak zal de handel vergemakkelijken, handelsbetrekkingen versterken en de ontwikkeling van toerisme ondersteunen. We verbinden ons er verder toe om het Comité van de Regio’s de nodige middelen te verschaf-fen om te evolueren van een eenvoudig adviesorgaan naar een communicerende partij, die in staat is om de geografische impact van de Europese wetgeving op de regio’s te beoordelen en om de EU-wetgevers te ondersteunen bij de toepassing van het beginsel ‘Geen schade aan de samenhang’. Onze inzet omvat ook het vereenvoudigen van het EU-financieringsproces door de bureaucra-tie te verminderen om regionale en lokale autoriteiten in staat te stellen snel duurzame pro-jecten te implementeren, zoals digitale infrastructuur, openbare ruimtes en initiatieven voor economische ontwikkeling.

PRIORITAIRE ACTIES

KANSEN

  • Het programma BRIDGE-EU (Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe) opzetten en macroregio’s promoten.
  • De uitwisseling van lokale goede praktijken op EU-niveau aanmoedigen en concreet bewijs leveren aan EU-besluitvormers en kunstmatige intelligentie gebruiken om de toegang tot EU-fondsen te vergemakkelijken.
  • Ondersteuning van de ontwikkeling van het netwerk EU Councillors van het Comité van de Europese Regio’s, dat kan helpen de band tussen de Unie en haar burgers te versterken.

 

INFRASTRUCTUUR

  • Intermodaliteit verbeteren om grensoverschrijdend reizen te vergemakkelijken en in de herziening van de Schengengrenscode de verplichting invoeren voor staten om handels- en relatie-effectbeoordelingen in grensoverschrijdende gebieden uit te voeren en te her-zien voordat ze een besluit nemen over de herinvoering van controles.
  • De missie van het cohesiebeleid verdedigen om ervoor te zorgen dat het niet in gevaar komt door middelen om te buigen naar het beheer van crises.
  • De toegang van regionale en lokale autoriteiten tot EU-financiering vergemakkelijken door bijvoorbeeld nationale bureaucratie in het EU-financieringsproces te verminderen of te elimineren.

 

ENERGIE

  • Regionale overheden ondersteunen bij de uitbreiding van hernieuwbare energie.
  • Participatieve initiatieven stimuleren voor coöperatieve energieproductie.

 

KLIMAAT EN MILIEU

  • Het aantal autovrije straten vergroten en andere stappen zetten om steden en dorpen mensvriendelijker te maken, zoals deelfietsen, meer trottoirs en fietspaden en lagere maxi-mumsnelheden.

 

DIGITALISERING

  • Investeren in de digitale transformatie van regionale en lokale overheden, waardoor ook openbare diensten op het platteland behouden blijven.
nl_NLNederlands