TOEKOMST VAN DE JEUGD

jongen zittend op de schommel

Omdat we ervan overtuigd zijn dat elke jon-gere de middelen moet hebben om te slagen en zijn potentieel te bereiken zonder gehin-derd te worden door sociale, economische of geografische obstakels, zijn we vastbeslo-ten om een concreet en effectief jeugdbeleid voor de Europese Unie voor te stellen, dat hen een solide basis zal bieden, met name op het gebied van onderwijs, oprichting van be-drijven, huisvesting en rijbewijzen.

We zijn ervan overtuigd dat jongeren toegang moeten hebben tot hoogwaardig onderwijs dat openstaat voor de wereld, dat concur-reert met de grootste Amerikaanse en Azia-tische universiteiten en dat hen voorbereidt op banen op de arbeidsmarkt. We zullen ons inzetten om jongeren Europees burgerschap-sonderwijs aan te bieden, waardoor zij zich volledig Europese burgers kunnen voelen en deel kunnen nemen aan het democratische proces.

We zijn ervan overtuigd dat jongeren ge-hoord moeten worden in het democratische proces en hun visie en ideeën moeten kun-nen presenteren. Ten slotte zijn wij van mening dat de mobiliteit van jongeren een integraal onderdeel moet zijn van alle curricula, van secundair tot hoger onderwijs, en dat hun diploma’s en kwalifica-ties automatisch moeten worden erkend.

Daarnaast zijn we bezorgd over de geestelijke gezondheid van jongeren, vooral vanwege de alomtegenwoordigheid van sociale netwer-ken, en daarom is onze beweging van plan om concrete maatregelen te nemen om hen te beschermen. Om deze gezonde geesten te behouden en te ontwikkelen, stellen we daarom voor om een programma ‘StartEU’ op te zetten dat hen de financiële en logistieke middelen biedt die nodig zijn om hun projec-ten uit te voeren.

We vinden maatschappelijke betrokkenheid ook belangrijk voor jongeren, we stellen de oprichting van een Europese burgerdienst voor om hen in staat te stellen bij te dragen aan projecten van openbaar belang in ver-schillende Europese landen en om hun gevoel van Europese verbondenheid te versterken.

Tot slot zullen we, om hun gevoel van Euro-pese verbondenheid te versterken en weder-zijds begrip te bevorderen, jongeren aanbie-den om treinreizen in Europa, mobiliteit in het algemeen en toegang tot cultureel aanbod te vergemakkelijken.

Natuurlijk zal onze beweging de toegang van jongeren tot stages en vacatures binnen de Europese instellingen blijven vergemakkelij-ken en verbreden.

Dit zal helpen bij het ont-wikkelen van hun professionele vaardigheden en begrip van hoe de Europese Unie werkt.

PRIORITAIRE ACTIES

DIGITALE PROBLEMEN

 • Preventie accentueren in bescherming van geestelijke gezondheid bij jongeren, vooral met betrekking tot sociale netwerken.
 • Een digitale meerderjarigheidsleeftijd definiëren en een Europees noodnummer instellen voor de geestelijke gezondheidszorg om snelle zorg te garanderen.
 • Automatisch ouderlijk toezicht invoeren om jongeren te beschermen tegen ongepaste in-houd op internet.


HULPMIDDELEN VOOR DE JEUGD

 • Een programma ‘StartEU’ creëren om jongeren een goede start in het leven te geven.
 • Zorgen voor de financiële en logistieke middelen om hun studieprojecten, oprichting van een bedrijf of zoektocht naar een woning uit te voeren.


EUROPESE BURGERDIENST

 • Jongeren de mogelijkheid geven om ervaring op te doen en vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd bij te dragen aan projecten die de samenleving ten goede komen.
 • Europees vrijwilligerswerk stimuleren, met een focus op het Europees Solidariteitskorps dat uitwisselingen aanmoedigt en het sociale model en de waarden van de Unie bevordert.


TREINREIZEN IN EUROPA

 • Jongeren helpen andere culturen te ontdekken en contact te maken met mensen uit ver-schillende landen, het gevoel van Europese verbondenheid te versterken en wederzijds begrip te bevorderen.


TOEGANG TOT STAGES EN VACATURES

 • Jongeren de kans geven om in een internationale omgeving professionele vaardigheden te ontwikkelen en beter te begrijpen hoe de EU werkt.
 • Onbetaalde stages verbieden en hoogwaardige stages garanderen voor jongeren, met bij-zondere aandacht voor mensen uit kansarme milieus.
 • Overwegen om de inkomstenbelasting te verhogen voor werknemers jonger dan 25 jaar.
nl_NLNederlands